MADR modifica Ordinul 619 privind plata subventiilor in agricultura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege care isi propune sa modifice Ordinul 619/2015 privind platile directe in agricultura. Va prezentam in cadrul acestui articol principalele schimbari pe care MADR doreste sa le implementeze.

La articolul 2, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n’) cu urmatorul cuprins: „identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate” inseamna declararea si delimitarea in cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA. Identificarea presupune ca parcela sa nu se suprapuna peste parcelele declarate de alti fermieri si sa nu depaseasca limita blocului fizic”.

La articolul 5, alineatul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(51) Fara a aduce atingere art. 11 alin. (22)-(24), in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanta, in cursul controalelor administrative, in situatia in care se constata ca terenul face obiectul cererilor a doi sau mai multi solicitanti, APIA, in termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitantii, care au obligatia sa rezolve litigiul. Daca litigiul nu se rezolva in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii, suprafata de teren supradeclarata nu este eligibila la plata in anul curent de cerere, cu exceptia cazurilor in care litigiul este solutionat in instanta judecatoreasca.”

La articolul 8 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art.8.(1) Documentele privind detinerea animalelor, sunt prevazute in Ordinul ANSVSA nr. 40/2010, si se depun in functie de schemele de plata solicitate.”

In cursul controalelor la fata locului, efectuate de APIA, se aplica o toleranta-tampon cu valoare unica, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. (5) In cazul in care in urma tuturor controalelor se constata ca parcela nu respecta definitia de la art. 2, lit. n), nu se acorda plati pentru suprafetele identificate eronat. “

La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(1) Fara a aduce atingere art. 11 alin. (22)-(24), in sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanta, precum si in conformitate cu prevederile art. 3 si art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificari cererii unice de plata sau pot retrage in totalitate cererea unica de plata sau parti ale acesteia, numai daca: a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformitati din cererea unica de plata; b) APIA nu a notificat fermierului intentia sa de a efectua un control la fata locului; c) animalele pentru care solicita plata nu trebuie sa respecte o perioada de retinere.”

La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(2) Fermierii care depun cererea unica de plata in calitate de persoana fizica si ulterior opteaza pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanta, pentru a respecta conditia de fermier activ, trebuie sa prezinte la APIA documentele prevazute la alin. (1), la depunerea notificarii privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.”

La articolul 19 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(3) Dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.”

La articolul 22, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(4) Dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.”

Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art.30 (1) In cazul suprafetelor utilizate pentru productia de cânepa in conformitate cu art. 10 alin. (5) din ordonanta, in cererea unica de plata fermierul trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii si documente:

 • a) identificarea parcelelor semanate cu cânepa;
 • b) soiurile de seminte si cantitatile de seminte utilizate (in kg/ha);
 • c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semintelor certificate, in conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre, care se vor pastra la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al APIA, dupa caz;

(2) Eligibilitatea suprafetelor utilizate pentru productia de cânepa este conditionata de utilizarea de seminte din soiurile enumerate in “Catalogul comun al soiurilor de plante agricole” la data de 15 martie a anului pentru care se acorda plata respectiva si publicate in conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.

(3) Prin derogare de la lit. c), a alin. (1) in cazul in care semanatul are loc dupa data finala stabilita pentru depunerea cererii unice de plata, etichetele sunt furnizate cel târziu pâna la 30 iunie. Daca etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autoritati nationale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de indata ce au fost prezentate in conformitate cu dispozitiile de la litera mentionata. Etichetele inapoiate se stampileaza de catre APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unica de plata.

(4) In conformitate cu legislatia in vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor recolteaza probele pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepa cultivate si transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj probele preluate, insotite de datele de identificare ale fiecarui fermier (numele si prenumele, codul numeric personal/codul unic de inregistrare, adresa, sediul) si datele de identificare ale fiecarei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), pâna la data de 15 septembrie a anului de recolta. Laboratorul Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj are obligatia sa transmita MADR si APIA pâna la data de 1 noiembrie a anului de recolta raportul cu privire la continutul de THC pentru fiecare parcela cultivata cu cânepa pentru fibra si seminte care include urmatoarele informatii: continutul de THC, impartit in transe/gradari de 0,1%, procedura utilizata, precum si datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor. “

La articolul 41 alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care cultura pentru care se solicita sprijinul cuplat face parte dintr-o parcela cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicita sprijinul cuplat trebuie sa indeplineasca cerinta privind suprafata minima eligibila a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanta, cu exceptia legumelor din sere si solare, pentru care suprafata minima a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanta, trebuie respectata la nivel de parcela declarata sera/solar.”

Nerespectarea prevederilor alin.(4) si (5), precum si lipsa sau prezentarea dupa termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru schemele de sprijin cuplat solicitate in cererea unica de plata. In cazul serelor si solarelor, nerespectarea prevederilor alin. (4) si (5) precum si lipsa sau prezentarea dupa termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plata a suprafetelor aferente culturii pentru care nu se respecta aceste prevederi “

La articolul 43, alineatul (1) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “a) au realizat anual o productie minima de 15 tone/ha masa verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleti sau faina; “

La articolul 48, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “a) au autorizatii pentru producerea semintei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor de pe raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea, pe care le prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata dar nu mai târziu de data limita de depunere a cererilor unice de plata. “

La Articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1)In situatia in care solicitantul sprijinului cuplat in sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizatii de producatori recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantitatii livrate prin intermediul grupului/organizatiei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise catre grup.”

La articolul 63 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Plata ANTZ pentru schema prevazuta la art.62 lit. a) se acorda pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte, produsa si inregistrata la livrari si/sau vânzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012-2013.”

La articolul 64, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: „(3) Plata ANTZ pentru fermierii prevazuti la alin.(1) si (2) se acorda pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte, produsa si inregistrata la livrari si/sau vânzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota de referinta.”

Articolul 641 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 641.(1) Incepând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevazuta la art. 62 lit. a) se acorda fermierilor crescatori de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ, exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) solicitantul sa fi livrat si/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinta;
 • c) solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014-2015.

Plata ANTZ pentru fermierii prevazuti la alin.(1), se acorda pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte, produsa si inregistrata la livrari si/sau vânzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota de referinta.”

Articolul 642 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 642.(1) Incepând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevazuta la art. 62 lit. a) se acorda si fermierilor crescatori de bovine, neinregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pâna la data de 1 aprilie 2015, care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ, exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) solicitantul sa fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte in perioada de referinta.

Plata ANTZ pentru fermierii prevazuti la alin.(1), se acorda pentru o cantitate de minim 3 t de lapte comercializata in perioada de referinta.”

La articolul 643, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 64.3 Incepând cu anul 2016, fermierii crescatori de bovine aflati in situatia prevazuta la art. 642, trebuie sa aiba unul dintre urmatoarele documente: a) copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza comercializarea de lapte, din care sa rezulte cantitatea de lapte comercializata pentru perioada de referinta;”

La articolul 65 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”a) detin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtatoare de prima provenite dintr-un transfer integral de animale purtatoare de prima si/sau nepurtatoare de prima cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 inregistrate in RNE.”

La articolul 65 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”a) detin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtatoare de prima provenite dintr-un transfer integral de animale purtatoare de prima si/sau nepurtatoare de prima cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015 inregistrate in RNE.”

La articolul 65, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: „(5) Plata ANTZ pentru fermierii prevazuti la alin.(1), (3) si (4) se acorda pentru minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie cu cod ANSVSA la data de referinta.”

La articolul 651 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”a) detin un efectiv minim de 3 capete bovine purtatoare de prima provenite dintr-un transfer integral de animale purtatoare de prima si/sau nepurtatoare de prima cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinta inregistrate in RNE”

La articolul 651 alineatul (3), se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”(3) Plata ANTZ se acorda pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtatoare de prima provenite dintr-un transfer integral de animale purtatoare de prima si/sau nepurtatoare de prima cu vârsta de minimum 16 luni, precum si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta; ”

La articolul 66 litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita ANTZ sa fie mentinut in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere pe perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere fara penalizari a cererii unice de plata; ”

Articolul 661 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”Art. 661. Sunt eligibile la plata inclusiv femelele de ovine si/sau femelele de caprine care in perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv iesit in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 68, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Pentru cererile unice de plata depuse in termen si in perioada cu penalizari, data-limita privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate, respectiv si cea a inceperii perioadei de retinere este data-limita de depunere a cererii unice de plata fara penalizari.”

Articolul 681 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art.681.(1) Dreptul la prima, obtinut in anii anteriori, pentru schema prevazuta la art.62 lit.a), poate fi cedat in aceeasi exploatatie cu cod ANSVSA, in urma schimbarii formei de organizare sau intre soti, cu conditia respectarii cumulative a conditiilor de eligibilitate.

Documentele care insotesc cererea unica de plata pentru situatiile prevazute la alin.(1) sunt, dupa caz:

 • a) copie de pe certificatul de casatorie si declaratia pe proprie raspundere a sotului care cedeaza dreptul;
 • b) copie de pe certificatul de inregistrare /radiere si de pe documentul notarial de cedare a dreptului, cu exceptia schimbarii formei de organizare din PF in PFA/II/IF.

Dreptul la prima obtinut in anii anteriori pentru schema prevazuta la art.62 lit. b), poate fi cedat in aceeasi exploatatie, cu cod ANSVSA, cu conditia respectarii cumulative a conditiilor de eligibilitate, pentru urmatoarele cazuri: a) intre soti; b) in urma schimbarii formei de organizare; c) in urma donarii/vânzarii exploatatiei cu cod ANSVSA; d) in urma mostenirii exploatatiei cu cod ANSVSA.

Documentele care insotesc cererea unica de plata pentru situatiile prevazute la alin.(3) sunt:

 • a) copie de pe certificatul de casatorie si declaratia pe proprie raspundere a sotului/sotiei care cedeaza dreptul, pentru cazul prevazut la alin.(3) lit. a);
 • b) copie de pe certificatul de inregistrare/radiere precum si de pe documentul notarial de cedare a dreptului, cu exceptia schimbarii formei de organizare din PF in PFA/II/IF, pentru cazul prevazut la alin.(3) lit. b);
 • c) copie de pe documentul notarial de cedare drept, pentru cazul prevazut la alin.(3) lit. c);
 • d) copie de pe certificatul de mostenitor, certificatul de calitate de mostenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si copie de pe documentul notarial de cedare drept daca sunt mai multi mostenitori, pentru cazul prevazut la alin.(3) lit. d.

Dreptul la prima obtinut in anii anteriori, pentru schema decuplata de productie, specia bovine, prevazuta la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaratii notariale, unei alte persoane, in alta exploatatie, infiintata ulterior datei de referinta pentru care a fost stabilit dreptul, in urma preluarii integrale a animalelor purtatoare de prima, cu conditia respectarii cumulative a conditiilor de eligibilitate, pentru exploatatiile nou infiintate.

Documentele care insotesc cererea unica de plata pentru situatia prevazuta la alin. (5) sunt:

 • a) copie de pe declaratie/declaratii notariale de cedare drept obtinut in anii anteriori sau
 • b) copie de pe certificatul de mostenitor, certificatul de calitate de mostenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, insotite de copiile declaratiilor de cedare a dreptului din partea celorlalti mostenitori, in cazul in care exista mai multi mostenitori.”

La articolul 683, prima teza a literei a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) perioada de referinta: este perioada cuprinsa intre data inceperii depunerii cererii unice de plata a anului anterior si ultima zi inainte de data inceperii depunerii cererii unice de plata in primul an de cerere in care obtine un drept de plata.”

La articolul 71 litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) bivolitele de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie mentinute in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere fara penalizari a cererii unice de plata;”

Dupa articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 711, cu urmatorul cuprins: „Art. 711. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 6 luni, prevazuta la art.71 lit. b), au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 72 litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „f) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere fara penalizari a cererilor unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere.

Dupa articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721, cu urmatorul cuprins: „Art. 721. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile, prevazuta la art.72 lit.f), au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat .”

La articolul 73 litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “f) femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinute/mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere fara penalizari a cererilor unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere;”

Articolul 731 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 731. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile, prevazuta la art.73 lit. f), au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 74 alineatul (1), ultima teza a literei h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 8 luni, respectiv celor 6 luni au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 74 alineatul (3), se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ (3) Pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, sunt eligibile rasele cuprinse in lista cu rasele de taurine de carne prevazuta in anexa nr. 6. ”

La art.75 litera c), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „iii) sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere fara
penalizari a cererii unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere;”

Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751, cu urmatorul cuprins: „Art. 751. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 6 luni, prevazuta la art.75 lit. c) punctul (iii), au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat .”

Articolul 782 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art.782. Animalul solicitat in cererea unica de plata pentru SCZ supus unei circumstante naturale (care se notifica la APIA in maxim 10 zile lucratoare de la data evenimentului), poate fi inlocuit cu alt animal, fara pierderea dreptului la plata sprijinului, in urmatoarele conditii: a) beneficiarul sa nu fi fost informat de APIA in privinta unei neconformitati din cererea unica de plata; b) beneficiarul sa nu fi fost informat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului. c) animalul, care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de acordare la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala; d) beneficiarul trebuie sa depuna documentatia specifica pentru animalul care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala. ”

La articolul 86, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(5) Zonele impadurite sunt suprafete de teren arabil impadurite: a) prin Masura 221 “Prima impadurire a terenurilor agricole” din cadrul PNDR 2007-2013; b) prin Sub-Masura 8.1 “Impaduriri si crearea de suprafete impadurite ” din cadrul PNDR 2014-2020; c) in temeiul unei scheme nationale ale caror conditii respecta dispozitiile articolului 43 alineatele (1), (2) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau ale articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.”

La articolul 86, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul 5’) cu urmatorul cuprins: “(5’) Pentru recunoasterea ca zona de interes ecologic a suprafetei impadurite conform lit. c) a alin. (5), fermierul depune la APIA pâna la data limita de depunere a cererilor unice de plata documentul care confirma impadurirea suprafetei printr-o schema nationala, emis de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura /structurile subordonate acesteia, respectiv documentatia tehnico-economica si procesul verbal de receptie.”

La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Fermierii inclusi in schema pentru micii fermieri pentru care, intr-un an ulterior anului 2015, cuantumul platilor directe depaseste 1250 euro, sunt exclusi din schema pentru micii fermieri. Acesti fermieri vor face parte din esantionul de control pe teren al anului urmator de cerere.”

Proiectul de lege se afla timp de 10 zile in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE