MADR lansează o schemă de ajutor de minimis pentru producătorii din agricultura ecologică. Vezi câți bani poți primi și cum obții subvenția

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii (MADR) are în vedere punerea în aplicare a unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea producătorilor din agricultura ecologică, potrivit unui proiect de hotărâre.

Astfel, prin schema de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică” vor fi acordate plăţi suplimentare exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică. Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 de lei, iar numărul maxim estimat de beneficiari este de 9.600 de producători. Durata schemei este 01.10.2014 – 31.12.2014, se arată în documentul citat.

Beneficiarii schemei de minimis sunt întreprinderile care deţin exploataţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene sau aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, adică beneficiari, respectiv producătorii agricoli persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care în anul de cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricol îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la această hotărâre, pentru exploataţiile cuprinse între:

 • 0,30 ha – 5 ha, inclusiv
 • 5,1 ha – 20 ha, inclusiv

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis este următorul:

 • aproximativ 270 de euro/exploataţie, respectiv echivalentul în lei a 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 0,30 ha – 5 ha, inclusiv
 • aproximativ 192 de euro/exploataţie, respectiv echivalentul în lei a 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 5,1 ha – 20 ha, inclusiv

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarului începând cu data de 1 noiembrie 2014.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii vor completa şi vor depune cererea tip de solicitare a ajutorului la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi pentru Agricultură (APIA) pe raza teritorială unde se află exploataţia, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, însoţită de următoarele documente:

 1. a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;
 2. b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
 3. c) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul 2013 şi anul 2014, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 4. d) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 5. e) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare, și că beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
 6. certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producătorii agricoli persoane fizice.

Atenție! Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul” și vor fi semnate şi ştampilate.

Agenţiile de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim.

În proiectul de hotărâre au fost incluse o serie de definiții, după cum urmează:

a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare (exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente), nu depăşeşte suma de 15.000 de euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol, considerată de Comisia Europeană ca neavând niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre şi nedenaturând sau neamenințând să denatureze concurenţa.

b) întreprindere – Conform pct. 4 din Regulamentul de minimis în agricultură – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată.

c) întreprindere unică – în sensul alin. (2) al art. 2 din Regulament de minimis în sectorul agricol include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective

d) autoritatea competentă – Agenţiile de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE