Legea vânzării terenurilor agricole adoptată de Camera Deputaţilor. Ce aduce nou?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

După Senat, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan către străini.

În ședința din 11 februarie 2014, Senatul a reexaminat, în calitate de primă Cameră sesizată, Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate public a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a solicităroo președintelui României. În urma reexaminării, Senatul a admis cererea formulată de președinte.

După ce comisiile de la Cameră au dat aviz pozitiv proiectului, cu o serie de amendamente, plenul a adoptat, cu 256 de voturi pentru, 20 de abţineri şi 51 de voturi împotrivă, cererea de reexaminare a preşedintelui României cu privire la legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Conform proiectului, în forma adoptată de Cameră, cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate.

Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile acestei legi.

În noul proiect se menține dreptul de preempțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale. Avizul trebuie dat în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de către vânzător.

Acesta trebuie să înregistreze o cerere la primăria pe raza căreia se află terenul prin care solicit afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situate în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoștinta preemptorilor. Cererea va fi însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de lista preemptorilor, întocmite conform modelului stabilit prin normele metodologice ale acestei legi. Informațiile cuprinse în lista preemptorilor se confruntă cu datele înregistrate în Registrul Agricol deținut de primăria pe raza căreia se află terenul.

În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația de a afișa timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său și pe site-ul propriu, dacă are pagină proprie de internet.

Primăria are obligația de a transmite structurii din cadrul aparatului central al MADR și structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, copii după cererea de afișare, oferta de vânzare și după documentele prin care vânzătorul face dovada proprietății asupra terenului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

MADR și structurile sale din teritoriu au obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului să afișeze pe site-urile proprii oferta de vânzare timp de 15 zile.

Beneficiarii dreptului de preempțiune trebuie să își manifeste în scris intenția de cumpărare în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului la primărie. Instituția va trebui să anunțe MADR și structurile teritoriale cu privire la acceptarea ofertei. Dacă mai mulți preemptori de rang diferit își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege dintre aceștia și va comunica numele cumpărătorului primăriei.

În cazul în care, în termenul de 30 de zile, un preemptor de rang inferior oferă un preț mai mai mare celui din oferta de vânzare, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preț, cu preemptorii de rang superior. Această procedură se poate derula o songură dată.

Dacă niciun preemptor nu își manifestă intenția de a cumpăra în termenul de 30 de zile, vânzarea terenului este liberă.

Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare cumpărare se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafață de peste 30 de hectare avizul trebui eliberat de structura central.

Baza de date privind vânzările de terenuri agricole situate în extravilan între persoane fizice va fi gestionată de Ministerul Agriculturii. De asemenea, în termen de  7 zile de la data intrării în vigoare a legii, instituția trebuie să elaboreze normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Agriculturii, al Dezvoltării regionale, Apărării și Culturii.

Camera Deputaţilor este decisivă pentru acest proiect de lege, aprobat şi de Senat.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, susţine că legea adoptată de plenul Camerei Deputaţilor privind liberalizarea pieţei funciare simplifică foarte mult procesul de vânzare a terenurilor aflate în extravilan.

„Mă bucur că s-a votat legea privind liberalizarea pieţei funciare. Cred că este o lege foarte bună. A profitat de cererea de reexaminare a preşedintelui pentru a simplifica şi mai mult procesul de vânzare a terenurilor aflate în extravilan în localităţile din România. Cu alte cuvinte, cetăţeanul care doreşte să vândă nu trebuie să facă decât un singur drum la primărie, unde trebuie să meargă cu oferta pe care o are pentru vânzarea terenului respectiv, după care aşteaptă acasă iar primăria îi va transmite pe cale poştală avizul pentru vânzare sau îi spune dacă sunt alte probleme cu vânzarea acelui teren”, a declarat Daniel Constantin la Palatul Parlamentului.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a precizat că vânzătorul nu plăteşte niciun fel de taxă.

„Totul revine în sarcina primăriilor. Aici este un alt aspect pe care trebuie să-l judecăm în perioada imediat următoare, pentru că este o încărcătură deja foarte mare pe primării şi acolo va trebui să vedem dacă nu cumva ar trebui să sprijinim cotele defalcate de la taxe şi impozite către primării. Astăzi, cetăţeanul român, cel care trăieşte în mediul rural, cel care arendează sau nu arendează, care este vecin este protejat, în sensul în care are primul drept de a cumpăra terenurile agricole în condiţii egale de preţ. De asemenea, statul devine preemptor. Această prevedere o avem în lege pentru a interveni atunci când situaţia o va cere”, a subliniat Daniel Constantin.

Rămâne de văzut dacă primăriile locale, care oricum au probleme cu finanțarea activităților curente, vor avea bani și pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin de pe urma intrării în vigoare a legii privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan către străini.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE