Legea vânzării terenurilor agricole a intrat în vigoare. Ce prevăd normele de aplicare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul va aproba în ședința de miercuri normele de aplicare ale controversatei legi privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina proprie de internet un nou proiect de ordin privind normele de aplicarea acestei legi. Potrivit documentului, normele metodologice se aplică exclusiv transferului dreptului de proprietate realizat numai prin contract de vânzare-cumpărare, atât în cazul în care transferul are ca obiect întregul teren sau doar o cotă parte din dreptul asupra acestuia.

Normele definesc preemptorul ca fiind titularul dreptului de preempţiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, faţă de care deţine calitatea de coproprietar, arendaş, proprietar vecin sau statul român prin Agenţia Domeniilor Statului, în ordinea stabilită de lege. Preemptorii de acelaşi rang sunt preemptori care aparţin numai aceleiaşi categorii stabilite de lege dintre: coproprietari, arendaşi sau proprietari vecini. Preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior sunt preemptorii care deţin o poziţie superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliţi de lege, poziţie care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempţiune cu respectarea acestei ordini, începând cu rangul superior până la ultimul.

Proprietarul vecin este proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare.

Potenţialul cumpărător este preemptorul ales de către vânzător, care a parcurs procedurile exercitării dreptului de preempţiune prevăzute de lege.

Vânzarea terenului nu se va putea face decât după obținerea avizului final, adică a actului administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura central, care urmează să fie înființată pentru a gestiona piața funciară, sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, în limitele exactităţii informaţiilor, datelor şi legalităţii documentelor puse la dispozitie, precum şi îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în cazul preemptorului potenţial cumpărător.

Potrivit proiectului de ordin pentru aprobarea normelor de aplicare ale legii privind vânzarea terenurilor agricole, primăriile au următoarele atribuţii:

 1. înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative;
 2. organizează şi gestionează un Registrul local special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic;
 3. afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, cu respectarea prevederilor din lege;
 4. pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, actele de proprietate anexate, declaraţia pe propria răspundere a vânzătorului, extrasul de carte funciară si planul cadastral, precum şi pe baza datelor din Registrul Agricol, evidenţele fiscale şi de stare civilă sau a altor documente relevante care se află la dispoziţia primăriei, întocmesc lista preemptorilor şi o transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz. Lista preemptorilor se afişează la sediul primăriei şi după caz, pe site-ul propriu;
 5. transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute în lege;
 6. înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior intocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză;
 7. transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în perioada prevăzută de lege, însoţite de documentele aferente;
 8. adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a legii;
 9. încheie procesul – verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedural, prin care se consemnează în detaliu, activităţile şi acţiunile desfăşurate;
 10. după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale;
 11. în cazul în care nici un preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, pentru suprafaţa şi la preţul prevăzut în oferta de vânzare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale este transmisă structurii centrale, respective structurilor teritoriale, după caz.

Toate aceste atribuții vor fi puse în executare de personalul din aparatul de specialitate al primarului.

MADR va înființa o structură centrală, formată în special din juriști, care să gestioneze piața funciară. Aceasta va avea ca atribuţii principale:

 1. înregistrarea şi verificarea dosarelor transmise de către primării;
 2. publicarea pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;
 3. organizarea şi gestionarea unui Registru naţional special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic;
 4. înregistrarea şi verificarea dosarului transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător, precum şi copiile tuturor proceselor verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie, prin care se consemnează în detaliu, activităţile şi acţiunile desfăşurate;
 5. emite avizul final / avizul negativ, care se semnează de către conducerea structurii centrale şi îl transmite structurii teritoriale implicate, pentru a fi remis vânzătorului prin poştă sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea de primire;
 6. publică pe site-ul instituţiei avizele finale / avizele negative în termen de 2 zile de la emiterea acestora;
 7. organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel naţional în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;
 8. asigură schimbul de informaţii privind circulaţia terenurilor agricole situate în extravilan, pe bază de protocol de colaborare încheiat cu structura centrală a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Ce trebuie să facă un proprietar pentru a-și vinde terenul agricol

În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de oferta de vânzare şi de următoarele documente:

 1. o copie a BI/CI/paşaportului vânzătorului persoană fizică;
 2. o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
 3. extras de carte funciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral al imobilului, în sistem de coordonate stereografic 1970, în condiţiile în care terenul este intabulat;
 4. declaraţie pe propria răspundere, făcută în formă autentică de notarul public sau în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, din care să rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de vânzare şi conformitatea cu originalul a documentelor care însoţesc oferta de vânzare. Totodată, vânzătorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile din lege referitoare la terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, dacă este cazul;
 5. o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 6. în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii CI/BI/paşaport împuternicit;
 7. hotărârea AGA, decizia asociat unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 8. certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 9. alte documente doveditoare, după caz.

Procedura vânzării terenurilor agricole

Primăria transmite structurii centrale respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor, precum şi lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Lista preemptorilor întocmită de catre primării se poate completa, ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale, cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută de lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate, structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale după caz, lista actualizată a preemptorilor.

Oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte să-şi exercite acest drept trebuie să înregistreze la primării în termen de 30 de zile de la data publicării ofertei de vânzare comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului. Comunicarea va fi însoţită de următoarele documente, care certifică calitatea de preemptor, respectiv:

 1. o copie a BI/CI/paşaportului preemptorului sau, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI/paşaport a reprezentantului legal;
 2. o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
 3. copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea într-una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;
 4. în cazul preemptorilor prevăzuţi la alin. (2) şi (3) al art.2 din lege, documente emise de către autorităţile statului aparţinător care atestă şi descriu condiţiile legale din statul respectiv necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cumpărători cetăţeni romani persoane fizice sau juridice. Documentele se depun în original, însoţite de traducerea în limba romană a acestora, legalizată.

În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit. Comunicările de acceptare a ofertei vânzătorului depuse la primării după trecerea celor 30 de zile prevăzute de lege nu vor mai fi luate în considerare.

Puteți consulta AICI proiectul referitor la normele de aplicare a legii privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE