În ce condiții poate decide Fiscul reverificarea contribuabililor?

Facebook
Twitter

Ordinul pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de reverificare” se încadrează în categoria celor ce presupun dreptul autorității fiscale de a efectua o inspecție asupra unor impozite și taxe datorate de către un contribuabil însă aceasta intervine ulterior unui control deja efectuat.

Ca regulă generală, contribuabilii pot fi supuși unei inspecții fiscale pentru o anumită perioadă de timp și pentru impozitele și taxele datorate de aceștia în perioada controlată.

„În esență, după întocmirea raportului de inspecție fiscală și după emiterea unei eventuale decizii de impunere, aceeași perioadă fiscală nu mai poate fi reverificată. Aceasta ar fi regula însă va trebui să analizăm și excepția. Potrivit art. 105^1 din Codul de procedură fiscală, autoritățile fiscale pot decide reverificarea unei perioade ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificării, ce ar fi influențat rezultatele acesteia”, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

Prin date suplimentare înțelegem informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a altor controale sau comunicate către ANAF de către alte organe ale statului. Astfel, dacă autoritățile fiscale au luat la cunoștință de aceste informații ce ar putea să conducă la modificarea rezultatelor inspecției anterioare, se poate dispune o reverificare fiscală a perioadei deja controlate.

În acest sens, „Decizia de reverificare” este actul administrativ fiscal prin care contribuabilul este înștiințat de efectuarea unei reverificări aferente unei perioade deja controlate de autoritatea fiscală.

Pot face obiectul reverificării atât impozitele și taxele datorate pentru perioada verificată cât și elemente de conducere a contabilității.

Din punct de vedere procedural, „Decizia de reverificare” se emite astfel:

  • cu 30 zile înainte de începerea inspecției pentru marii contribuabili
  • cu 15 zile înainte de începerea inspecției pentru ceilalți contribuabili

În acest sens, „Decizia de reverificare” va cuprinde denumirea obligațiilor fiscale și perioadele supuse reverificării respectiv motivele avute în vedere de organul fiscal pentru a dispune reverificarea.

Persoanele interesate pot depune contestație în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.

Împreună cu decizia de efectuare a reverificării, autoritățile fiscale au obligația să înainteze contribuabilului un exemplar al „Cartei drepturilor și obligațiilor contribuabilului pe perioada desfășurării inspecției fiscale” iar contribuabilul are dreptul să fie asistat de persoane de specialitate.

„Din punctul nostru de vedere, dreptul organului fiscal de a încasa impozitele și taxele aferente unei perioade nu poate fi negat. Însă, atât prevederea din Codul de procedură fiscală cât și prevederea din acest ordin emis de ANAF lasă loc la un foarte mare subiectivism. Astfel, reverificarea poate avea loc dacă apar informații noi cu privire la o anumită situație fiscală a contribuabilului deja verificat. Din păcate, noțiunea de „informații noi” nu este definită și orice persoană o va interpreta în sensul dorit de aceasta”, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

Specialistul a prezentat următoarea situație întâlnită foarte frecvent în practică: un contribuabil înregistrează o factură de achiziții servicii la care a dedus TVA și a dedus cheltuiala la calculul impozitului pe profit, facturi puse la dispoziția organului fiscal cu ocazia controlului. În primă instanță organul fiscal a permis deducerea TVA și a cheltuielii conform documentelor probante ale contribuabilului. Ulterior, în urma unor controale încrucișate, se constată că furnizorul serviciilor are un comportament fiscal inadecvat adică este o firmă fantomă ce a declarat vânzarea la autoritățile fiscale însă fără a plăti impozitele și fără ca tranzacția să aibă substanță economică.

„Ce tip de informație va fi aceasta? Este o informație nouă care ar putea să declanșeze o nouă inspecție sau contribuabilul va refuza inspecția pentru că este o informație deja cunoscută de autorități? Urmează să vedem!”, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE