Grupul de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei” deschide poarta banilor europeni în teritoriu

Facebook
Twitter

Situat în Regiunea Nord-Vest, la intersecţia judeţelor Sălaj, Cluj şi Bihor, Grupul de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei” acoperă comunele Almaşu, Cizer, Fildu de Jos şi Sîg, din judeţul Sălaj, Ciucea şi Negreni, din judeţul Cluj, şi Bulz, din judeţul Bihor, fiind poziţionat la distanţe aproximativ egale de municipiile reşedinţă de judeţ.

Spaţiu exclusiv rural, teritoriul „Poarta Transilvaniei” posedă un relief predominant deluros, ajungând, însă, în partea muntoasă, la altitudini de 1600 m. Teritoriul încorporează aspecte semnificative de patrimoniu natural, peisagistic şi cultural, cu o bogată cultură tradiţională, care conduc la o o serie de oportunităţi specific, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.

Activităţile economice predominante sunt proprii sectoarelor primare (agricultura şi creşterea animalelor), suport pentru o serie de activităţi şi servicii conexe. De asemenea, turismul este o ramură a economiei care se conturează, de la un an la altul, tot mai pregnant. Un eveniment care trebuie menționat are loc în localitatea Negreni, județul Cluj, unde Grupul de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei” își are sediul. Cu o tradiție de peste 200 de ani, în această localitate se desfășoară anual cel mai important târg sătesc din bazinul Carpatic și din sud-estul Europei, cunoscut ca Târgul de la Fechetău. Pe durata târgului (o săptămână), la acest eveniment se înregistrează peste 70.000 de participanți, atât din țară cât și din străinătate.

Pentru prima dată în România, prin PNDR 2007-2013 – axa IV LEADER și, în urma unei selecții naționale, s-a creat oportunitatea dezvoltării economice și sociale a teritoriului prin intermediul unei noi entități, denumită GAL (Grup de Acțiune Locală). Această entitate reprezintă un parteneriat public-privat, unde componenta privată din zonă, format din agenți economici și structuri ale societății civile, este majoritară.

Această abordare este inedită pentru România prin faptul că necesitatea și oportunitatea  investițiilor, precum și selectarea finanțării acestora este atributul exclusiv al acestei noi entități. Într-o descriere mai concisă, putem spune că instituția ,,GAL” reprezintă administrația public-privată a unei microregiuni, care are ca responsabilitate dezvoltarea teritorială prin intermediul instrumentelor de finanțare care îi sunt puse la dispoziție de programele de finanțare agreate de Comisia Europeană și Guvernul României.

Grupul de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei” este unul dintre cele 163 de GAL-uri selectate și autorizate la nivel național de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Dezvoltarea economică și socială, prin intermediul Grupului de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei”, reprezintă pentru echipa tehnică din cadrul GAL o mare responsabilitate.

Rezultatele implementării măsurii 41, la momentul actual, ținând cont de ponderea valorii publice contractate, adică 93,16%, sunt foarte bune în contextul în care activitatea GAL a demarat după 04.04.2013, iar valoarea publică alocată pe măsura 41 din totalul valorii publice contractate este cea mai mare din țară.

Stadiul implementării Planului de Dezvoltare Locală pentru microregiunea ,,Poarta Transilvaniei”, la momentul actual, arată astfel:

  • 71 de proiecte conforme depuse la GAL, însumând peste trei milioane de euro valoare publică;
  • 57 de proiecte au fost declarate eligibile de către APDRP;
  • 55 de proiecte, cu o valoare publică de 2.380.386 euro, pentru care au fost semnate contractele de finanțare.

Finanţările s-au îndreptat în mod echilibrat către beneficiarii privaţi şi publici, vizând submăsurile: 41.111, 41.112, 41.121, 41.125 a, 41.141, 41.312, 41.313, 41.322 și 421. În zona privată s-au preferat achiziţiile de utilaje agricole şi dezvoltarea exploataţiilor agricole şi zootehnice, în timp ce zona publică s-a orientat spre achiziţia de utilaje pentru servicii publice (situaţii de urgenţă sau gospodărire comunală), modernizarea de drumuri, dar şi modernizarea a două cămine culturale.

Areal cu bogat potenţial turistic, nu puteau lipsi solicitările pentru înfiinţarea de pensiuni agroturistice, amenajarea de trasee turistice şi marketing turistic. În perioada octombrie – decembrie 2014, GAL „Poarta Transilvaniei” a desfășurat o amplă campanie de informare privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală în microregiune, prin dialogul direct dintre potenţiali beneficiari şi beneficiarii efectivi ai fondurilor europene, pentru a înţelege corect şi concret mecanismul de accesare a fondurilor europene prin PNDR, Axa IV LEADER. Totodată, jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radio, din judeţele Bihor, Cluj şi Sălaj, au fost invitaţi în teritoriu pentru a vizita exemple de bună practică, în ideea unei reflectări media cât mai extinse a activităţii Grupului de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei”.

Din 2014, „Poarta Transilvaniei” organizează şi un festival care poartă chiar numele Grupului. Evenimentul anual se vrea nu doar un suport pentru creşterea notorietăţii, vizibilităţii şi încrederii în Grupul de Acţiune Locală, dar şi un liant în generarea unor reţele de solidaritate locală, inclusiv a producătorilor locali, şi în mobilizarea cultural locală. Moştenirea culturală şi istorică a zonei este un blazon care obligă. Este suficient să amintim că în acest spaţiu a trăit şi a creat poetul Octavian Goga.

Ediţia-pilot a Festivalului „Poarta Transilvaniei”, desfăşurată în luna noiembrie, a avut sprijinul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, conţinând spectacole de folclor, gastronomie locală şi proiecţia unui film premiat la nivel internaţional, realizat integral pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală.

În conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, Grupul de Acţiune Locală „Poarta Transilvaniei” și-a propus, pentru viitorul imediat, realizarea unui proiect de cooperare cu doi parteneri din judeţul Maramureş, Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi și Grupul de Acţiune Locală Munţii Maramureşului, ţintind încurajarea actorilor locali din Regiunea Nord-Vest pentru ca aceștia să întreprindă proiecte de extindere a experiențelor, de stimulare și sprijinire a inovației, de dobândire și îmbunătățire a competențelor și de promovare în domeniul produselor tradiționale și locale.

Cooperarea celor trei Grupuri de Acţiune Locală vizează îmbunătăţirea capacităților de marketing ale producătorilor locali din teritoriul parteneriatului. De asemenea, Grupurile doresc să sporească numărul de producători locali formați pentru autorizare, să dezvolte gradul de instruire în domeniul siguranței alimentare, al legislației specifice şi al antreprenoriatului.

Nu în ultimul rând, cooperarea îşi asumă stimularea asocierilor producătorilor locali, prin structuri noi sau prin aderare la forme asociative existente. Acest proiect vine în completarea acțiunilor de la nivelul GAL-urilor partenere de a finanța activități în domeniul instruirii tinerilor fermieri, îndeosebi a celor care dețin ferme de semisubzistență sau care activează în domeniul procesării vegetale și animale, precum și a celor care valorifică meșteșugurile locale.

Instruirea, schimbul de bune practici, participarea la târguri de profil sunt acțiuni comune  propuse în cadrul acestui parteneriat, pentru a contribui la dobândirea unei experiențe pozitive, atât pentru grupul țintă al proiectului, cât și pentru partenerii implicați în proiect, experiență care se doreşte multiplicată la nivelul altor proiecte.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE