Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile in 2015 prin PNDR 2014-2020: ultimele modificari aparute in conditiile de finantare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat o noua varianta a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, conform celor mai recente modificari stabilite de comun acord cu oficialii europeni.

Va prezentam conditiile de eligibilitate pentru cateva dintre cele mai importante masuri de finantare.

„Submasura 4.1 – sprijin pentru investiții în exploatații agricole” ofera finantari cu fonduri europene nerambursabile pentru  investitiile care sunt dedicate sectorului pomicol.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul „Submasurii 4.1 – sprijin pentru investitii în exploatatii agricole”:

 • Creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Prin „Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii în exploatatii agricole” se pot finanta:

 • Exploatațiile vizate pentru sprijin prin sub-masura 4.1a au o dimensiune economică minimă de 8.000 € SO în cazul reconversiei și înființării plantațiilor pomicole și o dimensiune minimă a suprafețelor pomicole deținute/utilizate de 8000 € SO în cazul achizițiilor simple.

Beneficiarii „Submasurii 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” sunt:

 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupuri de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Conditiile de eligibilitate prin care cei interesati pot accesa fonduri prin „Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” sunt:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției;
 • Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrata in baza prezentarii documentației tehnico-economice.
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative si in capitolul 8.1 al PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;

Valoarea sprijinului acordat pentru „Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” este:

 • În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
 • II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro; în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic; în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro;
 • În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare.

 

„Submasura – 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Aceasta submasura de finantare are ca scop sprijinirea instalarii pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.

Beneficiarii „6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Conditiile de eligibilitate prin care cei interesati pot accesa fonduri prin „Submasura „6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
 • În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;

Valoarea sprijinului pentru Submasura „6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” este:

 • • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO.

 

Submasura „6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submasura are ca scop imbunătățirea managementului exploatației agricole, precum si creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Beneficiarii „6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt:

 • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Condiții de eligibilitate pentru Submasura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici:

 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € SO (valoarea producției standard);
 • Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;
 • O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;
 • În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Valoarea sprijinului pentru cei care doresc sa acceseze fonduri prin Submasura „6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” este:

 • Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.
 • Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

 

Submasura „9.1 InfiinTarea grupurilor de producatori în sectorul agricol”

Aceasta submasura are ca obiective încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în scopul:

 • Îmbunătăţirii performanţelor generale si cresterea veniturilor exploataţiilor agricole;
 • Unei mai bune integrări pe piață a producătorilor primari prin adaptarea producției acestora la cerințele pieței și comercializarea în comun a producției lor;
 • Creării și promovării lanțurilor scurte;
 • Respectării standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară etc.

Beneficiarii Submasurii 9.1 Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol sunt:

 • Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.

Conditii de eligibilitate pentru cei care doresc sa acceseze fonduri prin Submasura 9.1 Infiintarea grupurilor de producatori în sectorul agricol:

 • Adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
 • Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea
 • Vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
 • Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și
 • Alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

Valoarea sprijinului pentru Submasura 9.1 Infiintarea grupurilor de producatori în sectorul agricol:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, asa cum este calculat mai jos şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maxima de 100.000 euro/an.
 • Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat correct.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE