Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale

Facebook
Twitter

Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale, dupa ce mai multi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene.

Sprijinul acordat prin sub-masura 6.2 contribuie la promovarea diversificarii activitatilor agricole prin crearea de activitati noi neagricole, la infiintarea si dezvoltarea de micro-intreprinderi si intreprinderi mici si implicit, la crearea de locuri de munca, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economica durabila si reducerea saraciei in spatiul rural.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).

In cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

Conditii minime de eligibilitate pentru submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub-masura 6.2;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.
 • Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Punctajul proiectului se calculeaza in baza urmatoarelor principii si criterii de selectie:

 • Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre activitati neagricole
 • Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural)
 • Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.
 • Principiul stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata.

Valorea sprijinului nerambursabil pentru submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale:

 • este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri.
 • sprijinul se acorda cu respectarea prevederile Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si in baza OrdinuluiMADR nr. 1731/2015
 • nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu exista sume intermediare.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE