Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii agricole si silvice

Facebook
Twitter

AFIR a publicat recent pe propriul site varianta consultativa a Ghidului solicitantului 2016 pentru Submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, din cadrul PNDR 2014-2020. Noile ghiduri, potrivit MADR, simplifica procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

Submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice are ca scop imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cât si a diversificarii agricole. De asemenea, masura contribuie la imbunatatirea performantei economice a padurilor, precum si la ficientizarea utilizarii apei in agricultura.

Informatiile prezentate pentru acest ghid sunt dedicate infrastructurii de acces.

Beneficiarii eligibili pentru Submasura 4.3 sunt unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Reprezentantul legal al unitatii administrativ-teritoriale este primarul (poate fi si Administratorul public pentru UAT si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, in conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).

Conditiile minime obligatorii pentru accesarea fondurilor europene din cadrul Submasurii 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice sunt:

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura.
Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 din PNDR.
Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani de la ultima transa de plata.

Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia.

Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru Submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice:

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferenta proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica (conform structurii cap. 3 al devizului general aprobat prin HG 28/2008), incluzând Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., se suporta din sprijinul acordat prin submasura si trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii‐ montaj.

Drumurile de exploatatie agricola care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, nu sunt eligibile daca inventarul domeniului public astfel modificat, nu este aprobat prin Hotarâre a Guvernului.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru Submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice este:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.000.000 Euro/proiect.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE