fonduri europene 2016

Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 4.2 – Sprijin pentru procesarea, marketingul produselor agricole

Facebook
Twitter

AFIR a publicat recent pe propriul site varianta consultativa a Ghidului solicitantului 2016 pentru submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor, din cadrul PNDR 2014-2020. Noile ghiduri, potrivit MADR, simplifica procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole are ca scop imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, precum si promovarea pe pietele locale.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Cooperative agricole infiintate in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in cadrul Submasurii 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole sunt:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin sub – masura
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole:

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile eligibile sunt:

 • – Cheltuieli aferente investitiilor corporale (Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare, Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate, Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare; Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor.
 • – Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale (Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului; Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro.

Cheltuielile neeligibile pentru Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole sunt:

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume (dobânzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare si pentru fondurile mutuale; achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;
 • costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
 • achizitionarea de cladiri.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole este:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, in urmatorul caz: Operatiuni sprijinite in cadrul PEI. Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pe sM 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare sM 4.2, si nu solicitantilor pe masura 4.2.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE