Fonduri europene PNDR: procedura de contestare a rezultatului

Facebook
Twitter

Contestatiile pot fi depuse incepand cu momentul publicarii Raportului de Selectie intermediar/ lunar/ trimestrial/final pe pagina de internet AFIR. Aplicantii care au depus proiecte in cadrul unei sesiuni continue pentru care a fost intocmit un raport de selectie intermediar /lunar/trimestrial/final au la dispozitie 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la postarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selectie intermediar/lunar/trimestrial/final pentru a depune contestatii cu privire la rezultatul evaluarii.

Contestatiile, semnate de solicitanti, vor fi depuse on-line pentru sub-masurile pentru care depunerea proiectelor se realizeaza on-line sau in format letric (pe hartie) pentru sub-masurile pentru care depunerea proiectelor se realizeaza in format letric. in situatii justificate se accepta si contestatiile depuse in format letric in termenele prevazute la alin.(1).

Contestatiile in format letric, in cazul sub-masurilor cu depunere letrica a proiectelor, depuse in mod eronat la sediul AFIR, MADR – DGDR-AM PNDR sau la structurile teritoriale ale AFIR /MADR – DGDR- AM PNDR se redirectioneaza la AFIR central pentru a fi repartizate structurii competente in vederea instrumentarii.

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care contesta elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, neconformitatea, punctarea unui/unor criterii de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarata eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiara dominanta.

Cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (4), solicitarea va fi solutionata de structura competenta din cadrul AFIR, conform prevederilor legale ce reglementeaza regimul juridic aplicabil petitiilor si sesizarilor.

Analizarea contestatiilor se realizeaza de catre expertii din cadrul AFIR central sau CRFIR. in mod obligatoriu, contestatiile vor fi analizate de catre alti experti decat cei care au participat la evaluarea initiala a proiectelor.

In acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va intocmi un raport privind analiza contestatiei si solutia propusa in urma reevaluarii elementelor contestate. Daca solutia propusa in urma reevaluarii proiectului contestat difera de cea din Raportul de selectie intermediar/lunar/trimestrial/final, se vor intocmi noi fise de evaluare.

Termenul de analizare a tuturor contestatiilor depuse pentru o sub-masura este de 15 zile lucratoare pentru contestatiile aferente raportului de selectie intermediar/lunar, respectiv 30 de zile lucratoare pentru contestatiile aferente raportului de selectie trimestrial, de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor si poate fi prelungit cu maximum 10 zile lucratoare de catre AFIR daca se analizeaza contestatii depuse pe doua sau mai multe sub-masuri sau daca numarul de contestatii
depuse este foarte mare.

Dupa finalizarea analizarii tuturor contestatiilor depuse aferente raportului de selectie intermediar/lunar/trimestrial/final pentru o anumita sub-masura, AFIR intocmeste situatia centralizata intermediara/lunara/trimestriala/finala a contestatiilor depuse, conform modelului din Anexa nr.4 Situatie centralizata a Contestatiilor pentru a fi comunicata presedintelui Comisei.

Pentru solutionarea contestatiilor, Comisia va desfasura urmatoarele activitati:

a) analizarea contestatiei, a raportului de analiza a contestatiei, precum si verificarea concordantei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;

b) analizarea fundamentarii solutiei propuse de expertul care a instrumentat contestatia;

c) analizarea altor inscrisuri decat cele solicitate ca obligatorii conform procedurii, care au stat la baza evaluarii initiale, cum ar fi adrese/avize sau altor documente, care au fost depuse in sustinere de catre contestatar odata cu contestatia si sunt de natura sa probeze/sustina informatiile/datele din documentele dosarului cererii de finantare, fara insa a substitui lipsa documentelor obligatorii de la dosarul cererii de finantare, datorata culpei acestuia.

in situatia in care exista aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesita o opinie de specialitate care excede sfera de competenta a consultantilor permanenti, Comisia poate solicita in scris opinia structurii cu competente pe aspectele de ordin tehnic sau juridic, ce va avea un rol consultativ.

Opiniile de specialitate ale consultantilor permanenti sau ale structurii consultate sunt consemnate intr-un proces verbal si asumate sub semnatura de catre acestia, constituind o anexa la minuta.

In situatia in care Comisia considera ca informatiile prezentate in rapoartele de contestatii ale AFIR sau in documentele justificative atasate sunt incomplete, neclare, prezinta erori, sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta poate solicita, in functie de complexitatea situatiei constatate, ca AFIR nivel central sa completeze/ clarifice/explice in scris elementele in cauza, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare. in mod obligatoriu, contestatiile vor fi reanalizate de catre alti experti, care nu au participat la evaluarea initiala a proiectelor sau la analiza contestatiilor, transmitandu-se astfel catre Comisia de solutionare a contestatiilor completarile si clarificarile solicitate.

In urma analizei raportului si a documentelor justificative aferente unei contestatii, Comisia poate solicita AFIR copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finantare sau dupa caz consultarea intregului dosar aferent cererii de finantare.

In situatia in care constatarile Comisiei difera de cele cuprinse in raportul de analiza a contestatiei, solutia finala privind elementele contestate (cele mentionate la alin.(4) este cea data de Comisie si consemnata pentru fiecare contestatie in parte, intr-o nota justificativa care va fi transmisa la AFIR. Nota justificativa va fi atasata la dosarul cererii de finantare in cauza. Solutia propusa de Comisie respecta prevederile regulamentelor europene in vigoare si este conforma cu prevederile PNDR 2014-2020, cadrul general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din FEADR si de la bugetul de stat si ale Ghidului solicitantului.

De la data primirii notelor justificative, AFIR va intocmi E1.2R – Fisa de evaluare generala a proiectului refacuta) si scorarea proiectului, dupa caz. Formularul va fi transmis catre Comisie in termen de maximum 5 zile lucratoare. Daca in urma intocmirii fisei E1.2R de catre AFIR, se identifica un alt element cu status diferit fata de elementele din fisa E1.2 initiala (pentru care s-a depus contestatia), cu exceptia elementelor din nota justificativa, atunci se aplica prevederile art.11.

Lucrarile si deciziile Comisiei se consemneaza intr-o minuta intocmita de secretarul Comisei si semnata de presedinte, membri si secretar si comunicata AFIR.

Comisia intocmeste un raport de contestatii intermediar/lunar/trimestrial/final pentru fiecare sub-masura/componente (alocare distincta), care va cuprinde rezultatul contestatiilor. in situatia in care rezultatul contestatiilor evidentiaza vicii ale sistemului procedural de evaluare-selectare, Comisia comunica AFIR propuneri de modificare ale procedurilor in cauza ce devin obligatorii de implementat de catre initiatorii acestora, pentru viitoarele sesiuni continue de depunere a proiectelor.

Termenul de solutionare a contestatiilor de catre Comisie este de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la secretariatul DGDR-AM PNDR. Termenul se poate prelungi cu 7 zile lucratoare daca Comisia solicita reverificarea unei/unor contestatii de catre AFIR nivel central si cu 10 zile lucratoare in cazul in care cel putin un membru al Comisiei este convocat pentru analiza contestatiilor pentru doua sau mai multe sub-masuri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE