Fonduri europene pentru agricultură: Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători aduce până la 100.000 de euro anual

Facebook
Twitter

Producătorii agricoli care se asociază pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 de până la 100.000 de euro pe an, prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători.

Prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători se va acorda sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în scopul asigurării legăturii cu piaţa, îmbunătățirii şi adaptării producției atât la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de caracterul cantitativ, calitativ și continuu al aprovizionării, și de siguranță alimentară), cât și la preferințele consumatorilor.

Sprijinul acordat prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători va contribui la crearea lanțurilor alimentare scurte şi este necesar din perspectiva deschiderii oportunităților de piață pentru fermieri prin promovarea și vânzarea în comun a produselor, aproape de sursa de producție. De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creșterea competitivității sectorului și va facilita obținerea produselor cu valoare adăugată mare.

Grupurile de producători pot avea o contribuție importantă la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice prin acțiuni practice pentru a atinge țintele agreate. Acest lucru poate fi descris în planurile de afaceri și poate fi revizuit în mod regulat pentru a ține cont de schimbarea condiţiilor iniţiale.

De exemplu, o acțiune ce poate fi desfășurată de grupurile de producători și care contribuie la atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice poate fi colectarea deșeurilor vegetale ale membrilor în scopul valorificării directe către producătorii de energie electrică și termică sau procesarea și valorificarea/utilizarea produsului final în folosul membrilor.

În mod complementar, prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători se va asigura îmbunătățirea accesului la acțiunile de informare și diseminare a rezultatelor, serviciile de consultanţă, inclusiv la rezultatul activităților de cercetare, printr-un transfer mai bun al rezultatelor cercetării şi inovării în sectorul pomicol facilitat de către grupurile operaţionale.

Domeniul de acţiune al Măsurii 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în scopul adaptării producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței, introducerii în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros, stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității, precum și a altor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

Sprijinul se acordă prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului, cu excepția primului an, când se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul grupului astfel:

 1. Anul I – 10%
 2. Anul II – 8%
 3. Anul III – 6%
 4. Anul IV – 5%
 5. Anul V – 4%

Beneficiarii Măsurii 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători sunt grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.

Cheltuielile eligibile prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători sunt limitate la cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ național.

Nu vor fi eligibile în cadrul Măsurii 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente și pentru înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, sprijinite prin sub-programul tematic pomicol.

Ca să beneficieze de sprijin prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Astfel, solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:

 1. adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
 2. introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
 3. stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și
 4. alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate cadrul legislativ naţional.

La analizarea și verificarea proiectelor depuse se va ține cont de:

 • Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup Operațional);
 • Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri);
 • Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă la scheme de calitate).
 • Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice, plante medicinale și aromatice).
 • Principiul dimensiunii exploatatiilor membrilor grupurilor de producatori (asocierea exploatatiilor de mici dimensiuni).

Sprijinul acordat prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an.

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul acordat prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate.

Ca să beneficieze de fonduri europene nerambursabile pentru agricultură prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători, grupul de producători trebuie să îndeplinească, printre altele, și următoarele condiţii de recunoaştere:

 • grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;
 • comercializează cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători;
 • dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solictă recunoaşterea, de cel puţin 10.000 Euro, echivalent în lei;
 • deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
 • membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători.

Grupul de producători care dorește să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru agricultură prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători trebuie să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători și trebuie să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE