Fermierii pot fi scutiti de la plata impozitului pe terenuri. Cum puteti beneficia?

Facebook
Twitter

Fermierii organizati in cooperative pot solicita, si in acest an, obtinerea scutirii de plata a impozitului pe terenuri, daca indeplinesc anumite conditii. In cele ce urmeaza prezentam criteriile si modalitatile prin care se poate obtine aceasta scutire, dar si documentele care trebuie trimise autoritatilor pentru a beneficia de aceasta masura:

Conditii pentru  obtinerea scutirii de impozit pe teren

  1. nu se datoreaza impozit pe profit de catre contribuabilii, cooperative agricole, care au inregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent, o cifra de afaceri anuala neta de pana la 10.000.000 euro pe o perioada de 5 ani, de la inceperea desfasurarii activitatii in cazul celor nou-infiintate si pentru o perioada de 5 ani pentru cele deja infiintate.
  2. pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe profit se verifica:

a). incadrarea in vectorul fiscal a Cooperativei agricole pentru a fi inregistrata ca platitoare de impozit pe profit.

b). incadrarea in plafonul de scutire, de 10.000.000 euro calculat pe baza cursului de schimb valutar BNR la incheierea exercitiului financiar valabil pentru anul anterior, pentru care se calculeaza cifra de afaceri

Cum pot membrii cooperatori sa beneficieze de scutiri de impozit

Criteriile si modalitatile potrivit carora membrii cooperatori si cooperativele agricole beneficiaza de scutirile de plata impozitului pe cladiri sunt:

  1. nu se datoreaza impozit pentru terenurile cu destinatie agricola detinute si utilizate de catre contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din productia valorificata in anul fiscal anterior celui pentru care se acorda scutirea, prin/catre cooperativele agricole definite potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. nu se datoreaza impozit pentru terenurile detinute si utilizate de catre contribuabilii, cooperative agricole, care sunt utilizate pentru prestari servicii catre membrii cooperatori, potrivit Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 4
  3. terenurile cu destinatie agricola la care se face referire la punctele 1 si 2 sunt acele categorii de terenuri aflate in inventarul/patrimoniul cooperativelor agricole, al membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate in patrimoniul de afectatiune al persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
  4. in cazul terenurilor aflate in coproprietate, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate in scopul desfasurarii activitatii agricole se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate detinute de membrul cooperator care respecta conditia de valorificare prin cooperativa;
  5. in cazul terenurilor aflate in coproprietatea cooperativelor agricole, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate in scopul prestarii de servicii catre membrii cooperatori se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate detinut de cooperativa agricola;
  6. categoriile de terenuri utilizate in scopul desfasurarii activitatii agricole si prestarii de servicii catre membrii cooperatori sunt urmatoarele:

a) terenuri cu destinatie agricola, si anume: (i) terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, plantele ornamentale, pajistile permanente, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea pe care se obtin produse agricole; (ii) terenuri acoperite cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice; (iii) terenuri ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole;

b) orice alte terenuri utilizate, exclusiv pentru activitati agricole si prestarii de servicii catre membrii cooperatori.

Documente ce trebuie trimise pentru obtinerea scutirii de impozit pe teren

Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe terenuri, contribuabilii, membri cooperatori, transmit organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri si documentele justificative mentionate mai jos, din care sa rezulte ca au comercializat minimum 50% din productia agricola valorificata prin/catre cooperativa agricola, respectiv:

a) adeverinta eliberata de catre cooperativa agricola care sa ateste calitatea de membru, cantitatile vandute de catre contribuabilul, membru cooperator, prin/catre cooperativa agricola in anul calendaristic anterior celui pentru care se acorda scutirile, precum si inventarul bunurilor declarate de membru si care fac obiectul scutirilor; 5

b) declaratia pe propria raspundere intocmita de contribuabilul, membru cooperator, din care sa reiasa: totalul cantitatilor de produse agricole comercializate in anul calendaristic anterior celui pentru care se acorda scutirile, cantitatile valorificate de acesta prin/catre cooperativa agricola in cadrul aceleiasi perioade si lista bunurilor cu destinatie agricola care fac obiectul scutirilor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE