Ferma de familie. Ce investiții pot face agricultorii și apicultorii prin PNDR 2014-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În luna mai a acestui an se va deschide o sesiune de depunere de proiecte în cadrul Măsurii 121, valoarea finanțării pe care o poate obține o fermă de familie fiind de 50.000 de euro pe proiect.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Bugetul alocat acestei sesiuni este de 35 de milioane de euro, din care 5% este asigurat de la bugetul de stat și restul de 95% reprezintă contribuția Uniunii Europene. Acești bani vor fi împărțiți egal între solicitanții din sectorul vegetal și cei din zootehnie, fiecărui tip de producție revenindu-i o sumă de 17,5 milioane de euro.

„În cazul în care alocarea pentru beneficiarii sectorului vegetal sau zootehnic nu se epuizează, aceasta va fi alocată corespunzător sectorului pentru care există  proiecte eligibile și fără finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor de selecţie obţinute şi care îndeplinesc punctajul minim”, se arată în versiunea consultativă a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producţie și îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare, publicat pe pagina de internet a APDRP.

Această sesiune de depunere proiecte respectă prevederile tranzitorii din Regulamentului (UE) NR. 1310/2013, în care la art.3 se fac precizări legate de posibilitatea organizării unor astfel de sesiuni înainte de aprobarea noului PNDR 2014-2020.

Ce tipuri de investiții se pot realiza în cadrul Măsurii 121:

1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;

4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ, cu condiția ca la finalul contractului de leasing beneficiarul fondurilor europene sa intre în posesia bunurilor;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Achiziția de teren agricol sau de bunuri second hand nu sunt cheltuieli eligibile. Totodată, nu vă gândiți că vă veți putea renova locuința cu fonduri europene! Pentru a plăti consultantul, puteți acesa Măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanţă  pentru agricultori”.

Cine sunt beneficiarii Măsurii 121 destinată fermelor de familie

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole-activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între 2 și 50 UDE. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 de euro.astfel, valoarea producției trebuie să se încadreze între 2.400 și 60.000 de euro.

Totodată, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx. Nu sunt eligibili solicitanţii al căror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161‐Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi cod CAEN 0162‐Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, specific activităților eligibile prin Măsura 312 „Sprijin pentru crearea  şi dezvoltarea de microîntreprinderi”.

Pentru a demonstra că practică în principal activităţi agricole, în cazul unei activităţi existente, solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare.

ATENŢIE! În această sesiune de depunere, beneficiarii eligibili sunt numai fermierii care respectă condiţiile de mai sus şi a căror exploataţie are o dimensiune cuprinsă între 2 şi 50 UDE şi se încadrează în una din categoriile:

 • Persoană fizică. Acestea vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate/intreprindere individuală) în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanţare. Angajamentul se ataşează Cererii de Finanţare şi va preciza că în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente, contractual de finanţare nu se va încheia.
 • Persoană fizică autorizată, înființată în baza OUG nr 44/16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare
 • Întreprinderi individuale, înfiinţate în baza OUG nr.44/16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale, înfiinţate în baza OUG nr.44/16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv–SNC, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă–SCS, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate pe acţiuni–SA, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată–SRL, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat, înfiinţată în baza Legii nr.15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă, înfiinţată în baza Legii nr.36/1991, cu modificările şi completările ulterioare

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru Măsura 121:

 • Exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE, adică cele cu o valoare a producției anuale mai mică de 2.400 de euro;
 • Exploatațiile agricole cu dimensiunea economică mai mare de 50 UDE, adică cele cu o valoare a producției anuale mai mare de 60.000 de euro;
 • Exploatațiile agricole rezultate din fracționarea în anii 2013/2014 a altor exploatații pentru obținerea unui sprijin financiar din cadrul Măsurii 121, necuvenit.

Pot obține finanțări atât firmele cu capital integral românesc, cât și cele cu capital mixt. Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 121 derulată prin PNDR 2014-2020 este restricţionată pentru potențialii beneficiari, dacă aceștia sunt înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integral a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza nerespectării clauzelor contractual și rezilierea are o vechime mai mică de un an, dacă se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Totodată, solicitantul trebuie să acţioneze în nume propriu și să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

 Obiectivele specifice ale Măsurii 121 se referă la:

 • Introducerea si dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum  și producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 • Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere

Obiectivele operaţionale ale Măsurii 121 se referă la:

 • Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal  și de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Condiții minime pentru acordarea sprijinului:

 • Proiectul trebuie să respecte obiectivele Măsurii 121;
 • Proiectul trebuie să fie în acord cu potențialul agricol al zonei și să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole la data dării în exploatare a investiției.
 • Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate.
 • Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei. Potenţialul beneficiar este obligat să prezinte Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea proiectului, Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP).
 • Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar‐veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia națională.

Astfel, pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului, beneficiarii trebuie să prezinte în cadrul Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii. În cadrul Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii. Se va utilize „Studiul pentru determinarea zonelor cu potenţial, a zonelor geografice și marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul SAPARD”, elaborate de ASAS‐ICPA şi ICDEA, 2004 (Anexa 10).

Pentru ca un proiect să fie considerat ca fiind în acord cu potențialul agricol al zonei, cel puţin 75% din structura plantelor de cultură sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie să se încadreze în zona cu potenţial mediu şi/sau ridicat.

Pentru specii care nu se regăsesc în studiul precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direcţiei Agricole Judeţene care va emite un document referitor la potenţialul agricol al zonei pentru specia vizată.

Pentru situaţiile în care tipurile de culturi şi/sau speciile de animale şi păsări vizate de investiţie sunt amplasate în zone în care acestea nu se încadrează în potenţialul agricol mediu  şi/sau ridicat, solicitantul va ataşa documente justificative avizate de Direcţiile Agricole Județene sau emise de instituţii abilitate care vor certifica această condiţie.

În cazul investiţiilor pentru înfiinţarea de culture cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie şi regenerare pe cale vegetativă  (plopul, salcia, salcâmul etc.), în scopul producerii de energie din surse regenerabile, se vor descrie şi corela în cadrul Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ cerinţele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei în care este amplasată cultura.

Pentru specii cultivate în spaţii protejate precum şi pentru investiţiile în apicultură nu este necesar ca proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei.

Solicitantul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar și de mediu și respectând obligatoriu viabiliatea economică, conform următoarei liste indicative:

 • Obiective tehnice: achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; construirea și/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare; diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii;
 • Obiective economico–financiare: reducerea costurilor de producție şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole; creşterea valorii adăugate brute (VAB) a exploataţiei agricole; creşterea viabilităţii economice.
 • Obiective de mediu: reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie; reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor, prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor; asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.; creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă și îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.

Condiţia obligatorie pentru respectarea conformităţii cu obiectivul general al măsurii prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor este de creştere a viabilităţii economice. Verificarea acesteia se va face prin cele două condiţii cumulate: rezultatul operaţional al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (beneficiarul să fi înregistrat profit) şi proiectul să respecte indicatorii economico‐financiari menţionaţi în Cererea de Finanțare – secţiunea economic.

ATENŢIE! Operaţiunea de depozitare este cheltuială eligibilă pe Măsura 121 dacă se depozitează numai producţia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelată cu producţia obţinută în cadrul fermei, asigurându-se astfel demarcarea cu Măsura 123.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE