Dispare ANARZ!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” (ANARZ) va fi reorganizată, iar în locul ei va fi înființată Agenţia Naţională de Zootehnie.

Noua entitate va fi finanţată integral de la bugetul de stat și va activa în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern.

Agenţia Naţională de Zootehnie se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, care se reorganizează, a personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Agenţia Naţională de Zootehnie se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, a activităţii de inspecţie în domeniul zootehniei şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor.

Agenţia Naţională de Zootehnie va avea următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi efectuează inspecţia de stat în zootehnie;

b)coordonează şi îndrumă tehnic la nivel naţional exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale şi alte specii de interes zooeconomic;

c) controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislaţiei în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii şi prim cumpărătorii de lapte;

d) efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

e) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice şi metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;

f) coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de zootehnie, administrează bazele de date naţionale din domeniul său de activitate;

g) coordonează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, organizează şi efectuează activitatea de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele pentru toate ecvideele;

h) menţine conducerea registrelor genealogice la specii şi rase de animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;

i) asigură reorganizarea, dezvoltarea şi funcţionarea băncii naţionale de gene animale pentru menţinerea biodiversităţii genetice, prin recoltare şi depozitare de material genetic de la reproducători valoroşi din populaţiile active şi aflate în conservare;

j) elaborează, redactează şi tipăreşte cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book – ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicaţii tehnice de specialitate şi alte tipărituri şi publicaţii în domeniul de activitate al Agenţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu fondurile bugetare alocate;

k) asigură informarea fermierilor şi a potenţialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie şi expertiza de specialitate pentru implementare;

l) desfășoară activități delegate de la agențiile de plăți acreditate.

În domeniul inspecţiei în zootehnie, Agenţia Naţională de Zootehnie va avea următoarele atribuţii:

a) întocmeşte planul anual de inspecţii, verificare şi control în funcţie de obiective, activităţi specifice, termene, reglementări legislative şi proceduri de lucru,  care se aprobă prin decizie a directorului general;

b) controlează întreaga activitate de reproducţie şi ameliorare a animalelor de interes zooeconomic, identificarea şi înregistrarea  ecvideelor, identificarea stupilor şi stupinelor, conservarea patrimoniului genetic în zootehnie, importul-exportul de material biologic de reproducţie;

c) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare;

d) controlează modul de implementare şi realizare a programelor de ameliorare şi conservare elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice;

e) controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor;

f) controlează îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de autorizare şi/sau acreditare a organizaţiilor şi/sau asociaţiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de ameliorare şi reproducţie la animale;

g) controlează staţiunile de testare a performanţelor în care se testează linii, rase şi noi creaţii biologice în vederea omologării;

h) efectuează controale tematice în târguri şi oboare de animale, în trafic sau exploataţiile de animale;

i) organizează şi efectuează inspecţia controlului oficial al producţiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanţe proprii şi descendenţi, pe diferite etape de selecţie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;

j) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă;

k) verifică corectitudinea înscrisurilor în evidenţele zootehnice şi cărţile de rasă, în scopul evaluării corecte şi îmbunătăţirii genetice a populaţiilor de animale şi al conservării patrimoniului genetic;

l) reprezintă organul abilitat de stat în domeniu care constată şi dispune sancţiuni conform legislaţiei zootehnice şi actelor normative in vigoare, retrage acreditările şi autorizările asociaţiilor/organizaţiilor care refuză ori ignoră deliberat condiţiile pentru care au fost autorizate/acreditate .

Totodată, Agenţia Naţională de Zootehnie:

a)  acreditează organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă şi/sau pentru efectuarea controlului oficial al producţiei, inclusiv pentru calcularea şi publicarea rezultatelor;

b) autorizează din punct de vedere zootehnic staţiunile de însămânţări artificiale, centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare şi comercializare embrioni şi material seminal congelat, codifică, aprobă şi autorizează reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale;

c) autorizează organizaţiile şi asociaţiile de crescători implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer, autorizează şi avizează prestatorii de servicii în domeniul biotehnologiilor de reproducţie la animale;

d) autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, pe specii, hergheliile şi depozitele de armăsari, verifică existenţa reproducătorilor pentru montă naturală şi îi autorizează din punct de vedere zootehnic, autorizează armăsarii de reproducţie;

e) autorizează staţiunile de testare a performanţelor în care se testează linii, rase şi noi creaţii biologice în vederea omologării în conformitate cu criteriile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

f) autorizează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare, atestă formele asociative apicole, acordă codurile de identificare pentru stupi şi stupine;

g) autorizează schemele de formare a noilor creaţii biologice în vederea omologării acestora, omologhează şi emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice;

h) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducţie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubaţie pentru reproducţie la păsări şi viermi de mătase, mătci, deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria „Herghelia Naţională”, aprobă şi avizează acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorarea raselor de animale, conform legislaţiei în vigoare;

i) aprobă programele ameliorare întocmite de asociaţiile şi organizaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice şi programele de conservare şi utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure şi asigură menţinerea biodiversităţii genetice pentru toate speciile de animale prin reorganizarea şi dezvoltarea băncii naţionale de gene animale;

j) înregistrează obiectivele avicole şi acordă codurile de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie;

k) emite Certificatul de aprobare a transponderelor şi Documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor şi acordă dreptul de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor furnizorilor secundari;

l) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte – masculi;

m) confirmă corectitudinea înscrisurilor din certificatele de origine la bovine;

n) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;

o) atestă asociaţiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale: păsări, animale de blană, porumbei, câini, pisici şi alte animale de companie;

p) emite avizul de recunoaștere a organizațiilor de producători și a asociațiilor acestora din sectorul laptelui și al produselor lactate, în urma verificării criteriilor de recunoaștere.

Servicii plătite

Agenţia Naţională de Zootehnie va efectua, contra cost, în laboratoarele proprii, analiza laptelui crud, în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor, teste de biologie moleculară pentru domeniul de activitate. Totodată, Agenţia Naţională de Zootehnie va efectua, contra cost, analize, teste şi expertize în  laboratorul naţional de referinţă pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui şi a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri. La solicitarea beneficiarilor, Agenţia Naţională de Zootehnie va realiza expertiza materialului seminal, și va certifica, prin buletine oficiale de analiză şi expertiză, calitatea materialului seminal. Și acest serviciu se plătește de către beneficiari.

De asemenea, contra cost, Agenţia Naţională de Zootehnie va analiza calitatea furajelor în laboratoare proprii, la cererea crescătorilor de animale, pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare.

Tot contra cost, Agenţia Naţională de Zootehnie va elibera certificate de origine/declaraţii de origine sau duplicate ale acestora pentru rasele de animale înscrise în registrele genealogice pe rase, precum şi paşapoarte duplicat şi înlocuitor pentru ecvidee. Agenţia Naţională de Zootehnie va produce agent criogenic lichid cu instalaţiile proprii, agent necesar pentru funcţionarea băncii naţionale de gene animale şi livrează contra cost agent criogenic lichid.

Agenţia Naţională de Zootehnie va  organiza şi desfăşura, contra cost, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare, specializare şi perfecţionare profesională în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE