Despăgubiri cuprinse între 250 și 1.200 de lei pentru agricultorii calamitați în 2014

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Cultivatorii de cereale, legumicultorii, pomicultorii, viticultorii vor primi despăgubiri pentru culturile calamitate în perioada ianuarie-august 2014. Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 7 noiembrie 2014.

 

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern, privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”.

Cuantumul sprijinului financiar pe cultură agricolă sau plantație pomicolă, viticolă, reprezentând ajutor de minimis, care se va acorda, este următorul:

 • grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică – 335 lei/ha
 • legume în câmp, pepeni – 610 lei/ha
 • cartof – 700 lei/ha
 • plantații pomicole – 1200 lei/ha
 • plantații viticole – 500 lei/ha
 • sfeclă de zahăr – 400 lei/ha
 • lucernă, muștar, tutun  – 250 lei/ha
 • căpșuni –  300 lei/ha.

Ajutoarele de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – august 2014 asupra culturilor agricole/plantațiilor pomicole, viticole, constatate de către comisiile de specialişti constituite prin ordin al prefectului.

Valoarea despăgubirilor se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie  de suprafaţa sau suprafeţele cu care este înscris în procesul verbal de constatare a pagubelor, întocmit de comisiile locale.

Despăgubirile se vor plăti beneficiarilor într-o singură tranşă, în cursul lunii decembrie 2014. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de peste 53,86 milioane de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

Despăgubirile vor fi plătite:

 1. producătorilor agricoli persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările și completările ulterioare;
 2. producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. producătorilor agricoli persoane juridice precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, întreprinderile  trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

 1. să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri;
 2. să fie înregistrate în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu culturile agricole/plantațiile pomicole, viticole, afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – august 2014;
 3. să deţină proces verbal de constatare a pagubelor produse, întocmit de comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite potrivit legii.

Pentru a primi despăgubirile, fermierii trebuie să întocmească cereri-tip, pe care le depun la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu culturi agricole sau plantații pomicole, viticole, afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile și pentru care s-au întocmit procesele verbale, însoţite de următoarele documente:

 1. o copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal (original și copie);
 2. o copie de pe certificatul de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
 3. o copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului/Registrul Național al asociațiilor și fundațiilor sau de pe actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie de pe BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică (original și copie);
 4. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.
 6. copie de pe procesului verbal de constatare a pagubelor întocmit de comisiile locale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE