Definitia fermierului activ, din nou schimbata de MADR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege care vizeaza modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

Va prezentam principalele modificari mentionate in documentul legislativ.

La articolul 2, alineatul (1) literele d), p) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

d)”culturi permanente” inseamna culturile pentru care nu se practica un sistem de rotatie, altele decat pajistile permanente, care ocupa terenurile pentru o perioada de cinci ani sau mai mare si care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele si speciile forestiere cu ciclu de productie scurt;

p) transferul unei exploatatii inseamna vanzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza efectuat pana la emiterea deciziei de plata;

s) zonele acoperite cu strat vegetal reprezinta suprafete arabile cultivate cu un amestec de specii de cultura, considerate culturi secundare, care nu participa la calculul diversificarii culturilor si care asigura acoperirea solului avand rolul de a absorbi azotul rezidual. Lista amestecurilor de specii de cultura pentru stratul vegetal, perioada de insamantare si data dupa care este permisa distrugerea mecanica a stratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

La articolul 6, alineatele (1) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 6.(1) Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe, calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), este fermier activ si poate beneficia de plati directe.

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderi familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.

(3) Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu se inregistreaza potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4 prim) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

  • a) cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
  • b) veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

(6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativ – teritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(7) In sensul alin. (5) pentru persoanele juridice si in cazul fermierilor prevazuti la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care sa reiasa veniturile totale si veniturile obtinute din activitatile agricole si activitati neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

La articolul 6, alineatul (8) se abroga.

La articolul 8, alineatul (1), literele c), f), n) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru legume cultivate in sere si solarii, pentru care se acorda sprijinul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha iar suprafata minima a parcelei este de 0,03 ha;”

„f) sa declare toate parcelele agricole, precum si zonele de interes ecologic prevazute la art. 20 alin. (1), in sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, potrivit carora fermierii care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata pot sa nu le declare, cu conditia ca suprafata insumata a acestor parcele sa nu depaseasca un hectar;”

„n) sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul agricol inclusiv zonele de interes ecologic se afla la dispozitia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul. Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la dispozitia fermierului trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere;”

„s) sa identifice, sa declare, in cadrul blocului fizic parcelele agricole utilizate, in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA, care permite prelucrarea datelor spatiale si alfanumerice privind suprafetele declarate, si sa utilizeze datele cadastrale disponibile.”

5. La articolul 8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Documentele din care reiese ca hectarele de teren agricol se afla la dispozitia fermierului si/sau ca acesta detine efective de animale, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si se prezinta la depunerea cererilor unice de plata, in functie de schemele/masurile/platile solicitate.ˮ

6. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)1, cu urmatorul cuprins: „(1)1 Procentajul mentionat la alin. (1), se poate majora in temeiul unui act legislativ al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, si va fi prevazut prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.ˮ

7. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuita pana la 1 august 2016, in sensul prevazut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu aplicabilitate din anul 2017. ˮ

8. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: „(4) In cazul in care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa ia decizia de a transfera fonduri intre masurile de sprijin cuplat, informeaza fermierii cu privire la un posibil transfer inainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor, atat printr-un anunt care se posteaza pe site–ul institutiei: www.madr.ro, cat si prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.ˮ

9. La articolul 26, alineatul (3) se abroga.

10. La articolul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu urmatorul cuprins: “(41)Fermierii inclusi in schema pentru micii fermieri pentru care, intr-un an ulterior anului 2015, cuantumul platilor directe depaseste 1250 euro sunt notificati de APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri dupa data de 15 iulie a anului de cerere. Fermierii pot opta pentru ramanerea in schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, in termen de 15 zile calendaristice de la data notificarii.”

11. La articolul 27, alineatul (2), litera c) se abroga.

12.Articolul 29 se modicica si va avea urmatorul cuprins: Art. 29 In cazul schemelor de sprijin cuplat sector zootehnic si/sau ANT sector zootehnic precum si a masurilor compensatorii de dezvoltare rurala 10 si 11 aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, se poate efectua si transferul unei/unor exploatatii cu cod ANSVSA si/sau parti ale exploatatiei ca unitate de productie, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

13. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Cazurile de forta majora si circumstantele exceptionale se notifica in scris APIA, furnizandu-se in acelasi timp dovezi relevante care atesta aparitia situatiilor prevazute la art. 30 alin (1), in termen de cincisprezece zile lucratoare de la data la care beneficiarul sau succesorul sau in drepturi este in masura sa trimita respectiva notificare.”

14. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 40.(1) Nu se acorda niciun avantaj prevazut de legislatia Uniunii Europene care reglementeaza cadrul general de acordare a platilor in agricultura in sectoarele vegetal si zootehnic pentru schemele de plata pentru care au fost create in mod artificial conditii in vederea obtinerii de avantaje, contrar obiectivelor legislatiei respective.”

Proiectul legislativ se afla in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Agriculturii, timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE