Cum vor putea folosi fermierii mentiunea de „produs montan”

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii ofera noi detalii despre modul in care fermierii pot solicita si folosi mentiunea de „produs montan” pentru produsele lor.

Mai exact, MADR a publicat recent un proiect de Ordin privind aprobarea procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan” si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni.

Pentru a beneficia de dreptul de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”, produsul agroalimentar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cele prevazute de Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 si cele prevazute in prezenta procedura.

In vederea dobândirii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”, solicitantul depune o cerere, completata in conformitate cu modelul din Anexa nr. 1, la Directia pentru Agricultura Judeteana, situata pe raza judetului in care isi desfasoara activitatea, insotita de caietul de sarcini completat conform modelului din Anexa nr. 2 si deschide Registrul Special de Autocontrol.

Directia pentru agricultura judeteana, inregistreaza cererile in Registrul de Control al Produselor Montane si verifica caietul de sarcini si documentele anexate.

Reprezentantii din cadrul Directiei pentru Agricultura Judetene, special desemnati cu atributii in domeniul reglementat, verifica daca unitatea de productie/locul de productie se afla in zona montana, conform prevederilor art. 1 lit. a).

In cazul in care unitatea de productie/locul de productie nu se incadreaza in prevederile art. 1 lit. a), reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judetene resping cererea si caietul de sarcini, consemnând acest lucru in Registrul de Control al Produselor Montane.

In cazul in care unitatea de productie/locul de productie se incadreaza in prevederile art. 1 lit. a), reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judetene, verifica caietul de sarcini.

In situatia in care in urma verificarii caietului de sarcini se identifica, neconformitati referitoare la respectarea prevederilor prezentei proceduri si/sau ale Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 si/sau ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judetene, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestuia, adreseaza o cerere solicitantului in vederea exprimarii unor clarificari cu privire la neconformitatile constatate.

In cazul in care solicitantul nu depune completarile cerute in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, Directia pentru Agricultura Judeteana respinge caietul de sarcini ca fiind neconform, si comunica in scris solicitantului decizia de respingere a cererii, in termen de 3 zile lucratoare.

In situatia in care se constata ca documentatia depusa corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 si Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judeteana verifica la fata locului informatiile prevazute in caietul de sarcini si din registrul special de autocontrol, tinut de catre solicitant conform modelului din Anexa nr. 3.

Registrul special de autocontrol se actualizeaza de catre solicitant, ori de câte ori este necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislatiei europene referitoare la utilizarea mentiunii de calitate facultativa „produs montan”. Acesta contine inregistrari si anexe cu documente care sa ateste provenienta hranei animalelor, originea animalelor sau plantelor in cazul produselor neprocesate/procesate, documente care sa ateste provenienta materiilor prime pentru obtinerea produselor procesate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 si a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014.

Rezultatul verificarilor se inscrie in Nota de Constatare conform Anexei nr. 5, redactata in 3 exemplare originale, verificându-se daca sunt indeplinite conditiile si criteriile mentionate in prezenta procedura si/sau in Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 si/sau in Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, stabilindu-se motivele acordarii/neacordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”.

Nota de Constatare se semneaza de catre reprezentantul Directiei pentru Agricultura Judetene si de catre solicitant sau de imputernicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completata se inmâneaza solicitantului, unul ramâne la Directia pentru Agricultura Judeteana si unul la directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Rezultatul verificarii se inscrie si in Registrul de Control al Produselor Montane.

Solicitantul poate face contestatie impotriva aspectelor constatate in Nota de constatare prevazuta la alin. (4), in termen de 30 zile de la data primirii, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care, in urma verificarilor la fata locului se constata ca documentatia corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 si Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, Directia pentru Agricultura Judeteana, transmite directiei de specialitate cu atributii in domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 5 zile lucratoare de la data mentionata in Anexa nr. 5, un exemplar al Notei de constatare, insotit de o copie a caietului de sarcini.

Personalul cu atributii din cadrul directiei de specialitate a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei mentionata la art. 6, conform Anexei nr. 6 si inregistreaza produsul/produsele in Registrul National al Produselor Montane, in vederea publicarii acestuia pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Decizia de acordare a dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan” este transmisa in original de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale catre solicitant si o copie a acesteia catre Directia pentru Agricultura Judeteana.

Produsul agroalimentar se eticheteaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 1169/2011 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 si (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

Pe eticheta produselor agroalimentare inregistrate in Registrul National al Produselor Montane se inscriptioneaza central, sub denumirea produsului, mentiunea de calitate facultativa „produs montan” si pozitia in registru.

Directia pentru Agricultura Judeteana, prin personalul de specialitate, in conformitate cu competentele atribuite prin legislatia nationala in vigoare, desfasoara controale, conform tematicilor de control, aprobate de conducere sau la primirea unei reclamatii, in vederea verificarii conformitatii respectarii prevederilor prezentei proceduri, ale art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de catre produsele agroalimentare care au obtinut dreptul de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”.

Specialistii din cadrul Directiei pentru Agricultura Judetene cu atributii de inspectie si control efectueaza cel putin un control anual pentru a verifica respectarea conditiilor de acordare a dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”.

Verificarea anuala de catre reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judetene a beneficiarului care a obtinut dreptul de utilizare a mentiunii de calitate facultativa ”produs montan” se realizeaza numai dupa notificarea prealabila a beneficiarului.

Notificarea beneficiarului se face cu minim 10 zile lucratoare inainte de data vizitei in teren, potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 7, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfasurata in perioada verificata.

Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, in interiorul termenului de 10 zile lucratoare, dar nu mai târziu de a saptea zi.

Beneficiarii care au obtinut, pentru produsele etichetate, dreptul de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan”, sunt obligati sa permita personalului de specialitate de inspectie si control ale Directiei pentru Agricultura Judetene, accesul in unitate si in sectia de productie si sa puna la dispozitia acestora informatiile si documentele solicitate, conform competentelor legale.

Ca urmare a procesului verbal de constatare, conform Anexei nr. 8, transmis de catre personalul cu atributii de inspectie din cadrul Directiei pentru Agricultura Judetene cu privire la nerespectarea conditiilor si criteriilor care au stat la baza acordarii dreptului de utilizare a mentiunii facultativa de „produs montan”, structura de specialitate cu atributii in domeniul reglementat in art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 si in Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa “produs montan”, conform Anexei nr. 9 si radierea produsului din Registrul National al Produselor Montane.

Solicitantii carora le-a fost emisa decizia de retragere a dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan” au dreptul sa redepuna o noua documentatie pentru produsul pentru care a fost retrasa decizia, dupa cel putin 24 de luni de la data retragerii acesteia.

In ceea ce priveste produsele prelucrate pe teritoriul national, derogarea prevazuta de art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, nu se aplica.

Proiectul de Ordin se afla in dezbatere publica timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE