Cum se va calcula tariful de livrare a apei pentru irigatii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de act normativ care modifica si completeaza prevederile normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1872/2005, in sensul punerii in acord cu prevederile legislatiei care modifica Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare.

In cadrul actului normativ sunt specificate si reglementarile privind tarfiul de livrarea a apei pentru irigatii.

“Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau la priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Agentiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrica si termica pentru pomparea apei.Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de exploatare, intretinere si reparatii, care se acopera din abonamentul pentru irigatii si/sau fonduri ale Agentiei. Sumele incasate din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator. Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum
de apa livrata de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii si se aproba prin ordin al ministrului”, se noteaza in actul normativ.

Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare percepe tarife pentru serviciile de desecare, prestate beneficiarilor la
solicitarea acestora, pana la aplicarea abonamentului de irigatii si desecare. Pana la aplicarea abonamentului de desecare, Agentia va pune in functiune statiile de pompare de desecare, pe baza de comenzi ferme, semnate de beneficiari, acestia urmand sa achite Agentiei contravaloarea serviciilor de evacuare a apei prin reteaua de desecare.

Alte modificari stipulate in lege se refera la urmatoarele aspecte:

Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului aflata in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare (Agentie) sau in administrarea societatilor comerciale, institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant superior, agricol si silvic si a altor institutii publice, situata pe teritoriul unei organizatii de imbunatatiri funciare (OIF) se transmite, la cerere, in proprietatea, sub patru conditii rezolutorii.

Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului aflata in administrarea Agentiei nu poate fi predata in administrarea federatiilor de imbunatatiri funciare (FOIF).

Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ–teritoriale se poate transmite la cerere in proprietatea OIF/ FOIF prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului general al municipiului Bucuresti, sub 4 conditii rezolutorii.

Agentia, prin mandat din parte ministerului, verifica periodic respectare conditiilor rezolutorii si a prevederilor protocolului de predare primire a infrastructurii secundare catre OIF.

Organizatiile si federatiile de imbunatatiri Funciare care nu exploateaza, intretin si nu utilizeaza infrastructura de irigatii primita in proprietate sau indeplinesc cel putin una din conditiile rezolutorii li se retrage prin hotarare a Guvernului dreptul de proprietate sau folosinta gratuita a infrastructurii preluate. OIF/FOIF au obligatia de a preda Agentiei infrastructura dobandita in starea in care a fost preluata inclusiv imbunatatirile aduse ulterior.

Pentru eliberarea autorizatiei de constructie necesara realizarii sau reabilitarii infrastructurii de imbunatatiri funciare, terenurile cuprinse in amenajarile de imbunatatiri funciare, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie sau prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege.

Contractele de concesiune, inchiriere si arenda incheiate in conditiile legii, de catre titularii de autorizatii cu proprietarii de perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de constructie, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.

Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile de amenajari de imbunatatiri funciare care nu mai indeplinesc statutul de utilitate publica se trec in conservare pe o perioada de 15 ani de la data intrarii in vigoare a legii nr. 138/2004.

Agentia percepe un tarif de livrare a apei pe baza de contract multianual sau sezonier.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE