Cum se face transferul de exploatatie astfel incat sa nu pierdem subventia APIA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Transferul de exploatatie reprezinta vanzarea, mostenirea, arendarea sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza (art. 8, alin.1, lit.a din Regulamentul de Punere in Aplicare UE nr. 809/2014). Transferul unei exploatatii inseamna vanzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza efectuat pana la emiterea deciziei de plata; (art.2, alin.1, lit.p din OUG nr.3/2015 cu modificari si completari ulterioare), potrivit documentelor APIA.

Ajutorul sau plata solicitat(a) de cedent se acorda cesionarului, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(a) pe parcursul unei perioade care urmeaza sa fie stabilita de statele membre, cesionarul informeaza autoritatea competenta in legatura cu transferul si solicita plata ajutorului si/sau a sprijinului;

(b) cesionarul furnizeaza toate documentele justificative solicitate de autoritatea competenta;

(c) sunt indeplinite toate conditiile pentru acordarea ajutorului si/sau a sprijinului in ceea ce priveste exploatatia transferata.

Dupa momentul in care cesionarul a informat autoritatea competenta si a solicitat plata ajutorului si/sau a sprijinului in conformitate cu alineatul (3) litera (a) (a) Toate drepturile si obligatiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent si autoritatea competenta generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea de plata sunt atribuite cesionarului; (b) toate actiunile necesare pentru acordarea ajutorului si/sau a sprijinului si toate declaratiile date de cedent inainte de transfer sunt atribuite cesionarului in scopul aplicarii normelor relevante ale Uniunii; (c) exploatatia transferata este considerata, dupa caz, o exploatatie separata pe durata anului de cerere in cauza.”

In conformitate cu art. 28 din O.U.G. nr.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

Daca o exploatatie este transferata integral de la un beneficiar la altul dupa depunerea unei cereri de plata si inainte sa fi fost indeplinite toate conditiile de acordare a platii, cedentului nu i se acorda niciun ajutor sau sprijin pentru exploatatia transferata.

Ajutorul solicitat sau plata solicitata de cedent se acorda cesionarului, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) in termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatatie, cesionarul notifica APIA asupra transferului si solicita plata ajutorului si/sau a sprijinului;

b) cesionarul furnizeaza toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatatie;

c) sunt indeplinite toate conditiile pentru acordarea ajutorului si/sau a sprijinului in ceea ce priveste exploatatia transferata.

Dupa momentul in care cesionarul a informat APIA si a solicitat plata ajutorului si/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):

a) toate drepturile si obligatiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent si APIA generat de cererea unica de plata sunt atribuite cesionarului;

b) toate actiunile necesare pentru acordarea ajutorului si/sau a sprijinului si toate declaratiile date de cedent inainte de transfer sunt atribuite cesionarului in scopul aplicarii normelor relevante ale Uniunii;

c) exploatatia transferata este considerata o exploatatie separata pe durata anului de cerere in cauza.”

Dupa momentul in care cesionarul a informat APIA si a solicitat plata ajutorului si/sau a sprijinului, toate drepturile si obligatiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent si APIA generat de cererea unica de plata sunt atribuite cesionarului. (art.8, alin.4, lit.b) din Regulamentul de Punere in Aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei).

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 1307/2015, “„exploatatie” inseamna ansamblul unitatilor utilizate pentru activitati agricole si gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiasi stat membru”.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 3/2015,“exploatatie” inseamna ansamblul unitatilor de productie utilizate pentru activitati agricole si gestionate de un fermier, situate pe teritoriul Romaniei”.

Avand in vedere prevederile de mai sus, transferul de exploatatie se realizeaza pentru intreaga exploatatie intre doi fermieri inscrisi in Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA, in perioada stabilita in art. 28 alin. (1) din OUG nr. 3/2015.

In cazul in care cesionarul nu este inscris in RUI, acesta completeaza Formularul de inscriere in RUI-Anexa 1 din Ordin-MADR nr.22/2011, pus la dispozitie de APIA si primeste in baza de date un ID (RO………). Daca cesionarul are cerere unica de plata depusa, aceasta se constituie in cerere de inscriere in RUI (art.3, alin.1, lit.b din OMADR nr.22/2011).

Cesionarul trebuie sa anunte APIA referitor la transferul de exploatatie in termen de 10 zile de la data incheierii tranzactiei, conform art.28, alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fermierul care preia exploatatia agricola (toate unitatile de productie din cadrul acesteia) depune la centrul local/sucursala judeteana sau a municipiului Bucuresti unde a fost depusa cererea de plata a fermierului care transfera exploatatia agricola Cererea de transfer de exploatatie insotita de documentele care au stat la baza transferului de exploatatie agricola: contract de vanzarecumparare/arenda inchiriere/concesionare /donatie/ comodat sau altele asemenea si dovada contului bancar activ deschis la o unitate bancara de pe teritoriul Romaniei.

Inregistrarea transferului de exploatatie are la baza formularul ,,Cerere pentru transfer de exploatatie/schimbarea formei de organizare” si documentele specifice in functie de specificul unitatilor de productie componente, puse la dispozitie de catre APIA. Acest formular este completat, semnat, stampilat, dupa caz, de catre cei doi beneficiari si datat.

Cererea pentru transfer de exploatatie/schimbarea formei de organizareeste depusa la centrul local/centrul judetean/Centrul municipiului Bucuresti unde cedentul a depus cererea unica de plata, dupa caz. Ulterior, aceasta este atasata la dosarul cererii unice de plata a cesionarului, o copie a cererii de transfer fiind depusa la dosarul cererii unice de plata a cedentului -(Anexa 7 la prezentul ghid).Pe copia documentelor mentionate, cesionarul va inscrie “conform cu originalul” si va semna.

Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de arenda/inchiriere/concesiune/comodat nu poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, in acest caz transferul reprezentand subarendare /subconcesionare/subinchiriere, operatiune juridica interzisa de prevederile art. 1.847 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Transferul de exploatatie pentru schema simplificata pentru micii fermieri

In cazul in care prin transferul de exploatatie suprafata rezultata depaseste plafonul de 1250 euro, fermierii inclusi in schema de mici fermieri, nu pot beneficia de o plata mai mare de 1.250 euro.

Intrarea in schema simplificata pentru micii fermieri in anul 2017 se poate face prin mostenire (art. 26, alin. (5) din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare), cu prezentarea documentelor doveditoare (certificatul de deces al titularului solicitant si certificatul de calitate de mostenitor sau certificatul de mostenitor).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE