Ministerul Agriculturii a postat recent pe propriul site un proiect de Ordin privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de distilare voluntara a subproduselor vinicole, masura eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014–2018.

Astfel, potrivit proiectului, in vederea obtinerii autorizatiei, distilatorii interesati depun la Biroul unic al M.A.D.R., personal sau prin imputernicit, o cerere de acordare a autorizatiei, conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de distilare voluntara a subproduselor vinicole, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de distilare voluntara a subproduselor vinicole, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

Biroul unic din cadrul M.A.D.R. transmite cererea inregistrata si documentele ce o insotesc la structura de specialitate din cadrul M.A.D.R., care o inainteaza secretariatului Comisiei.

Cererea in vederea autorizarii trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

Verificarea si certificarea indeplinirii cumulative a criteriilor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura se realizeaza de catre Comisie si se finalizeaza prin incheierea unui raport, care contine, la sectiunea concluzii, si propunerea motivata de aprobare sau respingere a cererii de acordare a autorizatiei, dupa caz, si se inainteaza conducerii M.A.D.R.

In situatia in care documentatia depusa este incompleta sau prezinta situatii de fapt nereale, Comisia transmite distilatorului solicitant, prin intermediului directiei de specialitate, o notificare prin care solicita completarea documentatiei sau remedierea deficientelor constatate, dupa caz.

Distilatorul are obligatia sa completeze documentatia sau sa remedieze deficientele constatate, dupa caz, in termen de 10 zile de la data primirii notificarii, termenul prevazut de art. 8 prelungindu-se in mod corespunzator.

In cazul necompletarii documentatiei sau al neremedierii deficientelor constatate, conform art. 7, Comisia incheie un raport cu propunerea de respingere a cererii, care se inainteaza spre aprobare conducerii M.A.D.R., in termen de 7 zile lucratoare de la verificarea documentatiei.

M.A.D.R., prin structura cu atributii de reglementare, pe baza raportului prevazut la art. 5, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, emite autorizatia de distilator autorizat pentru activitati de distilare voluntara a subproduselor vinicole, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura sau respinge cererea, prin eliberarea deciziei de respingere.

In situatia in care cererea de autorizare a fost respinsa, solicitantul poate depune la Biroul unic din cadrul M.A.D.R. o contestatie motivata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii de catre directia de specialitate a deciziei de respingere a autorizarii.

Contestatia se solutioneaza de catre o Comisie de solutionare a contestatiilor, aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Directia de specialitate comunica decizia finala a Comisiei de solutionare a contestatiilor petentului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei la Biroul unic din cadrul M.A.D.R. Decizia finala poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de Ordin se afla in prezent in dezbatere publica pe site-ul MADR.

FOTO: MADR