Cum pot beneficia oierii de ajutorul de minimis: 1 leu/kg de lana

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii.

Schema de ajutor de minimis se acorda crescatorilor de animale care isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii ovinelor.

Prevederile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/intreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) si d), respectiv:

a) crescatorilor de ovine, persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pana la data platii ajutorului de minimis;

b) crescatorilor de ovine, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) crescatorilor de ovine, persoane juridice.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lanii, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care solicita ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa detina o exploatatie de ovine inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care solicita acordarea sprijinului.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis este de 1leu/kg. lana si se acorda beneficiarilor prevazuti la art.4 alin.(2), in conditiile prevazute la art. 5.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data incasarii acestuia.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor, intr-o singura transa anuala aferenta anului de cerere, dupa indeplinirea conditiei de la art. 10 alin. (2).

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt de 36.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018 la capitolul 83.01 ”Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente ”, alineatul 51.01.01 ”Transferuri catre institutii publice”.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) depun o cerere de inscriere in Program prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii, conform modelului prevazut in anexa nr.1, insotita de urmatoarele documente:

  • a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/ procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;
  • c) dovada cont activ banca/trezorerie;
  • d) declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2;
  • e) document care atesta ca exploatatiile de ovine sunt identificate si inregistrate in RNE pana la data depunerii cererii de inscriere in Program, eliberat de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor – SNIIA.

Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si c) sunt prezentate in original si in copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Cererea prevazuta la alin.(1) trebuie sa cuprinda efectivul de ovine detinut si cantitatea de lana estimata a se comercializa, in anul de cerere.

Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza cererile, le verifica impreuna cu documentele anexate si intocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii,, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se afla exploatatia verifica sumele primite anterior de beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2) in baza hotararilor de Guvern prevazute la art.11 alin.(3) si a celor declarate de solicitant in cerere, in vederea calcularii sumelor ramase si potential a fi primite prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Gestionarea Registrului unic prevazut la alin (4) se asigura de catre un functionar din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numit prin decizie a directorului executiv.

In situatia in care se constata ca solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judete, reprezentantii Directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se pun de acord asupra solicitarilor formulate, urmand ca plata sa fie efectuata la nivelul structurii unde a fost solicitat efectivul cel mai mare, dupa transmiterea tuturor documentelor.

Reprezentantii directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, avand in vedere cererea de inscriere in program si declaratia pe propria raspundere prevazuta la art.9, alin (1), lit d) si in baza comunicarii solicitantilor, verifica existenta exploatatiei impreuna cu reprezentantii Agentiei Nationale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”.

Pentru obtinerea sprijinului prevazut la art. 6 alin. (2), solicitantii inregistrati in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii si verificati potrivit prevederilor alin. (1) au obligatia sa depuna la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, documente justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinuta, pana la data de 1 iulie, inclusiv, a anului urmator celui in care s-a depus cererea.

Documentele justificative prevazute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sa rezulte cantitatea de lana comercializata.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, verifica documentele justificative prevazute la art. 10 alin. (3) si completeaza in mod corespunzator Registrul unic pentru accesarea Programului sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti aproba sumele aferente reprezentand ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar in parte si se asigura ca sumele totale care se acorda solicitantului se incadreaza in plafonul maxim, conform art. 6 alin.(3).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE