Cheltuieli eligibile pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Facebook
Twitter

Un proiect finantat cu fonduri europene poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei Cereri de plata.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea Cererii de finantare, pe durata de executie a contractului (definita in Contractul de finantare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mari dimensiunea economica a exploatatiei peste cea prognozata, astfel:

– in perioada de implementare a proiectului si primul an de functionare (adica primul an de monitorizare) cu conditia respectarii categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat in cadrul criteriilor de selectie.

– dupa primul an de functionare (adica dupa primul an de monitorizare) fara nici o restrictie. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.);

Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;

Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru
efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare.

In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art. 17 (5) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 si investitii determinate de conformare cu noile standarde** (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii” din fisa masurii, Anexa la ghid) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) din acelasi regulament;

Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;

b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/ sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;

d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Cheltuielile de consultanta – Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata doar in cazul in care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine statator sau sunt evidentiate in mod distinct in cadrul contractului de consultanta pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea/ inlocuirea plantatiilor de struguri de masa, valoarea prevazuta in Anexa A5 din Cererea de finantare, linia 1 Proiectare, analiza sol, va fi inclusa in cadrul cap. 3 din Bugetul indicativ.

Cheltuielile necesare pregatirii tuturor documentelor solicitate pentru intocmirea si completarea dosarului Cererii de finantare (pana la semnarea contractului de finantare) precum: cheltuieli pentru studii de teren si proiectare, cheltuieli de organizare (de asistenta) necesare in procesul de achizitii pentru activitatile efectuate inainte de incheierea Contractului de finantare (asistenta pentru derularea procedurilor de achizitii, elaborarea Cererilor de oferta, a caietelor de sarcini si a altor documente necesare derularii procedurilor de achizitii), cheltuieli aferente studiilor de piata, de evaluare, cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii necesare in Dosarul cererii de finantare in vederea incheierii Contractului de finantare, inclusiv onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima transa de plata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE