Noi modificari legislative privind masurile de investitii in sectorul vitivinicol 2014-2018

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial nr. 729 din 29 septembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 2010/2015 al MADR pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.801/2014.

Cei care doresc sa acceseze fonduri europene pentru restructurarea sau reconversia viilor pot fi persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal in Romania care propun programe de investitii, altele decat cele finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru perioada 2014-2020. Acestea trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:

  • detin sau exploateaza plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole, denumit in continuare R.P.V., cu destinatia de productie D.O.C. si/sau I.G. si autorizate in acest sens, si produc si imbuteliaza vinuri cu D.O.C. si/sau vinuri cu I.G., in procent de cel putin 25% din productia totala de vin;
  • achizitioneaza struguri pentru vin cu destinatia de productie D.O.C. si/sau I.G., produc si imbuteliaza vinuri cu D.O.C. si/sau vinuri cu I.G., in procent de cel putin 25% din productia totala de vin.

De asemenea, alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii, potrivit Ordinul nr. 2010/2015, sunt:

  • sa fie intreprinderi mici si mijlocii cu mai putin de 50/250 de angajati sau cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 10/50 milioane euro; sau
  • sa fie microintreprinderi cu mai putin de 10 angajati sau cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 2 milioane euro; sau
  • sa fie intreprinderi cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 200 milioane euro;
  • sa indeplineasca prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completarile ulterioare.

Un alt articol care se modifica in cadrul noului Ordin este si cel legat de memoriul justificativ. Noul cuprins este: „memoriul justificativ, in original, va cuprinde: localizarea, identificarea persoanei fizice autorizate, intreprinderii familiale, intreprinderii individuale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoanei juridice, descrierea situatiei plantatiei viticole/infrastructurii de vinificatie si motivatia solicitarii sprijinului; declaratia de recolta, productie si de stoc aferente campaniei viticole precedente, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa caz.

La punctul 7 subpunctul 7.1, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b1) si b2), cu urmatorul cuprins:

„b1) proiectul tehnic in cazul operatiunilor de renovare/modernizare a structurii de prezentare/vanzare cu detaliere clara pentru analiza eligibilitatii cheltuielilor;

b2) autorizatia de renovare/modernizare in cazul acestor investitii (vinoteca, sali de prezentare), dupa caz;”.

La punctul 7 subpunctul 7.1, dupa litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu urmatorul cuprins:

„h) documente care dovedesc indeplinirea conditiilor de solicitant, asa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b);

i) declaratie pe propria raspundere ca investitia va fi implementata doar cu fonduri F.E.G.A.;

j) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca investitia se pastreaza pe o durata de 5 (cinci) ani dupa data finalizarii ei, in acelasi loc si in stare de functionare, fara modificari importante a conditiilor de proprietate/exploatare;

k) copie certificata «conform cu originalul» a certificatului de inregistrare la registrul comertului si statutul societatii, insusita sub semnatura de solicitant, dupa caz;”.

La punctul 7 subpunctul 7.2, dupa litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu urmatorul cuprins:

„e) copii ale contractelor de servicii pentru lucrarile efectuate cu terti, insotite de devizele lucrarilor;

f) copii ale facturilor care atesta achizitii de materii/materiale si/sau prestari servicii;

g) copii ale documentelor prin care se atesta plata facturilor/serviciilor achizitionate.”

La punctul 7, dupa subpunctul 7.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.7, cu urmatorul cuprins:

„7.7. Solicitantul are obligatia:

a) sa tina o evidenta separata a operatiunilor financiare legate de programul de investitii;

b) sa accepte orice verificare (atat a documentelor, cat si la fata locului) efectuata de catre autoritatile competente insarcinate cu controlul tuturor platilor solicitate din F.E.G.A., inclusiv sub forma verificarii furnizorilor, sau a oricarui tert care intervine in proiect si sa permita/sa faciliteze accesul in spatiile administrative si de productie;

c) sa detina, sa pastreze si sa puna la dispozitie orice document care sa permita verificarea realizarii efective a investitiei.”

In anexa nr. 1 „Actiunile din cadrul operatiunilor eligibile”, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Comercializarea produselor vinicole Renovarea/Modernizarea infrastructurii de vanzare si de prezentare, amplasata in perimetrul unitatii de vinificatie:

– vinoteci;

– sali de prezentare/vanzare, in care beneficiarul isi prezinta/vinde produsele proprii.”

Anexa nr. 2 „Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru masura de investitii” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Viticultorii romani vor avea posibilitatea sa acceseze fonduri europene pentru restructurarea sau reconversia viilor in cadrul unei noi sesiuni de depunere de proiecte, care va fi deschisa in perioada 1-23 octombrie.

Banii europeni sunt destinati doar proiectelor care vizeaza infiintarea sau modernizarea plantatiilor de vita-de-vie destinate producerii de vinuri de origine controlata (DOC) si cu indicatie geografica (IG).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE