Câți bani vor primi ca despăgubiri apicultorii calamitați în 2014

Facebook
Twitter

Apicultorii calamitați în 2014 pot primi despăgubiri pentru pierderile suferite. Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 31 octombrie 2014.

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere public un proiect de hotărâre privind privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”. Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis se acordă beneficiarilor pentru cheltuielile suplimentare efectuate de acestea, suportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai – iulie 2014, în cuantum de:

a) 4 lei/ familia de albine pentru o stupină de până la 75 familii;

b) 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 familii.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor până la 28 februarie 2015. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 4.131 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderile sau întreprinderile unice, respectiv orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată sau o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective, care deţin familii de albine, respectiv:

a) apicultori, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să solicite ajutoare de minimis;

b) să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol;

c) să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) în cazul achiziționării de suplimente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.

Reguli procedurale

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate întocmesc cereri şi le depun la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, însoţite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal (original şi copie);

b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice (original şi copie);

c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică (original şi copie);

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţă în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de albine deținut;

f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitară-veterinară, eliberat de către direcţia judeţeană sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea stupina;

g) copia facturii fiscale de achiziție a hranei pentru efectivul de familii de albine, factură emisă în perioada 1 mai 2014 – 30 noiembrie 2014;

În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură și a municipiului București în a căror rază teritorială se află stupinele în cauză.

Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE