septembrie 25, 2021

Atentie, fermieri: suprafata eliminata de la plata subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru Campania de anul trecut, APIA a exclus de la plata subventiilor o suprafata supradeclarata de 77.711 de hectare, potrivit datelor Agentiei de Plati, oferite la solicitarea StiriAgricole.ro.

„Pentru Campania 2017, suprafata neplatita rezultata in urma supradeclararilor suprafetelor, existenta la aceasta data in baza de date a institutiei este prezentata in tabelul de mai jos: Suprafata solicitata – 9.398.647,34 ha; Suprafata determinata – 9.320.935,64 ha; Suprafata supradeclarata – 77.711,70 ha”, se arata in raspunsul APIA, pentru StiriAgricole.ro.

Agentia de Plati a anuntat ca vireaza fermierilor, incepand cu 4 decembrie, subventiile finale. Pe langa schemele de plata pentru care s-a efectuat plata in avans, a fost autorizata la plata finala si Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) in cuantum de 57.1745 euro/ha.

De asemenea, APIA a informat recent ca a autorizat la plata suma totala de 1 miliard de euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA si 85% din FEADR), sector vegetal si zootehnic, pentru un numar de peste 750.000 fermieri care au depus Cerere unica de plata.

Ce sanctiuni risca fermierii daca nu respecte conditiile de eligibilitate pentru subventii

Conform art. 3 din Ordinul MADR nr. 476/2016 privind sistemul de sanctiuni aplicabil schemelor de plati directe si ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, aferente cererilor unice de plata depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, incepând cu anul de cerere 2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

“Art. 3. – (1) Pentru fiecare schema de plati directe si pentru ajutoare nationale tranzitorii care se acorda in agricultura in perioada 2015-2020, conform Ordonantei, se aplica un sistem de sanctiuni care consta in: a) respingerea platii; b) sanctiuni administrative, care pot lua urmatoarele forme: (i) reducerea valorii ajutorului/sprijinului; (ii) reducerea suprafetelor pentru care se calculeaza ajutorul/sprijinul; (iii) neacordarea ajutorului/sprijinului; (iv) sanctiuni suplimentare; (v) retragerea sumelor acordate.

(2) Respingerea platii survine in urmatoarele situatii:

a) neindeplinirea calitatii de fermier activ conform art. 6 din Ordonanta, cu exceptia ANTZ si a ANT in sectorul vegetal;

b) nerespectarea prevederilor art. 9 din Ordonanta pentru platile directe si ale art. 33 din Ordinul nr. 619/2015 pentru ANT in sectorul vegetal, respectiv a prevederilor referitoare la suprafata minima a exploatatiei;

c) pentru suprafetele pe care nu se realizeaza o activitate minima, asa cum este definita la art. 2 alin. 2 lit. c) -e) din O.U.G. nr. 3/2015;

d) pentru neindeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute la cap. II, IX si X din Ordinul nr. 619/2015;

e) pentru crearea in mod artificial de conditii pentru obtinerea platii, asa cum acestea sunt prevazute la cap. XV din Ordinul nr. 619/2015;

f) daca beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu permite efectuarea controlului la fata locului, cu exceptia cazurilor de forta majora si a circumstantelor exceptionale, conform art. 59 alin. 7 din Regulamentul nr. 1.306/2013.

(3) Sanctiunile care se aplica schemelor de plati directe pe suprafata si ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal se aplica in urmatoarea ordine:

a) sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor la care se adauga, dupa caz, sanctiunile suplimentare specifice schemei pentru tinerii fermieri, in temeiul titlului III cap. V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu exceptia platii pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu, denumita in continuare plata pentru inverzire. Supradeclararile referitoare la o parcela pot fi compensate de subdeclararile privind alte parcele din aceeasi grupa de plata. In cazul in care aceeasi suprafata serveste drept baza pentru o cerere de ajutor si/sau o cerere de plata in cadrul mai multor scheme de ajutoare sau masuri de sprijin pe suprafata, suprafata respectiva este luata in considerare separat pentru fiecare dintre schemele de ajutoare sau masurile de sprijin in cauza;

b) sanctiuni administrative, altele decât cele privind supradeclararile suprafetelor, referitoare la: (i) reducerea platii pentru inverzire in cazul nerespectarii diversificarii culturilor, a cerintelor privind pasunile permanente si a zonelor de interes ecologic; (ii) sanctiuni administrative referitoare la plata pentru inverzire, aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, incepând cu anul de cerere 2017;

c) sanctiuni pentru depunerea cu intârziere a cererii unice de plata, a documentelor justificative aferente cererii de plata si, dupa caz, a documentelor de modificare a cererii de plata;

d) sanctiuni pentru nedeclararea suprafetelor;

e) reducerea lineara se aplica, dupa caz: (i) pentru tinerii fermieri – conform art. 6 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 809/2014, respectiv art. 51 alin. (3) si art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013; (ii) pentru plata redistributiva – conform art. 41 alin. (4) si (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013; (iii) pentru toate schemele – conform art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;

f) sanctiuni pentru nerespectarea normelor privind ecoconditionalitatea.

(4) Sanctiunile care se aplica schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic si ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic se aplica in urmatoarea ordine: a) sanctiuni pentru animale cu neconformitati; b) sanctiuni pentru depunerea cu intârziere a cererii unice de plata, a documentelor justificative aferente cererii de plata si, dupa caz, a documentelor de modificare a cererii de plata; c) reducere lineara, cu exceptia ANTZ; d) sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii, doar pentru SCZ.”

In conformitate cu art.63, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013, “Plati necuvenite si sanctiuni administrative”- ’’(1) Daca se constata ca un beneficiar nu indeplineste criteriile de eligibilitate sau nu respecta angajamentele sau alte obligatii legate de conditiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevazute de legislatia agricola sectoriala, plata aferenta ajutorului nu se efectueaza sau acesta se retrage in intregime sau partial (…)”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE