Atentie, crescatori de animale! Ultimele zile in care se poate depune cererea

Facebook
Twitter

(APIA) informează că, pană la data 29 ianuarie 2021 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020.

Cererile se depun la sediile Centrelor Judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti, unde a fost depusă cererea initială anuală sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (posta electronică, fax etc).

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitantii prestatori ai serviciilor va fi insotită de următoarele documente:

a) memoriul tehnic cu activitătile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;

b) lista activitătilor, inclusiv lucrările si tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) in luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;

c) facturile lunare/trimestriale in care să fie mentionate activitătile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant;

d) copia atestatului de producător, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; in cazul in care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinta emisă de aparatul de specialitate al primarului localitătii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligatia depunerii ulterioare a atestatului de producător pană la finele lunii in care a fost emis acesta;

e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;

f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, completată de către solicitantii prestatori ai serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale va fi insotită de următoarele documente:

a) memoriul tehnic cu activitătile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;

b) lista activitătilor, inclusiv lucrările si tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) in luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;

c) facturile lunare/trimestriale in care să fie mentionate activitătile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant;

d) documentele justificative de incasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, in functie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;

e) copia atestatului de producător, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; in cazul in care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinta emisă de aparatul de specialitate al primarului localitătii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligatia depunerii ulterioare a atestatului de producător pană la finele lunii in care a fost emis acesta;

f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz, originalul si copii pentru efectuarea conformitătii cu originalul de către APIA;

g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

Documentele postate / transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, insusite prin semnatura fermierului si vor sta la baza operarii/verificarii datelor in aplicatiile electronice de gestionare a ajutorului de stat si la efectuarea verificarilor administrative ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE