apicultura

Apicultorii afectați de calamități vor fi despăgubiți. Vezi ce trebuie să faci pentru a primi banii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

MADR a lansat în dezbatere publică o hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”.

Documentul prevede acordarea de compensații pentru apicultorii care au avut de suferit de pe urma capriciilor vremii din acest an, respectiv secetă, grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii apă produse de ploi torenţiale, vânt puternic.

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis se acordă apicultorilor pentru cheltuielile suplimentare efectuate de aceştia, suportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai – iunie 2014, în cuantum de:

 • până la 50% din cheltuielile efectuate cu achiziția hranei necesare menținerii efectivului de familii de albine, dar nu mai mult de 4 lei/ familia de albine pentru o stupină de până la 75 familii;
 • până la 50% din cheltuielile efectuate cu achiziția hranei necesare menținerii efectivului de familii de albine, dar nu mai mult de 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 familii;

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor până la 28 februarie 2015. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 4.131.000 de lei şi se asigură de la bugetul de stat.

Cine poate beneficia de sprijin:

Potrivit proiectului de hotărâre, pot primi despăgubiri următoarele categorii de beneficiari:

 1. apicultorii, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. apicultorii, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate cumulativ:

 1. să solicite ajutoare de minimis;
 2. să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol;
 3. să aiba familii de albine într-o zonă afectată de condiţii hidrometeorologice nefavorabile conform informaţiilor transmise de Centrele de Meteorologie Regionale sau din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie sau să se fi deplasat în pastoral cu familiile de albine într-o zonă afectată;
 4. să aibă stupii identificaţi conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. să dețină carnetul de stupină
 6. în cazul achiziționării de suplimentele nutritive şi biostimulatorii acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate întocmesc cereri tip şi le depun la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, însoţite de următoarele documente:

 1. copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 2. copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
 3. copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
 4. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de albine deținut;
 6. copia facturii fiscale de achiziție a hranei pentru efectivul de familii de albine, factură emisă în perioada mai – noiembrie 2014.

Buletinul sau cartea de identitate, certificatul de producător vizat la zi şi certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică trebui prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură și a municipiului București în a căror rază teritorială se află stupinele în cauză.

Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 5 decembrie 2014.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE