APIA: 15 iulie, ultima zi pentru cererile de subvenție pentru producătorii de lapte și de carne din zonele defavorizate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Producătorii de lapte și de carne din zonele defavorizate mai pot depune, până cel târziu pe 15 iulie 2013,  cererile de plată aferente anului 2013, în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reamintește Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne.

Solicitanţii trebuie să depună o cerere per beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de exploataţie înregistrat în RNE al ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

Condiţii de acordare generale:

 • exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013;
 • bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE;
 • deţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;
 • bovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:

Documente generale – indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific:

a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului şi comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;

b) copie de pe paşaportul fiecărui animal care trebuie să fie pe numele persoanei care solicită sprijinul, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

c) dovada înregistrării  în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberată de către angajaţii APIA odată cu cererea pretipărită);

d) adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de libera practică împuternicit, care atestă ca bovinele deţinute în exploataţie sunt cuprinse  în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

e) copie document coordonate bancare.

Documente specifice, în funcţie de schema de plată pentru care se solicită ajutorul specific:

a) pentru vaci de lapte se va depune şi dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberată de către angajaţii APIA);

b)  pentru categoria taurine din rase de carne:

–   pentru vaca de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

–   pentru vaca metisă cu rasă de carne născută în România, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei/adeverinţa de montă naturală autorizată a mamei, pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;

–   pentru vaca metisă cu rasă de carne provenită din import copia pașaportului, în care să fie evidențiat codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne, după caz;

–   pentru tineretul din rase de carne – copia certificatului de origine;

–   pentru tineretul metis – copia documentului din  care să reiasă faptul că unul din părinţi este rasă de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de însămânţări artificiale/ adeverinţă de montă naturală;

–   pentru categoria taurine din rase de carne, documentele care atestă ieşirile animalelor din exploataţie.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate precum şi nerespectarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu prevederile OMADR nr. 187/2011 si OMADR nr. 174/2013.

Informații suplimentare:

Condiţiile de acordare specifice fiecărei categorii de animale

Pentru vacile de lapte:

 • beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
 • solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar;
 • vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;
 • vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi  înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acordă anual.

Pentru bivoliţe de lapte:

 • solicită ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar;
 • bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere;
 • bivoliţele de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi  înregistrat în RNE pâna la termenul limită de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru bivoliţe de lapte se acordă anual.

Pentru taurine din rase de carne:

 • solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar. Categoriile de taurine sunt:

– vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;

– vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;

– tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria tineret;

– tauri din rasă de carne.

 • deţin documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
 • deţin documente care atestă  ieşirile din efectiv, după caz;
 • animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţia acestora şi până în momentul ieşirii/ până la data depunerii cererii, după caz (pentru taurinele de carne existente în exploataţie la data depunerii);
 • cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificările vor fi făcute conform manualului de procedură elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi aprobat de MADR.

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordă:

–     o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 01 august a anului calendaristic precedent – 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploataţie;

–     anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;

–     o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE