septembrie 24, 2021

Apare o nouă instituție pe harta agriculturii românești, Autoritatea Națională Fitosanitară

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Va fi înființată Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF), prin preluarea Laboratorului Central Fitosanitar, Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și a unităților fitosanitare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, structuri care vor fi desființate.

ANF va funcționa în subordinea MADR, potrivit unui proiect de hotărâre publicat pe pagina de internet a MADR. Sediul ANF va fi în localitatea Voluntari, b-dul. Voluntari, nr. 11, judeţul Ilfov.

Potrivit sursei citate, Autoritatea Națională Fitosanitară este „autoritatea competentă de reglementare şi control în domeniul fitosanitar, respectiv, al organizării și funcționării sistemelor de protecție a plantelor, de omologare, comercializare, utilizare, și control al calității produselor de protecție a plantelor, al reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale precum  și al utilizării durabile a pesticidelor” și va realiza venituri proprii prin perceperea de taxe și tarife pentru serviciile prestate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea ANF.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea Națională Fitosanitară exercită următoarele funcţii:

 1. de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată și  cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în domeniul fitosanitar,  realizarea cadrului juridic cu aprobarea Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 2. de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor;
 3. de strategie, prin care se elaborează în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele pe plan internaţional, strategia în domeniul fitosanitar și se supune spre aprobare ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
 4. de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea şi gestionarea serviciilor aferente;
 5. de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, cu aprobarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Autoritatea Națională Fitosanitară are următoarele atribuții principale:

 1. organizează, coordonează și asigură asistența tehnică în domeniul fitosanitar pe întreg teritoriul României;
 2. elaborează strategia în domeniul fitosanitar în concordanță cu politicile, legislația și  normele Uniunii Europene;
 3. elaborează și promovează proiecte de acte normative în domeniu în scopul îmbunătățirii și consolidării legislației naționale și armonizării acesteia cu legislația europeană;
 4. elaborează și promovează proiecte de acte normative și alte  documente  specifice în scopul tarifării serviciilor fitosanitare;
 5. elaborează Regulamentul de organizare și funcționare, stabilește atribuțiile și responsabilitățile structurilor din subordine
 6. organizează și coordonează activitatea Direcției Fitosanitare a Laboratorului Național Fitosanitar și a centrelor fitosanitare regionale;
 7. organizează și coordonează activitatea poliției fitosanitare;
 8. desemnează laboratoarele naționale de referință conform legislației în vigoare privind controalele oficiale;
 9. coordonează elaborarea şi implementarea programelor de monitorizare a organismelor dăunătoare , produselor de protecție a plantelor și a  reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale;
 10. controlează aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale și a normelor tehnice în domeniul fitosanitar;
 11. coordonează activitatea privind implementarea și menținerea sistemului de asigurare a calității în concordanță cu normele în vigoare;
 12. asigură gestionarea, implementarea cerințelor de eco-condiționalitate și controlul  privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor (SMR), în colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA);
 13. asigură informarea și conștientizarea fermierilor și a potențialilor beneficiari asupra bunelor practici agricole și de mediu, precum și asigurarea expertizei de specialitate pentru implementarea PNDR 2014-2020;
 14. participă la elaborarea Planului Național Unic de Control Integrat (PNCUI) și întocmește Raportul anual pentru domeniul său de competență;
 15. participă la grupurile tehnice de lucru privind implementarea Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pe domenii, priorități și măsuri de sprijin;
 16. colaborează cu directiile, seviciile și structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 17. stabilește și organizează vizite și întâlniri bilaterale cu autoritățile fitosanitare și organizațiile profesionale de profil din alte țări;
 18. asigură implementarea reglementarilor specifice sectorului fitosanitar în contextul gestionării asistenței financiare nerambursabile domeniului agricol;
 19. dezvoltă, organizează și asigură funcționarea sistemelor informatice naționale din domeniul fitosanitar și conectarea acestora la sistemele informatice europene, după caz;
 20. stabilește normele fitosanitare unice și obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice deținătoare de culturi agricole și alte forme de vegetație utilă, pentru cei care depozitează, transportă și comercializează plante și produse vegetale;
 21. organizează, coordonează și controlează implementarea legislației privind importul, exportul, tranzitul, comerțul și circulația intracomunitară a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte reglementate;
 22. centralizează și interpretează datele transmise din teritoriu de către inspectorii fitosanitari, cu privire la apariția, răspândirea daunele produse de organismele dăunătoare și  măsurile aplicate în vederea eradicării sau limitării răspândirii acestora, dupa caz;
 23. asigură corespondența cu ţările terte și celelalte state membre privind notificarea intercepțiilor, gestionarea problemelor legate de importul, exportul, circulația intracomunitară a plantelor și produselor vegetale;
 24. coordonează activitatea privind introducerea și punerea în circulație în România a anumitor organisme dăunătoare , plante, produse vegetale și alte obiecte în scopuri experimentale sau științifice și lucrări pentru selecții verietale;
 25. realizează analiza de risc fitosanitar (PRA).

De asemenea, Autoritatea Națională Fitosanitară va avea ca atribuție organizarea sistemului național de omologare și reomologare a produselor de protecție a  plantelor, prin coordonarea activității de evaluare a dosarelor substanțelor active în vederea aprobării  sau reaprobării acestora, în calitate de stat membru raportor/ coraportor, după caz, a celei privind evaluarea dosarelor produselor de protecție a plantelor în vederea omologării/ reomologării acestora. Totodată, Autoritatea Națională Fitosanitară va asigura controlul postomologare privind comercializarea și utilizarea produselor de  protecție a plantelor, respectarea legislației privind importul și circulația intracomunitară a produselor de protecție a plantelor, implementarea legislației, a măsurilor și acțiunilor subsumate îndeplinirii obiectivelor generale și specifice din cadrul Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor împreună cu alte instituții și organisme publice și dezvoltarea și implementarea sistemului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor, a sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor, precum și a sistemului de gestionare integrată a dăunătorilor și a unor abordări și tehnici alternative.

În plus, Autoritatea Națională Fitosanitară va coordona activitatea de formare profesională, instruire și perfecționare a personalului implicat în domeniul său de activitate și va declanșa sistemul rapid de alertă în cazul depășirii limitelor maxime admise ale reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale.

Regulamentul de organizare şi funcţionare ,structura organizatorică, statul de funcţii si numarul de posturi ale Autoritatea Națională Fitosanitară se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. În cadrul Autoritatea Națională Fitosanitară  funcționează în principal Direcția Fitosanitară, Laboratorul Național Fitosanitar organizat la nivel de direcție și 8 centre fitosanitare regionale, fără personalitate juridică, organizate la nivel de serviciu care au în subordine oficii fitosanitare  județene fără personalitate juridică, organizate la nivel de birou.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE