Amenzi de pana la 4.000 lei pentru cei care nu respecta regulile privind deseurile animale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind normele de neutralizare a deseurilor de origine animala.

Unitatile de crestere a animalelor, abatoarele, unitatile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala functioneaza doar in conditiile in care au incheiat un contract cu unitati de neutralizare autorizate si aprobate, pentru categoria de subproduse pe care le colecteaza sau detin instalatii proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate in conditiile legii si care sunt folosite exclusiv pentru necesitatile proprii.

Miscarea interna, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse si subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificarii sanitare veterinare, in conditiile legii, in scopul prevenirii si raspandirii de boli la animale si oameni.

Neutralizarea deseurilor de origine animala provenite de la animalele moarte in timpul transportului si care apartin unitatilor de crestere a animalelor, abatoarelor, unitatilor de productie, depozitare ori procesare revine in responsabilitatea acestora.

Conditii sanitare veterinare si de mediu privind functionarea unitatilor pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala

Unitatile pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala se supun inregistrarii sanitar-veterinare si autorizarii de mediu.

Unitatile pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala dotate cu containere, se amenajeaza in locuri unde nu prezinta pericol epidemiologic si pentru mediu.

Distanta minima a unitatilor pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala fata de exploatatiile comerciale de animale, unitatile din industria alimentara si locuinte se stabileste in functie de tehnologia aplicata, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Unitatea pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala trebuie sa fie prevazuta cu un gard de cel putin 150 cm inaltime si o poarta cu posibilitate de inchidere. Aceasta trebuie sa fie accesibila rutier indiferent de conditiile meteorologice.

Unitatea pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala se doteaza cu un spatiu care este potrivit pentru pastrarea, curatarea recipientelor de colectare a deseurilor de origine animala, pastrarea instrumentelor de dezinfectare, produselor chimice si pentru a raspunde nevoilor sociale de baza ale personalului de deservire.

Spatiile de depozitare a containerelor trebuie sa fie structurate astfel incat sa aiba suprafetele rezistente la spalare si dezinfectie. Unitatea pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala trebuie sa fie dotata cu paviment, care sa nu permita scurgeri de lichide si construita astfel incat sa fie usor de spalat si dezinfectat cand este necesar. Se asigura alimentarea cu apa curata pentru igiena personalului si pentru efectuarea curateniei si a dezinfectiei. Acolo unde este necesar, se asigura un generator pentru functionarea echipamentelor de racire.

Personalul trebuie sa fie suficient si instruit si sa detina informatii necesare pentru a putea gestiona documentele si datele obligatorii legate de functionarea obiectivului.

Unitatea pentru depozitarea temporara a deseurilor de origine animala trebuie sa fie dotata cu un cantar care poate efectua cantarirea cadavrelor de animale inainte de incarcarea in mijloacele de transport.

Epizootii

Eliminarea si distrugerea in unitati de neutralizare autorizate sanitar-veterinar si de mediu a animalelor moarte si a altor materii de categoria 1 si 2, rezultate in urma evolutiei unor focare de boli notificabile, sunt permise numai dupa emiterea in acest sens a unei hotarari a Centrului
National de Combatere a Bolilor sau dupa caz, a Centrului Local de Combatere a Bolilor, in care se specifica metoda de eliminare a animalelor moarte si a altor materii de categoria 1 si 2, permisiunea/interdictia de efectuare a transportului acestora, cantitatea estimata, numele unitatilor de neutralizare in care se va desfasura activitatea respectiva si autoritatile judetene si locale responsabile de supravegherea actiunii de eliminare si distrugere a animalelor moarte si a altor materii de categoria 1 si 2.

Pentru prevenirea oricaror riscuri de propagare a bolilor, unitatea/unitatile de neutralizare trebuie sa respecte toate masurile stabilite prin ordin comun al ministrului mediului si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Unitatile mobile de incinerare pot fi utilizate numai pentru distrugerea animalelor moarte si a altor materii de categoria 1 si 2 rezultate in urma evolutiei focarelor de boala sau a dezastrelor naturale. Functionarea unitatilor mobile de incinerare este permisa numai daca sunt autorizate sanitar-veterinar si de mediu.

Pot beneficia de derogari privind distrugerea prin ingropare sau incinerare a animalelor moarte si a altor materii de categoria 1 si 2 in cazul unei epidemii care implica o boala cu declarare obligatorie, in baza art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.

Transportul deseurilor de origine animala

Transportul deseurilor de origine animala trebuie sa se realizeze cu mijloace de transport specializate pentru colectarea animalelor moarte si a altor materii de categoria 1 si 2 de, dotate cu containere etanse de diferite dimensiuni, care sa nu permita scurgerea lichidelor si eliberarea accidentala a deseurilor de origine animala si cu sisteme de incarcare a animalelor moarte de talie mare.

Mijloacele de transport specializate, prevazute la alin.(1), trebuie sa fie autorizate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin unitatile subordonate.

Animalele moarte in timpul transportului sunt duse, pe cat posibil, pana la destinatie sau pana la prima oprire.

In cazul in care nu pot fi transportate pana la destinatie sau pana la punctul de oprire, contravaloarea neutralizarii deseurilor de origine animala prevazute la alin. (1) este suportata de catre transportator.

La confiscarea in trafic a produselor de origine animala fara documente de provenienta care sa ateste trasabilitatea acestora, contravaloarea neutralizarii este suportata de catre transportator.

La confiscarea in trafic a animalelor vii neidentificate si fara documente de provenienta, contravaloarea neutralizarii acestora este suportata de catre transportator.

Aspecte tehnice privind organizarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale

Crescatorii individuali de animale instiinteaza cu privire la existenta unuia sau mai multor animale moarte, definite potrivit prezentelor norme metodologice, in termen de maximum 24 de ore, medicul veterinar de libera practica caruia ii sunt arondati si autoritatea administratiei publice locale pe a carei raza administrativ-teritoriala unde se constata respectiva situatie.

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti, prin intermediul persoanei desemnate sa gestioneze organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala provenite din gospodarille
crescatorilor individuali de animale, conform prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2016, sunt responsabile de:

 • a) organizarea si desfasurarea procedurii privind delegarea/contractarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala si semnarea contractului, dupa caz, conform prevederilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice;
 • b) anuntarea unitatii de neutralizare cu care Consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are incheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unitatii administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti. Anuntarea unitatii de neutralizare se face numai la solicitarea primita telefonic din partea reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora a intervenit decesul animalelor;
 • c) realizarea centralizatorului registrelor de evidenta intocmite de unitatile administrativteritoriale din judet, respectiv de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, cu privire la data, ora, proprietarul, categoriile si cantitatile de deseuri de origine
  animala preluate de unitatea/unitatile de neutralizare de pe raza fiecarei unitati administrativteritoriale;
 • d) transmiterea anuala, in cursul trimestrului IV, catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a necesarului de cheltuieli pentru anul urmator pentru asigurarea in bune conditii a activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala; necesarul de cheltuieli se stabileste pe baza datelor centralizate de la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judet sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti cu privire la numarul, categoriile si cantitatile de deseuri de origine animala;
 • e) realizarea situatiei privind stadiul contractelor prevazute la art.8 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2016. Aceasta situatie este necesara la nivelul fiecarui judet pentru elaborarea caietului de sarcini in cadrul procedurii privind delegarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala catre un operator autorizat, conform legislatiei in vigoare.

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe a caror raza administrativ-teritoriala intervine decesul animalelor care fac obiectul Ordonantei Guverului nr. 24/2016, sunt responsabile de:

 • a) realizarea registrelor de evidenta care cuprind informatii referitoare la data, ora, proprietarul, categoriile si cantitatile de deseuri de origine animala preluate de unitatea/unitatile de neutralizare de pe raza fiecarei unitati administrativ-teritoriale unde a intervenit decesul animalelor;
 • b) informarea de indata a consiliului judetean cu privire la decesul animalelor;
 • c) organizarea ingroparii animalelor al caror deces a intervenit pe raza unitatilor administrativteritoriale stabilite ca fiind izolate. Aceasta activitate se face numai dupa obtinerea autorizarii sanitar-veterinare si a autoritatilor competente privind protectia mediului de la nivelul judetului respectiv si numai in locuri special amenajate

Resursele financiare necesare realizarii activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiul Bucuresti si modul de alocare a acestora

Resursele financiare necesare realizarii activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animal provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale, de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiul Bucuresti, se asigura, integral, prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale ale judetelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Repartizarea sumelor prevazute la alin.(1) se realizeaza cu incadrare in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”.

Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2017-2020 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate crescatorilor individuali de animale, in vederea acoperirii costurilor legate de
ecarisarea deseurilor de orgine animala.

Schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) se acorda in baza prevederilor Orientarilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020, Capitolul I, Sectiunea 1.2.1.4 – Ajutoare pentru animale moarte.

Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate crescatorilor individuali de animale si care au contract de prestari servicii incheiat cu Consiliul Judetean.

Valoarea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentei hotarari este de pana la 100% din costul ecarisarii deseurilor de origine animala, asa cum este definita la art.2 alin.(1) din Ordonanta Guverului nr. 24/2016, in limita bugetului aprobat.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, prestatorul de servicii trebuie sa completeze cererea, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si sa o depuna lunar, individual sau prin reprezentant legal/imputernicit/delegat la Consiliul Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti cu care are incheiat contractul de prestari servicii, in termen de 10 zile dupa incheierea lunii in care a prestat serviciile.

In cazul in care plafonul anual pentru schema de ajutor de stat nu este aprobata la 1 ianuarie a anului respectiv, solicitantii depun cererea dupa aprobarea acestuia pentru activitatea desfasurata de la ineputul anului.

Cererea prevazuta la alin. (1), este insotita de urmatoarele documente:

 • a) copii de pe factura / facturile fiscale emise de prestatorul de servicii aferente activitatii de ecarisare a deseurilor de origine animala pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, precum si situatia centralizatoare a facturilor fiscale emise de prestatorul de servicii;
 • b) lista crescatorilor individuali de animale nominalizati in facturile fiscale emise de prestatorul de servicii, aferente activitatii lunare pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, si semnaturile acestora;
 • c) situatia centralizatoare cu cantitatea totala de deseuri de origine animala ecarisate prin serviciile prestate in baza contractului incheiat de prestator cu Consiliul Judetean;
 • d) declaratie pe propria raspundere ca serviciile de ecarisare a deseurilor de origine animala pentru care solicita decontarea ajutorului de stat sunt prestate fara incasarea contravalorii din costul activitatii de ecarisare a deseurilor de origine animala de la crescatorii individuali de
  animale;
 • e) dovada cont trezorerie.

Toate documentele depuse in copie vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate, semnate si stampilate de catre prestatorul de servicii.

Documentele care se depun la Consiliul Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru acordarea/incasarea ajutorului de stat, se vor pastra 5 ani atat de catre acestea, cat si de solicitanti.

Consiliul Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa inregistrarea, verificarea si aprobarea la plata a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, intocmesc si transmit la Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale situatia centralizatoare pentru solicitarile inregistrate, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

In baza situatiilor centralizatoare ale cererilor pentru incasarea ajutorului de stat, transmise de Consiliile Judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de situatia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Consiliilor Judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza
sumele cuvenite in conturile solicitantilor ajutorului de stat, potrivit legislatiei in vigoare.

Prestatorul de servicii are obligatia de a tine evidenta timp de 10 ani a informatiilor necesare pentru incadrarea producatorilor agricoli in schema de ajutor de stat prevazuta la art. 17 alin. si de a pune la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Consiliului Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti aceste informatii.

Consiliul Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in baza prevederilor prezentei hotarari, elaboreaza proceduri detaliate de verificare a conditiilor de eligibilitate si control, care vor fi aduse la cunostinta solicitantilor prin afisare pe site-ul oficial al institutiei.

In temeiul prevederilor prezentei hotarari, Consiliul Judetean, respectiv al municipiul Bucuresti verifica la fata locului corectitudinea inscrisurilor din cerere, pe baza unui esantion extras aleatoriu in procent de minimum 5% din numarul total al cererilor depuse.

Consiliul Judetean, respectiv al municipiul Bucuresti pune la dispozitia solicitantilor, prin afisare pe site-ul oficial al institutiei, formularele de cerere.

In cazul in care se constata ca documentatia de solicitare a ajutorului de stat este incompleta sau necesita clarificari, persoana responsabila cu verificarea documentatiei din cadrul Consiliului Judetean, respectiv al municipiul Bucuresti notifica solicitantul in vederea transmiterii documentelor si/sau informatiilor suplimentare si/ori a celor lipsa.

In termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii, dar nu mai tarziu de sfarsitul lunii pentru cererile depuse conform prevederilor art. 19 alin. (1), solicitantul are obligatia completarii documentatiei, in caz contrar cererea de solicitare a ajutorului de stat fiind respinsa total sau partial, dupa caz.

Contraventii

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 • a) neanuntarea de catre crescatorii individuali de animale, a medicului veterinar de libera practica caruia ii sunt arondati si a autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza administrativ teritoriala are loc decesul animalelor, in termenul prevazut la art. 13;
 • b) neluarea masurilor pentru depozitarea deseurilor de origine animala in ferme sau exploatatii in conditii care sa previna imbolnavirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;
 • c) neridicarea deseurilor de origine animala;
 • d) neintocmirea evidentelor veterinare cu privire la deseurile de origine animala in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau cu privire la materiile rezultate in urma neutralizarii ori procesarii acestora;
 • e) neluarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare pentru depozitarea deseurilor de origine animala in unitatile de taiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animala ori implicate in activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animala;
 • f) transportul, respectiv manipularea sau depozitarea deseurilor de origine animala fara respectarea normelor sanitare veterinare si de mediu in vigoare;
 • g) abandonarea, depunerea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte locuri decat cele organizate si autorizate in acest scop;
 • h) neorganizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a locurilor special amenajate pentru ingropare prevazute la art. 10 sau neindeplinirea de catre acestea a conditiilor de organizare si functionare;
 • i) neincheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedetinerea de instalatii proprii de neutralizare a subproduselor de origine animala, autorizate in conditiile legii, de catre unitatile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala. Suplimentar amenzii, fapta se sanctioneaza si cu retragerea si anularea autorizatiei sanitar – veterinare, in baza notificarii facute de organismele de control prin conducatorii acestor institutii;
 • j) neincheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizarii subproduselor de origine animala, in conditiile legii, de catre consiliile judetene.

Contraventiile prevazute la art.26 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • a) in cazul in care au fost savarsite de crescatori individuali de animale, cu amenda de la 100 lei la 200 lei, pentru fapta prevazuta la lit.a) si b).
 • b) in cazul in care au fost savarsite de unitatile de crestere a animalelor, unitatile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala: i. cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, pentru faptele prevazuta la lit. b); ii. cu amenda de la 800 lei la 1200 lei, pentru fapta prevazuta la lit.d) – f); iii. cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevazuta la lit.g); iv. cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei, pentru fapta prevazuta la lit.i).
 • c) in cazul in care au fost savarsite de unitatile de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala, a consiliilor judetene: i. cu amenda de la 1600 lei la 2400 lei, pentru faptele prevazute la lit.c) – f); ii. cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevazuta la lit.g). iii. cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevazuta la lit.h),j).

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarare de guvern, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Sanctiunile se aplica de persoane imputernicite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, conform legislatiei specifice in vigoare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE