Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine”.

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor din domeniul zootehnic care isi desfasoara activitatea in sectorul productiei primare, pentru achizitionarea de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine, in vederea ameliorarii valorii genetice a septelului de animale.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt intreprinderile / intreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) si c), respectiv:

 • a) crescatori de porcine, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • b) crescatori de porcine, persoane fizice care detin atestat de producator emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • c) crescatori de porcine, persoane juridice, precum si orice forme asociative cu personalitate juridica constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achizitionarea de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine, beneficiarii, asa cum sunt enumerati la art.4 alin. (2), trebuie sa detina exploatatii de porcine inregistrate/autorizate sanitar veterinar. Pentru obtinerea ajutorului de minimis prevazut la art.4 alin.(1), beneficiarii prevazuti la art.4 alin. (2), trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • a) sa detina exploatatii de porcine inregistrate/autorizate sanitar veterinar, identificate si inregistrate in RNE, pâna la data depunerii cererii;
 • b) se obliga prin angajament scris sa mentina in exploatatie animalele de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine, achizitionate, pe o perioada de minimum 3 ani, incepând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • d) in cazul achizitionarii de vierusi, sa detina un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita sau de 50 capete scroafe de reproductie din rase pure sau hibride

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor, este de:

 • a) maximum 3000 lei/cap vierus din rasa pura si/sau hibrid, achizitionat in baza prevederilor prezentei hotarâri;
 • b) maximum 1100 lei/cap scrofita din rasa pura, achizitionata in baza prevederilor prezentei hotarâri;
 • c) maximum 600 lei/cap scrofita hibrida, achizitionata in baza prevederilor prezentei hotarâri.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga penalitati si dobânzi, de la data incasarii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarâre sunt de 13.150.000 lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânatoare”, titlul 40 „Subventii”, art. 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se platesc intreprinderilor incepând cu data de 12 decembrie 2016.

Reguli procedurale

In vederea obtinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin.(2), inainte de depunerea cererii, se prezinta la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale si solicita intocmirea situatiei prevazute la alin. (2).

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru beneficiarii prevazuti la alin.(1), intocmesc situatii privind sumele primite anterior de acestia in baza hotarârilor de Guvern prevazute la art.11 alin.(3), pentru calcularea sumelor ramase si potential a fi primite prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2), care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la art.5, si pentru care Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, au calculat, conform alin. (2), o suma minima ramasa de 600 lei pentru achizitionarea scrofitelor prevazute la art.7 alin.(2) lit.c)/1100 lei pentru achizitionarea scrofitelor prevazute la art.7 alin.(2) lit.b)/3000 lei pentru achizitionarea vierusilor prevazuti la art.7 alin.(2) lit.a), intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si le depun de la data publicarii prezentei hotarâri pâna la data de 21 noiembrie 2016, inclusiv, la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale, insotite de urmatoarele documente:

 • o copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica, sau dupa caz, imputernicire/procura notariala si copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 • copie a atestatului de producator, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul persoanelor fizice;
 • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice si in cazul beneficiarilor prevazuti la art. 4 alin. (2) lit. a), precum si copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica;
 • declaratie pe proprie raspundere conform anexei nr. 1, partea B;
 • dovada cont activ banca/trezorerie;
 • document care atesta ca exploatatiile de porcine sunt identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor – SNIIA;
 • copie a inregistrarii/autorizatiei sanitare veterinare;
 • angajamentul prevazut la art. 5 alin.(2) lit. b);
 • copia facturii fiscale de achizitie/filei carnetului de comercializare a animalelor de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine;
 • formularul de miscare F2/document de miscare, emis de medicul veterinar de libera practica imputernicit/utilizatorul Sistemului National de Identificare si Inregistrare a animalelor, avizat de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana depus in termen de maximum 15 zile de la data incasarii ajutorului de minimis. Viza Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene certifica faptul ca miscarea animalelor a fost inregistrata in baza nationala de date.
 • copie de pe certificatul individual/colectiv de origine a animalelor de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine achizitionate, din care sa reiasa si greutatea acestora, vizat de Oficiul judetean pentru zootehnie.

Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarâri este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordata pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea / valoarea maxima stabilita pentru respectivul ajutor de minimis.