10,8 milioane euro, sprijin special de la Uniunea Europeana pentru crescatorii de vaci

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat un proiect legislativ privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor.

Suma prevazuta pentru Romania in anexa la Regulament este echivalentul in lei a 10.896.083 euro, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro, precum si ale art. 1 alin. (2) din Regulament.

Din suma prevazuta la alin.(1) se distribuie echivalentul in lei a sumei de 5.448.041,5 euro pentru producatorii de lapte, care se asigura din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament, se acorda sprijin suplimentar in valoare egala cu suma prevazuta la alin.(2), in aceleasi conditii de eligibilitate. Resursele financiare necesare sprijinului suplimentar prevazut de prezenta hotarare se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Ajutorul financiar prevazut la art.2 alin.(2) si (3) se acorda producatorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, care se incadreaza la activitatea „agricultura la scara mica”, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Regulament, respectiv indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) detin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 si maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, in exploatatie cu cod ANSVSA;

b) au livrat/vandut direct minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;

Pentru obtinerea ajutorului financiar prevazut la art.2 alin.(2) si (3), beneficiarii prevazuti la alin.(1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • a) sa detina registrul individual al exploatatiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
  • b) produc si livreaza/vand direct lapte, la data depunerii cererii.

Producatorii de lapte care detin un efectiv de vaci lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarari a Guvernului.

Pentru obtinerea ajutoarelor financiare prevazute la art. 2 alin.(2) si (3), producatorii de lapte depun cererea, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, la centrul judetean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti, insotita de documente, pana la data de 2 mai 2017, inclusiv.

Documentele specifice care insotesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevazute la art. 2 alin.(2) si (3) sunt urmatoarele:

  • a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/imputernicit legal pentru PJ/PFA/II/IF;
  • b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
  • c) copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte;
  • d) copie de pe prima si ultima pagina a RIE, din care sa reiasa numarul de vaci de lapte existente in exploatatie la data depunerii cererii;
  • e) extras RNE care atesta numarul de vaci lapte, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;
  • f) pentru conditia prevazuta la art.3 alin.(1) lit.b), unul din urmatoarele documente, dupa caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de insotire a marfii si/sau de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, care sa ateste livrarea/vanzarea directa a minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
  • g) pentru conditia prevazuta la art.3 alin.(2) lit.b), unul din urmatoarele documente, dupa caz: (i) copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datata in anul 2017; (ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vanzare directa datata in anul 2017; (iii) copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe cel putin o dispozitie de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat in anul 2017 pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica; (iv) copie de pe cel putin o factura de vanzare directa a laptelui in anul 2017 pentru PFA, II, IF si SC
  • h) dovada cont activ banca/trezorerie.

Documentele prevazute la alin.(2) lit. a) – d) sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiei pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Documentele prevazute la alin.(2) literele f) si g ) se certifica de catre solicitant prin insrierea sintagmei „conform cu originalul”, datate si semnate /stampilate, dupa caz. Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor atasate cererii de plata apartine beneficiarilor prezentului ajutor financiar si/sau autoritatilor care au emis sau atestat aceste documente.

Suma cuvenita fiecarui producator de lapte se calculeaza de catre A.P.I.A. prin impartirea sumei prevazute la art. 2 alin.(2) si (3) la efectivul eligibil de vaci de lapte.

Platile pentru ajutoarele prevazute la art. 2 alin.(2) si (3) se efectueaza pana la data de 30 iunie 2017.

In vederea evaluarii eficacitatii masurii potrivit art. 3 lit. b) din Regulament, in baza unui protocol, ANSVSA verifica beneficiarii care au solicitat ajutorul de adaptare exceptional prevazut de prezenta hotarare a Guvernului, daca mentin exploatatia/exploatatiile inregistate in RNE pana la data de 31 august 2017, si transmit rezultatul verificarilor catre A.P.I.A.

Autoritatea competenta comunica Comisiei, pana la data de 15 octombrie 2017, sumele platite, numarul si tipul beneficiarilor si evaluarea eficacitatii masurii potrivit art. 3 lit. b) din Regulament.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE