Viticultorii trebuie să încheie asigurări dacă vor fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În vederea aprobării sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018, beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cumulativ, printre care și încheierea unei polițe de asigurare.

Măsura este cuprinsă Normele de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018, document lansat în dezbatere publică azi de Ministerul Agriculturii (MADR).

Printre condiţiile de eligibilitate se numără și obligativitatea ca viticultorul să facă dovada că exploatează o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 hectare. Totodată, beneficiarul trebuie să facă dovada înscrierii în Registrul plantaţiilor viticole (R.P.V.), a suprafeţei de viţă-de-vie cu soiuri de struguri pentru vin pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei.

În polița de asigurare, care este obligatorie, trebuie să fie menţionate, cel puţin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia şi valoarea primei de asigurare.

Valoarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018 diferă în funcție de tipul asigurării. Astfel, se acordă sprijin financiar în cuantum de 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale.

„Prin fenomen climatic cu efecte adverse care poate fi asimilat unui dezastru natural se înţelege fenomene meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din producţia medie anuală a unui producător viticol in cei trei ani precedenti sau o medie pe trei ani bazata pe cei 5 ani precedenti, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori. Constatarea daunelor se face de către asigurator în prezenţa producătorului agricol afectat”, se arată în documentul elaborate de MADR.

Totodată, valoarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018 este de 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători, în cazul în care asigurarea se încheie pentru riscuri ca fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice, precum și a pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

Nu se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru:

a) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu struguri de masă;

b) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu hibrizi producători direcţi: Noah, Othello, Isabelle,

Jacquez, Clinton şi Herbemont;

c) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare şi măsurilor destinate să susţină astfel de proiect.

Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de asigurare a recoltei, producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice/juridice, trebuie să depună până la data de 30 noiembrie a fiecărui an din perioada de programare 2014 – 2018 la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente:

a) copie act de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) copie acte care să dovedeasca dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată;

c) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite încontinuare D.A.J. şi a municipiului Bucureşti;

d) copie poliţă de asigurare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul A.P.I.A. prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”, după care originalele se restituie beneficiarului.

În situaţia în care un producător viticol asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin ale căror suprafeţe sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează şi depune cerere de plată la centrele judeţene ale A.P.I.A. în a cărei rază de competenţă administrativă este situată plantaţia viticolă pentru care se solicită sprijin.

După verificarea şi aprobarea cererilor, A.P.I.A. întocmeşte o situaţie centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată M.A.D.R. în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.

Plata sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE