Schimbari la registrul agricol: cum se va face identificarea terenurilor agricole din proprietate

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Ordin privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Documentul prevede o serie de noutati, mai ales ca de la 1 ianuarie 2018, registrul agricol se va tine la zi in format electronic.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau entitati juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale.

Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar, servicii publice de interes local si altele asemenea.

Registrul agricol se intocmeste in format electronic, pe fiecare localitate componenta a unitatii administrativ-teritoriale, cu obligatia de a se interconecta cu Registrul Agricol National (RAN), in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de catre acesta. In cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol in format electronic, acesta se poate intocmi pe suport hartie.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se intocmeste si se tine la zi in format electronic.

Consiliul local, la propunerea primarului, aproba, prin hotarare, modul de intocmire a registrului agricol, pe suport hartie sau in format electronic, potrivit capacitatii administrative de care dispune.

Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se deschide pe o perioada de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv. In situatia in care in perioada anterioara gospodaria in cauza nu a avut deschisa pozitie in registrul agricol, se face mentiunea „pozitie noua”. Aceste informatii se inscriu in continuarea casetei care cuprinde „Pozitia numarul”.

Modul de completare a cap. II: b) „Identificarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietate” din registrul agricol

Identificarea pe parcele/tarlale/sole a terenurilor aflate in proprietatea atat a persoanelor fizice, cat si a persoanelor juridice se face dupa cum urmeaza:

 • a) in coloana A se inscrie denumirea parcelei/tarlalei/solei;
 • b) in coloana B numerotarea randurilor incepe cu 01 si se continua adaugand toate parcelele. In situatia depasirii numarului de linii disponibile in tabel se foloseste o alonja, numerotand in continuare;
 • c) in coloanele 1 si 2 se inscrie suprafata atat in hectare, cat si in ari, defalcata pe intravilan si pe extravilan;
 • d) in coloana 3 se inscrie numarul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscuta de localnici;
 • e) in coloana 4 se inscriu numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, in cazul in care titlul de proprietate ori alte acte juridice a/au fost inscris/inscrise in cartea funciara, sau seria si numarul titlului de proprietate, in cazul in care terenul este detinut in baza unui titlu de proprietate. In situatia in care titlul de proprietate nu a fost inscris in cartea funciara, dar a fost intocmita documentatia cadastrala pentru atribuirea numarului cadastral, vor fi inscrise in registrul agricol datele tehnice cuprinse in planul de amplasament si de delimitare;
 • f) in coloana 5 se inscrie categoria de folosinta conform cap. II a) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 218/2015;
 • g) in coloana 6 se inscrie numarul blocului fizic care este format din 1—4 cifre si se trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole — LPIS, gestionat de APIA;
 • h) in coloana 7 se inscriu, pentru o mai buna urmarire a circulatiei terenurilor agricole, datele prevazute la alin. (2);
 • i) in coloana 8 se inscrie numele si prenumele membrului gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, asa cum a fost el inscris in cap. I: „Componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica”, coloana 1.

Datele prevazute la alin. (1) lit. h) sunt urmatoarele:

 • a) modalitatea de instrainare a terenurilor din proprietate, respectiv: arenda, donatie, administrare, concesiune etc.;
 • b) instrainari/dobandiri de terenuri prin: succesiune, vanzari/cumparari, schimb, donatii etc.;
 • c) pentru situatiile privind terenurile date in arenda sau in concesiune se inscriu date in cap. XVa: „Inregistrari privind contractele de arendare”, respectiv XVb: „Inregistrari privind contractele de concesiune”;
 • d) pentru celelalte situatii, prevazute la lit. a) si b), se inscriu: tipul, numarul si data actului de instrainare/dobandire, emitentul actului, in care sa fie mentionate atat numele si prenumele persoanei/lor, cat si denumirea parcelei/parcelelor.

La intravilan se inscriu: sola, parcela si vecinatatile, suprafata ocupata de gradini familiale si de curti-constructii (CC).

In cazul in care dimensiunile registrului agricol si ale tabelelor centralizatoare s-au stabilit astfel incat spatiul destinat rubricii „Adresa/Mentiuni” nu este suficient pentru inscrierea datelor prevazute in prezentele norme tehnice, se folosesc alonje, file libere atasate pentru inscrierea datelor.

Proiectul de Ordin se afla in consultare publica timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE