Reguli privind măsurile de investiții din PNDR 2014-2020 și subprogramul pomicol: cum te ferești de condițiile artificiale

Facebook
Twitter

Fermierii pot obține fonduri europene nerambursabile pentru mai multe proiecte derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, dacă accesează mai multe măsuri, potrivit proiectului Cadrului Național de Implementare a PNDR, versiunea ianuarie 2015.

Astfel, un solicitant sau beneficiar poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectării regulilor ajutoarelor de stat și a celor „de minimis”, după caz, și dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor măsurii/submăsurii/schemei de ajutor.

În cazul în care solicitantul și/sau interpuși ai acestuia depun în același timp mai multe proiecte alăturate, în cadrul aceleiași sub-măsuri, care formează împreună un flux de producție și/sau procesare unitar, proiectele sunt neeligile. Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investiție alăturată care face parte din același flux tehnologic numai după finalizarea proiectului depus anterior.

Solicitantul/beneficiarul care accesează fonduri europene nerambursabile din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie să facă dovada existenței cofinanțării private, cumulat pentru toate proiectele.

Potențialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014-2020 care prezintă dovada cofinanţării private prin extras de cont trebuie să solicite instituției bancare să blocheze, în contul special al proiectului, 50% din sumă, care va fi folosită numai în vederea efectuării plăților privind implementarea proiectului. Sumele respective sunt purtătoare de dobânzi la un nivel negociat cu banca și se deblochează numai pe baza solicitărilor beneficiarilor avizate în prealabil de către AFIR.

În situația proiectelor de infrastructură, ale aceluiași beneficiar care vizează investiții în infrastructura de apă/apă uzată și rutieră, situate parțial sau total pe același amplasament, proiectul aferent realizării infrastructurii rutiere va fi depus după realizarea infrastructurii de apă/apă uzată.

Beneficiarii trebuie să prezinte cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 4 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru achizițiile simple și în termen de cel mult 8 luni în cazul proiectelor pentru achiziții complexe care prevăd construcții-montaj.

Pentru beneficiarii sprijinului acordat în vederea plantării de specii perene, agricole și forestiere, termenul pentru depunerea cererii de plată este de maximum 24 luni de la data semnării contractului de finanțare și pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător, acest termen se poate prelungi cu încă cel mult 6 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare.

Beneficiarii care nu respectă termenele de depunere a cererilor de plată nu mai pot obține finanțarea publică, contractul fiind reziliat.

De asemenea, plata avansului către beneficiar nu este considerată tranșă de plată. Condițiile, modalitatea de solicitare și acordare a avansului se detaliază în Ghidul solicitantului, care va fi elaborat după aprobarea de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020.

Pentru investițiile care prevăd construcții montaj, publicarea în SEAP sau pe site-ul AFIR a achizițiilor se va efectua în baza proiectelor tehnice de execuție avizate în prealabil de AFIR.

„Este interzisă crearea de condiții artificiale, respectiv situația/situațiile în care solicitanții/beneficiarii recurg la diverse metode pentru a obține un avantaj necuvenit, în ceea ce privește eligibilitatea, selecția proiectului sau obținerea unei intensități suplimentare a sprijinului, iar în cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și, după caz, se procedează la recuperarea sprijinului financiar”, potrivit proiectului Cadrului Național de Implementare a PNDR, versiunea ianuarie 2015.

Solicitanții ai căror asociați/acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub-măsuri, pentru același tip de investiție. În acest caz poate fi eligibilă cererea de finanțare depusă de o singură întreprindere, care are în comun cu alte întreprinderi același acționar majoritar.

La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/contractorilor/beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale. Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE