PNDR: fonduri europene de pana la 500.000 de euro pentru protejarea patrimoniului cultural

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru accesarea submasurii 7.6 ‐ „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.

Aceasta submasura va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale ‐ camine culturale. Investitiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local. Proiectele se depun doar on-line.

Sprijinirea conservarii patrimoniului local si a traditiilor are drept scop stimularea activitatilor de turism rural, precum  si mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

Contributia publica totala, pentru Domeniul de interventie DI 6B „Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”, este de 194.688.825 de euro, din care:

 • 15% ‐ contributia Guvernului Romaniei;
 • 85% ‐ contributia Uniunii Europene.
 • Contributia publica totala aferenta sesiunii anului 2015, pentru Domeniul de interventie DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale, este de 97.000.000 de euro, din care:
 • pentru  restul teritoriului – 72.750.000 de euro
 • pentru zona montana – 24.250.000 de euro

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 7.6 sunt:

 • Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare;
 • ONG‐uri, conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
 • Persoane fizice autorizate/ societati comerciale, care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Nu sunt eligibile Cererile de Finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Cheltuieli eligibile prin submasura 7.6 ‐ Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

In cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile si neeligibile. Finantarea va fi acordata  doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului in conformitate cu Fisa submasurii, in limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de catre beneficiarul finantarii.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale  si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
 • restaurarea, conservarea si/ sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B si constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
 • modernizarea, renovarea si/ sau dotarea caminelor culturale.
 • achizitionarea sau dezvoltarea de software  si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile  si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri  si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica  si de mediu, inclusiv Studiile de Fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii ‐ montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie de bunuri.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica  si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum  si cele privind obtinerea avizelor  si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate inaintea aprobarii finantarii,  sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt prevazute sau rezulta  din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri  si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta  din cerintele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;

b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;

d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii ‐ montaj.

Cheltuielile de consultanta  si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta  conditiile anterior mentionate  si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata  aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare, care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Studiile de Fezabilitate si/ sau Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventie, aferente Cererilor de Finantare depuse de solicitantii publici pentru masuri/ sub‐masuri din PNDR 2014‐2020, trebuie intocmite potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008.

Continutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului‐cadru al documentatiei tehnico‐economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca:

a) sunt realizate efectiv dupa  data semnarii contractului de finantare  si sunt in legatura  cu indeplinirea obiectivelor investitiei;

b) sunt efectuate pentru realizarea investitiei cu respectarea rezonabilitatii costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finantare semnat cu AFIR;

d) sunt inregistrate in evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si sunt sustinute de originalele documentelor justificative, in conditiile legii.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 200.000 euro.

Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica Schema 7.6  ‐  Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale conform ‐ R (UE) nr. 1407/2013 ‐ de minimis. Informatiile cu privire la accesarea acestei scheme de sprijin se regasesc in Ghidul Solicitantului aferent acesteia.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE