PNDR: Conditii minime pentru accesarea fondurilor europene destinate investitiilor pomicole

Facebook
Twitter

Pomicultorii au posibilitatea sa acceseze in aceasta perioada fonduri europene nerambursabile in valoare de 70 de milioane de euro, prin PNDR, pentru a demara investitii in livezi. Pentru a primi banii europeni in cadrul submasurii 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, solicitantii trebuie insa sa respecte mai multe conditii minime obligatorii, mentionate in Ghidul Solicitantului.

Prima conditie specifica este ca solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili. Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra in baza documentelor de infiintare a solicitantului, verificarilor in ONRC, a Certificatelor care atesta lipsa datoriilor restante fiscale si locale prezentate la semnarea contractului, a insusirii obligatiilor si angajamentelor mentionate in Declaratia F . De asemenea, se verifica daca ca sunt indeplinite conditiile de depunere (a, b sau c, dupa caz), prezentate in sectiunea 2.1, pentru solicitantii/beneficiarii cuprinsi in cadrul celor trei conditii.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

 • (1) investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
 • (2) investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
 • (3) infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • (4) investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • (5) investitii in Instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • (6) infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • (7) investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art.. 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
 • (8) investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art.. 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.

Se verifica insusirea de catre solicitant in cadrul Declaratiei F, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinantarii cu obligativitatea ca, inainte de semnarea contractului, sa aduca dovada capacitatii de cofinantare.

In cazul depunerii unei solicitari pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private pentru proiect sau, dupa caz, cumulat pentru toate proiectele.

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice

Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii: (1) Rezultatul din exploatare, (2) Indicatorii economico-financiari

Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

Criteriul se considera indeplinit prin verificarea existentei bifei cu privire la angajamentul din cadrul Declaratiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul incheierii contractului si in baza corelarii informatiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism si ulterior, cu cele din documentul emis de Agentia de Protectia Mediului Judeteana.

Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptând cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele.

Anexa 7 nu se aplica in cazul pepinierelor si investitiilor destinate culturii de capsuni in spatii protejate (sere si solarii), acestea putând fi realizate pe intreg teritoriul national. Se verifica in studiul de fezabilitate daca plantatia pomicola (existenta sau infiintata) respecta zonarea speciilor din anexa 7.

In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Se verifica in cadrul studiului de fezabilitate daca solicitantul si-a prevazut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer utilizat din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Documentul care atesta categoria biologica a materialului (document de calitate si conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la depunerea cererii de plata prin care se solicita decontarea materialului saditor si se solicita angajament in aceasta privinta, asumat prin Declaratia pe propria raspundere (F).

In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Se verifica in Studiul de Fezabilitate daca solicitantul isi propune sa produca material de inmultire si material de plantare fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Documentul care atesta categoria biologica a materialului (document oficial de certificare) va fi prezentat obligatoriu la depunerea ultimei cereri de plata. Se solicita angajament in aceasta privinta, asumat prin Declaratia pe propria raspundere (F)

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

 • I) in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO*;
 • II) in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;

Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:

 • 7000 euro SO in cazul culturii de capsuni in câmp si in spatii protejate (aproximativ 1 ha pentru capsuni in câmp si 0.19 ha pentru cultura de capsuni in spatii protejate);
 • 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
 • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.

Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.

Se verifica in studiul de fezabilitate daca solicitantul si-a prevazut contributii in natura sub forma lucrarilor efectuate in regie proprie sau a materialului de inmultire si/plantare fructifer propriu, care vor fi evaluate pe baza valorilor contributiei in natura. Valorile contributiei in natura, calculate pe baza costurilor standard se regasesc in Cererea de Finantare atasata acestui ghid si in fisa submasurii in sectiunea ,,Sume aplicabile si rate de sprijin”.

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”

In cazul procesarii la nivelul fermei atât materia prima procesata cat si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.

Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma

Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea Instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea /dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).

Investitiile in Instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art.. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat, este o alta conditie minima obligatorie pentru cei care doresc sa acceseze fonduri europene prin aceste submasura.

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE