PNDR 2014-2020: Fonduri europene nerambursabile de 2 milioane de euro pentru producția integrată

Facebook
Twitter

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 are la bază principiul integrării producției, iar fermierii care vor depune proiecte ce vizează scurtarea lanțului de producție vor putea accesa fonduri europene nerambursabile de până la 2 milioane de euro.

Proiectul integrat reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite și asigură accesul la finanțare a aceluiași beneficiar. Un proiect integrat poate fi prezentat într-o singură cerere de finanțare, poate fi evaluat ca atare în cadrul unei singure sesiuni de depunere și diferitele operațiuni pot începe simultan. Trebuie ca toate condițiile de eligibilitate legate de diferitele operațiuni incluse în proiectul integrat să fie îndeplinite până la încheierea contractului de finanțare, chiar dacă punerea în aplicare a unora dintre operațiuni este programată într-o etapă ulterioară.

Prin Măsura 4 Investiții în active fizice. Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” pot fi accesate fonduri europene nerambursabile, potrivit fișelor tehnice ale PNDR, publicate de Ministerul Agriculturii. Documentele au caracter informativ, forma finală a Ghidului Solicitantului urmând a fi publicată după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR.

Prin intermediul investițiilor în fermele zootehnice, se urmărește atingerea unui nivel adecvat de dotare și facilități moderne pentru depozitarea şi aplicarea gunoiului de grajd şi a nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, utilaje folosite în agricultura pentru reducerea amprentei GES, precum și tehnologii care contribuie la susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon.

În cadrul Sub-măsurii 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătațirea calității activelor fixe.

Sprijinul se va concentra cu precădere asupra fermelor de dimensiuni medii, respectiv exploatațiile agricole având dimensiunea economică între 12.000 -250.000 euro SO (valoarea producției standard) și a formelor asociative cu scopul stimulării consolidării exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Ferma mică, în accepțiunea acestui program, este exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8.000 -11.999 euro SO, valoarea producției standard.

Scopul sprijinului acordat prin Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” va contribui la:

 1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute;
 2. Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 3. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
 4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Prin Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” vor putea fi accesate fonduri europene nerambursabile pentru:

 1. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor;
 2. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 3. Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) care beneficiază de o perioadă de conformare de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) care beneficiază de o perioadă de conformare de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;
 4. Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 5. Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării; investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);
 6. Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;
 7. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, ca şi componentă în cadrul unui proiect de investiţii;
 8. Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile: solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală, din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 9. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d).

Beneficiarii Sub-măsurii 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” sunt:

 1. fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 2. cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

Cheltuieli eligibile specifice:

a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;

b) Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, în cadrul unui lanț alimentar;

c) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;

d) Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;

e) Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

 • Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
 • Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
 • Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.

f) Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde, în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6);

g) Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Prin Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” nu se vor putea acoperi din fonduri europene nerambursabile următoarele cheltuieli neeligibile specifice:

 1. Achiziţia de clădiri;
 2. Construcția și modernizarea locuinței;
 3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 4. Cheltuielile pentru culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;
 5. Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.

Investiția derulată prin Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură” trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO (valoarea producției standard). Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură”.

De asemenea, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și trebuie să asigure cofinanțarea investiției, care trebuie să își demonstreze viabilitatea economică în baza prezentării documentației tehnico-economice.

Investiția trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind efectele asupra mediului, iar în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului. Investițiile în sistemele de irigaţii de la nivelul fermei trebuie să respecte prevederile art. 46 din R(UE) nr.1305/2013, după cum este detaliat în secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.

Investiţiile în obținerea de energie electrică din biomasă (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă) trebuie să respecte prevederile art.13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent de minim de energie termică de 5%.

Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013).

Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru  exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013).

La evaluarea proiectelor se va ține cont de respectarea următoarelor principii:

 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;
 2. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 3. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum: sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor);
 4. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializarea;
 5. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare sau principiul aderării la Organizații Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare;
 6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
 7. Principiul raselor/soiurilor autohtone;
 8. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Sprijin public nerambursabil

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO, rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului);
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R (UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO, rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:

 • proiecte integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri natural și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului);
 • Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Pentru fermele de familie, în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru această sub-măsură, va fi prevăzută o alocare distinctă care va fi comunicată beneficiarilor odată cu publicarea anunțului de lansare a sesiunii.

Pentru a se evita „efectul de balast”, în cazul sprijinului acordat fermelor se va verifica dacă profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) depășește de 4 ori valoarea sprijinului, caz în care sprijinul nu se mai acordă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE