Noi reglementari pentru producatorii de biomasa obtinuta din culturi energetice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege care prevede noi reglementari pentru producatorii de biomasa obtinuta din culturi energetice.

Conform documentului, procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 46/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

“a)producatori de biomasa obtinuta din culturi energetice, denumiti in continuare producatori de culturi energetice – persoanele fizice si/sau juridice fermierii activi care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care infiinteaza culturile energetice prevazute la art. 2 lit. a);”

Sa faca dovada ca au notificat DAJ cu privire la intentia de a infiinta culturile prevazute la pozitiile 5,8,12 din anexa nr. 1

Sa prezinte o copie a documentului privind incadrarea terenului arabil in clasa de calitate IV si V, stabilita de catre Oficiile de Studii Pedologice si Agrochimice, de pe raza judetului unde este amplasat terenul, pentru culturile prevazute la pozitiile 5,8 si 12 din anexa nr.1.

La articolul 6, alineatul (3), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins: “e) copia documentului privind incadrarea terenului arabil in clasa de calitate IV si V, eliberat de Oficiile de Studii Pedologice si Agrochimice de pe raza judetului unde este amplasat terenul, pentru culturile prevazute la pozitiile 5,8 si 12 din anexa nr.1; f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca a fost respectata distanta minima la care s-au amplasat culturile de plante agricole si non-agricole energetice destinate productiei de biomasa, utilizata in scopul producerii energiei electrice, fata de celelalte culturi agricole invecinate si care este egala cu cel putin inaltimea culturii energetice ajunse la maturitate. pentru culturile prevazute la pozitiile 5,8 si 12 din anexa nr.1.”

La articolul 9, alineatele (1) si (6), se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ” (1) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti analizeaza documentatia depusa de producatorii de culturi energetice prevazuti la art. 4 lit. a) prin verificarea documentelor prevazute la art. 6 alin. (3) anexate la cerere si in teren, dupa caz, respectarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si emit certificate de origine pentru biomasa provenita din culturi energetice, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

In cazul in care, dupa primirea informatiilor solicitate si verificarea in teren, directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti constata ca nu sunt indeplinite conditiile de emitere a certificatelor de origine, comunica producatorilor de culturi energetice sau generatorilor de deseuri, dupa caz, decizia de respingere a cererii pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice/deseuri, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica, conform modelului prevazut in anexa nr. 8, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii informatiilor suplimentare.”

Decizia prevazuta la alin. (6) poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatiile in care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constata inadvertente sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind productiile de culturi energetice sau cantitatile de deseuri, directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti emitente retrag certificatele de origine si intocmesc decizii de retragere a certificatului de origine emis pentru biomasa provenita din culturi energetice/deseuri, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 si notifica Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE