Noi legi pentru lăptari: asociațiile trebuie să aibă minim 5 membri și să producă 35 tone de lapte într-un an

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

MADR a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate.

Potrivit documentului, orice livrare de lapte crud efectuată de un producător către un prim-cumpărător trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți sau primi-cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. Astfel, contractul şi/sau oferta de a contracta, încheiate între părţi înainte de livrare, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) preţul datorat pentru livrare, care este fix şi este indicat în contract sau este calculat prin combinarea mai multor factori stabiliţi în contract, care ar putea include indicatori de piaţă care reflectă schimbările condiţiilor de piaţă, volumul livrat şi calitatea sau compoziţia laptelui crud livrat;

b) volumul, calitatea și compoziția laptelui crud care poate şi/sau trebuie să fie livrat,

c) termenele și condițiile de livrare;

d) durata contractului, care trebuie să fie de minimum 6 luni, cu clauze de încetare;

e) detaliile privind perioadele şi procedurile de plată;

f) modalităţile de colectare sau de livrare a laptelui crud; şi

g) normele aplicabile în caz de forţă majoră.

Vă redăm cele mai importante prevederi ale proiectului:

Nu este necesar să se încheie un contract şi/sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un agricultor unei cooperative al cărei membru este agricultorul, dacă statutul cooperativei respective sau normele şi deciziile prevăzute în cadrul acestui statut sau întemeiate pe acesta prevăd dispoziţii având efecte similare prevederilor enunțate.

Toate persoanele juridice care își depun candidatura în vederea recunoașterii ca organizații de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate trebuie să fie compuse din producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, să fie constituite la inițiativa producătorilor din sectorul laptelui și al produselor lactate și să aibă obiective clar determinate, ca asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității și a cantității, concentrarea aprovizionării și a plasării pe piață a produselor obținute de membrii săi și optimizarea costurilor de producție și reglementarea prețurilor de producție.

Totodată, asociațiile trebuie să aibă un număr minim de 5 membri și să acopere o cantitate de minim 35 tone de producție comercializabilă într-un an.

De asemenea, acestea trebuie să facă dovada că își pot îndeplini în mod corespunzător activitățile atât din punctul de vedere al timpului, cât și din punctul de vedere al eficienței și al concentrării aprovizionării.

Nu în ultimul rând, asociațiile trebuie să aibă un statut care să respecte legea și să fie funcționale, fapt care trebuie dovedit prin bilanțul ccontabil anual pentru anul anterior solicitării recunoașterii, depus şi înregistrat la administraţia financiară.

În vederea recunoaşterii ca organizaţie de producători, volumul producţiei comercializate pe care persoana juridică trebuie să o dovedească iniţial este cea realizată într-o perioadă de 12 luni anterioară solicitării recunoaşterii.

Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoana juridică, prin reprezentantul legal, depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află sediul organizației, o cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători, însoțită de copie a actului constitutiv din care să reiasă componenţa şi numărul de membri; copie a deciziei adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii recunoașterii ca organizaţie de producători; copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului; copie de pe bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării recunoașterii, depus şi înregistrat la administraţia financiară; un centralizator privind baza de producție a membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe baza actelor doveditoare; documente care să ateste volumul producției comercializate într-o perioadă de 12 luni anterioară solicitării recunoaşterii; statul de funcţii şi lista personalului angajat, semnate de administrator şi de contabil.

Poate fi recunoscută o asociație formată din organizații ale producătorilor recunoscute în sectorul laptelui și al produselor lactate, care îndeplinește următoarele condiții:

a) este compusă din două sau mai multe organizații de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate recunoscute;

b) sunt constituite la inițiativa organizațiior de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate recunoscute;

c) este capabilă să desfășoare în mod eficient toate activitățile desfășurate de o organizație recunoscută de producători.

Perioada minimă de apartenenţă a unui producător la organizaţia de producători/asociația organizațiilor de producători recunoscută este de un an.

Condiţiile în care un membru poate părăsi organizaţia de producători/asociația organizațiilor de producători recunoscută sunt stabilite de adunarea generală a membrilor acesteia. Niciun membru al unei organizaţii de producători/asociații a organizațiilor de producători nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot proporţional cu participarea membrului la cantitatea producţiei comercializate.

O organizație de producători/asociație a organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate recunoscută conform prezentei hotărâri poate negocia, în numele producătorilor membri ai acesteia, cu privire la o parte sau la totalitatea producției lor colective, contractele de livrare a laptelui crud de la producător la primul cumpărător. Negocierile pot fi purtate de către o organizație de producători/asociație a organizațiilor de producători recunoscută conform prezentei hotărâri, astfel:

a) fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producători către organizația de producători/asociația organizațiilor de producători;

b) fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor producătorilor membri ai organizației/asociației organizațiilor de producători sau numai pentru unii dintre ei;

c) cu condiția ca, pentru organizația de producători/asociația organizațiilor de producători respectivă:

(i) cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii să nu depășească 3,5 % din producția totală a Uniunii Europene; și

(ii) cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii și care este produs în România să nu depășească 33 % din producția națională totală; și

(iii) cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii și care este livrat în România să nu depășească 33 % din producția totală națională;

d) cu condiția ca producătorii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători/asociație a organizațiilor de producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor; cu toate acestea, prin derogare de la această condiție, producătorii care dețin două unități de producție separate, amplasate în zone geografice diferite, pot fi membri în două organizații de producători/asociații a organizațiilor de producători care negociază astfel de contracte în numele lor;

e) cu condiția ca laptele crud să nu facă obiectul unei obligații de livrare ce decurge din calitatea de membru al unei cooperative a agricultorului în conformitate cu condițiile stabilite în statutele cooperativei sau normele și deciziile prevăzute în acestea sau care decurg din acestea; și

f) cu condiția ca organizația de producători/asociația organizațiilor de producători să notifice autoritatea competentă cu privire la volumul de lapte crud care face obiectul negocierii.

Totodată, fiecare organizație de producători/asociație a organizațiilor de producători recunoscută notifică, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud, precizat per stat membru de producție, care a fost efectiv livrat în cadrul contractelor negociate de către organizația de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent.

Începând cu data de 1 aprilie 2015, primii cumpărători declară autorității competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni. România notifică imediat Comisia Europeană cu privire la cantitatea de lapte.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE