MADR lanseaza o noua schema de sprijin pentru agricultorii

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand, pe propriul site, un proiect de lege care vizeaza crearea unei noi scheme de ajutor pentru fermieri, intitulata „Reducerea comisionului de garantare in vederea facilitarii accesului la finantare al fermierilor”.

Schema are ca obiectiv aplicarea unui comision redus de garantare de catre Fondurile de garantare pentru creditele contractate de fermieri in baza Ordonantei de urgenta nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice si acvaculturii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare OUG nr. 43/2013.

Reducerea comisionului de garantare, prevazut la alin. (1) se aplica pentru creditele acordate de institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri cu destinatie agricola, pentru finantarea productiei agricole, finantarea productiei piscicole precum si pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si piscicol, altele decât cele finantate din PNDR 2014 – 2020 si POPAM 2014 – 2020.

In sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) schema de ajutor – conform prevederilor Capitolului 2, pct.2.4. „Definitii” din Orientarile UE;

b) intreprindere aflata in dificultate – inseamna o intreprindere care se afla in cel putin una dintre situatiile urmatoare:

  • (i) in cazul unei societati cu raspundere limitata (alta decât un IMM care a fost infiintat de mai putin de trei ani), atunci când mai mult de jumatate din capitalul sau subscris a disparut ca urmare a pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci când scaderea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facând parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In sensul prezentei dispozitii, „societate cu raspundere limitata” se refera, in special, la tipurile de societati comerciale mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului (24), iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice prima de emisiune;
  • (ii) in cazul unei societati in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii (alta decât un IMM care a fost infiintat de mai putin de trei ani), atunci când mai mult de jumatate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut ca rezultat al pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, „o societate comerciala in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii” se refera in special la acele tipuri de societati comerciale mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;
  • (iii) atunci când intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;
  • (iv) atunci când intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutor pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;
  • (v) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci când, in ultimii doi ani: raportul datorii /capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5 si capacitatea de acoperire a dobânzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub 1,0.

Beneficiarii schemei

Schema se aplica producatorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanelor juridice pentru care conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei nr. 155 / 2008 se stabileste un comision de garantare mai mare de 2%.

Schema nu se aplica beneficiarilor mentionati la alin. (1) daca se afla in una din urmatoarele situatii, valabile la data acordarii ajutorului de stat: a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale, conform declaratiei pe proprie raspundere a beneficiarului conform Anexa nr. 1. b) sunt considerate intreprinderi aflate in dificultate financiara, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b).

Ajutorul de stat se acorda la cererea beneficiarilor care indeplinesc conditiile de la art. 3, conform modelului prevazut in Anexa nr. 2, pentru creditele definite la art. 1 alin (2).

Valoarea maxima a garantiei acordate unui beneficiar de ajutor de stat nu va depasi suma de 2,5 mil EUR.

Reducerea comisionului de garantare, la creditele prevazute la art. 1, alin. (2) pentru beneficiarii mentionati la art. 3, alin. (1) reprezinta diferenta dintre nivelul stabilit conform Comunicarii Comisiei nr. 155/ 2008 pentru clasa de risc din care face parte beneficiarul care
poate fi 3.8% sau 6.3% si comisionul de garantare stabilit prin prezenta schema, respectiv de 2% care acopera costurile administrative si de capital.

Diferenta rezultata din aplicarea prevederilor alin. (3) reprezinta ajutor de stat care se acorda beneficiarilor prevazuti la art.3 la incasarea comisionului de garantare. Valoarea ajutorului se determina la acordarea/emiterea garantiei/prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia/ majorarea valorii/ soldului garantiei, respectiv anual in functie de valoarea/ soldul acesteia, de perioada de creditare si de prevederile Comunicarii Comisiei nr. 155/2008 in conditiile respectarii alin (2) al art. 3.

Ajutorul de stat se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cap. 83 01 ”Agricultura, Silvicultura, Piscicultura si Vânatoare”, Titlul 40 ” Subventii”, art. 40.15 ”Sprijin producatori agricoli”, urmând ca sumele primite conform art. 11, alin.2 sa fie utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscurilor din garantiile acordate in baza Ordonantei de urgenta nr. 43/2013, beneficiarilor schemei de ajutor de stat.

In cazul in care la prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei/majorarea valorii/ soldului acesteia sau la momentul calculului comisionului anual de garantare (in cazul creditelor pe termen mediu si lung), beneficiarul nu se incadreaza in criteriile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de stat, conform prezentei scheme sau daca acesta nu poate prezenta documente din care sa rezulte ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 3 alin. (2) din prezenta hotarâre, fondurile de garantare, pentru calculul comisionului de garantare, vor aplica nivelul comisionului de garantare prevazut in Comunicarea Comisiei nr. 155/ 2008.

Fondurile de garantare vor evidentia distinct in evidentele contabile sumele primite de la MADR, ca Fond constituit conform prezentei hotarâri si va fi raportata lunar evolutia acestuia la MADR in baza Anexei nr. 7.

Ajutorul de stat prevazut la art 4, alin. (3) se aplica in cazul garantiilor emise, respectiv al contractelor de garantare incheiate de fondurile de garantare cu institutiile finantatoare, in favoarea beneficiarilor mentionati la art. 3, alin. (1) pentru creditele cash/non-cash acordate acestora de institutiile finantatoare incepând cu data emiterii deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat.

Valoarea nominala a ajutorului de stat acordat beneficiarilor prezentei scheme se stabileste pe baza urmatoarei formule:

Valoare ajutor de stat = VG x P x (C1 – C2), unde: VG = Valoarea garantiei. P = Perioada pentru care beneficiarul datoreaza comision de garantare, calculat conform normelor proprii ale fondurilor de garantare, anexa la Conventiile incheiate cu MADR conform art.3, alin.6 din OUG 43/2013 C1 = Comisionul de garantare calculat conform Comunicarii Comisiei nr. 155/ 2008 (de 3.8% respectiv 6.3%), C2 = Comisionul de garantare de 2% stabilit conform prezentei scheme.

Valoarea garantiei va fi cea din evidenta fondurilor de garantare la momentul acordarii/emiterii garantiei, prelungirii perioadei de valabilitate a acesteia, majorarii valorii/soldului garantiei, cât si la momentul calcularii comisionului anual de garantare.

Beneficiarii care vor face obiectul prezentei scheme de ajutor de stat sunt identificati distinct in bazele de date ale fondurilor de garantare. Pentru fiecare dintre acestia fondurile de garantare calculeaza valoarea ajutorului de stat pe baza fisei de calcul prevazuta in Anexa nr. 3, informeaza beneficiarii conform Anexei nr. 6, iar lunar transmit la MADR situatia centralizata a ajutoarelor de stat acordate in luna anterioara, pe baza Anexei nr.4.

Sumele primite de la MADR din sursa prevazuta la art. 4, alin. (5) se inregistreaza distinct in evidentele contabile ale fondurilor de garantare in contul “creditori diversi” ca – fond constituit in scopul aplicarii prezentei scheme de ajutor de stat, si care vor fi utilizate pentru plata garantiilor emise/ acordate in baza OUG 43/2013, beneficiarilor schemei de ajutor de stat

In situatia in care fondul astfel constituit nu mai are disponibil, platile vor fi efectuate conform prevederilor Art. 8, Art. 6 alin. (5) si Art. 10 din OUG 43/2013. Sumele ramase neutilizate din fondul constituit conform alin.1 la expirarea valabilitatii garantiilor acordate beneficiarilor schemei, inclusiv cele ramase dupa plata garantiilor, se vor restitui la MADR.

Bugetul necesar derularii prezentei scheme este de 24.000.000 lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anii 2017, 2018, 2019 si 2020.

Fondurile de garantare intocmesc situatia centralizatoare cu sumele aferente ajutorului de stat acordat conform modelului prevazut in Anexa nr. 4, pe care o transmit lunar Directiei Generale Buget – Finante si Fonduri Europene din cadrul MADR.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE