Ghidul solicitantului pentru Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”: cum pot fi accesate cele 111 milioane de euro

Facebook
Twitter

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, este de peste 111,2 milioane de euro.

Din suma alocată, 10% reprezintă contribuţia Guvernului României, iar 90% contribuţia Uniunii Europene. În cazul regiunii București-Ilfov, contribuția publică este împărțită astfel:

 • 25% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 75% ‐ contribuţia Uniunii Europene.

Din contribuția publică totală, alocarea pentru zona montană este de 33.362.967 de euro.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/ 2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

„Tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într‐o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  1. individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
  2. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  3. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi managementul persoanei juridice va îndeplini calitatea de tânăr fermier în conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 și va respecta dispozițiile aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește în calitate de unic șef al exploatației, cât și tânărului fermier care exercită controlul efectiv asupra persoanei juridice în conformitate cu prevederile din R. (UE) nr. 807/2014, art. 2.

În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier care urmează a se instala, trebuie să deţină cel puţin 50+1% din acţiuni, exercitând control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice cel puţin 8 ani.

Asociaţii vor desemna membrul asociat și administrator al societăţii pentru a reprezenta societatea în relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează. Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această măsură. În cadrul unei familii (Întreprindere Familială) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor și a terenurilor agricole (spre exemplu, arenda) trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la momentul depunerii cererii de finanțare, iar in cazul exploataţiilor pomicole minimum 15 ani, cu excepția: pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani.

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/societăţii.

Indiferent de forma de organizare solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

 • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

Solicitantul de fonduri europene nerambursabile prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;

Finanţarea în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” derulată prin PNDR 2014‐2020 este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • Solicitanții/ beneficiarii înregistrati în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
 • Solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;
 • Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
 • Beneficiarii care au obţinut sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2007‐2013 şi prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din PNDR 2014‐2020;
 • Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2007‐2013 şi prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din PNDR 2014‐2020.

Procesul de instalare a tânărului fermier trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii cererii de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri și presupune următoarele etape:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microîntreprindere/întreprindere mică, cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin în cadrul submăsurii 6.1, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere etc.).

Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub‐măsură;

Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare), precum și documentele anexă;

 • implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de‐a doua tranșe de plată).

 • solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Cheltuielile neeligibile, respectiv condiţiile aplicabile pentru anumite tipuri de cheltuieli, în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale mai sus menţionate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite;
 • achiziţionarea de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

Sprijinul public nerambursabil se acordă prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani și cinci ani pentru exploatatiile pomicole, de la încheierea contractului de finanțare.

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finanţare se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul SO.

Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul SO se realizează conform Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din România, aflate pe site la adresa www.afir.info.

Coeficienții SO 2010 sunt calculați de compartimentul RICA, iar pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiilor agricole se va ţine cont de următorul algoritm:

 • Pentru pui, găini ouătoare, alte păsări valoarea SO se referă la 100 capete,
 • Pentru ciupercării valoarea SO se referă la 100 mp/an (sunt incluse 4 cicluri pe an),
 • Pentru familii de albine valoarea SO este calculată pe stup.

Consultă Ghidul Solicitantului pentru Submasura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE