Ghid de accesare a fondurilor europene pentru agricultură 2015: care sunt cheltuielile eligibile, cum te ferești de condițiile artificiale și care sunt beneficiarii care au prioritate la finanțare

Facebook
Twitter

Primele sesiuni de finanțare prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 se vor deschide în curând. Noul PNDR are 15 măsuri de finanțare și o alocare totală de 9,85 miliarde de euro, accentul fiind pus pe asociere și integrarea producției.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că funcționarii de la Bruxelles vor da undă verde deschiderii unor noi sesiuni de depunere a proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultura prin noul PNDR în cursul primului trimestru al acestui an. Astfel, fermierii și procesatorii vor putea depune primele proiecte, chiar dacă, oficial, Comisia Europeană va aproba noul PNDR în iunie 2015, după parcurgerea procedurilor birocratice aferente.

Până atunci, Ministerul Agriculturii și Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătesc pentru deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor. Astfel, a fost elaborat Cadrul Național de Implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, versiunea ianuarie 2015, unde au fost enumerate cheltuielile eligibile efectuate de beneficiarii fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură. După ce funcționarii de la Bruxelles vor aviza PNDR 2020, Cadrul Național de Implementare va fi legiferat prin Hotărâre de Guvern.

Potrivit variantei de lucru a Cadrului Național de Implementare a PNDR 2014-2020, cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

 1. sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014-2020;
 2. sunt aferente unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiul de fezabilitate, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 3. sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
 4. sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții-montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă aceste prevederi şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul unei singure tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția simplă. Aceste cheltuieli precum și cheltuielile de actualizare vor fi detaliate pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, iar procentul acordat se stabilește în funcție de tipul şi de complexitatea proiectului.

În cazul proiectelor care necesită acord de mediu cu studiu de impact pentru obținerea acestuia, selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând a se depune în termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării contractului de finanțare cu AFIR.

În cazul proiectelor care necesită acord de mediu fără studiu de impact, selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acestuia, iar prezentarea documentului se va face în termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării contractului de finanțare cu AFIR.

Derularea procedurilor de achiziții, inclusiv cele publice, trebuie finalizate și avizate de AFIR în termen de maximum 6 luni pentru proiectele care includ construcții-montaj și maximum 3 luni pentru proiectele care includ achiziții simple, de la data primirii Notificării privind selectarea proiectelor și până la semnarea contractelor de finanțare.

Pentru derularea procedurii de achiziție de utilaje al căror montaj se va realiza în cadrul construcțiilor realizate prin proiectul depus spre finanțare, se pot realiza și aviza după semnarea contractului de finanțare.

În cazul beneficiarilor privați sau publici, termenele prevăzute anterior se suspendă pe perioada în care AFIR efectuează verificările și perioada necesară soluționării contestațiilor privind achizițiile publice.

Studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți/beneficiari pentru măsuri/sub-măsuri din PNDR 2014-2020 sau scheme de ajutor, trebuie să fie întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul proiectelor integrate, se respectă regulile specifice aplicabile fiecărei sub-măsuri din cadrul a două sau mai multe măsuri diferite din care provin operațiunile respectivului proiect, iar sprijinul va fi acordat din alocarea financiară a sub-măsurii din care face parte operațiunea majoritară din punct de vedere financiar, astfel cum se precizează în Ghidul solicitantului.

Cererile de finanțare însoțite de documentațiile specific măsurilor/sub-măsurilor, ca părți componente ale proiectului integrat, pot fi depuse de un solicitant în etape diferite, conform cererilor de lansare de proiecte și alcătuiesc un proiect integrat numai dacă acestea sunt selectate în vederea finanțării. Solicitantul care depune mai multe documentații are obligația de a menționa pentru fiecare apartenența la proiectul integrat. În lipsa furnizării acestei informații documentația respectivă are regimul unui proiect simplu, în condițiile prezentei hotărâri.

În Ghidul solicitantului specific fiecărei sub-măsuri/măsuri se cuprind tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, precum și termenul de prezentare a acestora la AFIR sau APIA de către solicitanți.

În afara costurile generale ale proiectului, cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

 1. sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare sau notificării AFIR privind selecția proiectului, după caz, şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției/lor fiecărei măsuri/sub-măsuri, cu excepția cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, realizate în cadrul sub-măsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);
 2. sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;
 3. sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare semnat cu AFIR;
 4. sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susținute de originalele documente lor justificative, în condițiile legii.

La solicitarea AFIR, beneficiarul este obligat să furnizeze toate informațiile legate de contractori și subcontractori, conform cerințelor acesteia.

Beneficiarii sunt obligați să respecte rezonabilitatea prețurilor prin:

 1. respectarea limitelor de prețuri din baza de date a AFIR și /sau
 2. respectarea procedurilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici și a procedurilor de achiziție pentru beneficiarii privați;
 3. respectarea valorilor costurilor standard,conform H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în cazul beneficiarilor publici;
 4. respectarea valorilor pentru contribuția în natură, potrivit fișelor sub-măsurilor 4.1 „Investiții în exploatații agricole” și 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” din PNDR 2014-2020.

De asemenea, în proiectul Cadrului Național de Implementare, versiunea ianuarie 2015, pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, au fost enumerate categoriile de solicitanți care nu pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru agricultură în actuala perioadă de programare.

Astfel, conform documentului citat (aflat în variantă de lucru, n.r.), categoriile de solicitanți sau beneficiari ai măsurilor sau sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014 – 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

 1. solicitanții/beneficiarii înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
 2. solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;
 3. solicitanții/beneficiarii care au acționat în nume propriu sau prin reprezentanți autorizați legal ori prin persoane interpuse, în privința cărora s-a constatat că au prezentat declarații pe proprie răspundere neconforme cu realitatea și astfel au creat avantaje necuvenite, timp de 2 ani de la data constatării; sunt exceptate erorile materiale asupra unor elemente neesențiale, care nu afectează conținutul declarației pe proprie răspundere;
 4. beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
 5. întreprinderi în dificultate conform prevederilor specifice din fișele submăsurilor PNDR 2014-2020;
 6. solicitanții/beneficiarii/reprezentanți legali ai acestora, în privința cărora AFIR a constatat printr-un act administrativ că au creat condiții artificiale, timp de 2 ani de la data constatării.

Totodată, fermierii pot obține fonduri europene nerambursabile pentru mai multe proiecte derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, dacă accesează mai multe măsuri, potrivit proiectului Cadrului Național de Implementare a PNDR, versiunea ianuarie 2015.

Astfel, un solicitant sau beneficiar poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectării regulilor ajutoarelor de stat și a celor „de minimis”, după caz, și dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor măsurii/submăsurii/schemei de ajutor.

În cazul în care solicitantul și/sau interpuși ai acestuia depun în același timp mai multe proiecte alăturate, în cadrul aceleiași sub-măsuri, care formează împreună un flux de producție și/sau procesare unitar, proiectele sunt neeligile. Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investiție alăturată care face parte din același flux tehnologic numai după finalizarea proiectului depus anterior.

Solicitantul/beneficiarul care accesează fonduri europene nerambursabile din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie să facă dovada existenței cofinanțării private, cumulat pentru toate proiectele.

Potențialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014-2020 care prezintă dovada cofinanţării private prin extras de cont trebuie să solicite instituției bancare să blocheze, în contul special al proiectului, 50% din sumă, care va fi folosită numai în vederea efectuării plăților privind implementarea proiectului. Sumele respective sunt purtătoare de dobânzi la un nivel negociat cu banca și se deblochează numai pe baza solicitărilor beneficiarilor avizate în prealabil de către AFIR.

În situația proiectelor de infrastructură, ale aceluiași beneficiar care vizează investiții în infrastructura de apă/apă uzată și rutieră, situate parțial sau total pe același amplasament, proiectul aferent realizării infrastructurii rutiere va fi depus după realizarea infrastructurii de apă/apă uzată.

Beneficiarii trebuie să prezinte cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 4 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru achizițiile simple și în termen de cel mult 8 luni în cazul proiectelor pentru achiziții complexe care prevăd construcții-montaj.

Pentru beneficiarii sprijinului acordat în vederea plantării de specii perene, agricole și forestiere, termenul pentru depunerea cererii de plată este de maximum 24 luni de la data semnării contractului de finanțare și pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător, acest termen se poate prelungi cu încă cel mult 6 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare.

Beneficiarii care nu respectă termenele de depunere a cererilor de plată nu mai pot obține finanțarea publică, contractul fiind reziliat.

De asemenea, plata avansului către beneficiar nu este considerată tranșă de plată. Condițiile, modalitatea de solicitare și acordare a avansului se detaliază în Ghidul solicitantului, care va fi elaborat după aprobarea de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020.

Pentru investițiile care prevăd construcții montaj, publicarea în SEAP sau pe site-ul AFIR a achizițiilor se va efectua în baza proiectelor tehnice de execuție avizate în prealabil de AFIR.

„Este interzisă crearea de condiții artificiale, respectiv situația/situațiile în care solicitanții/beneficiarii recurg la diverse metode pentru a obține un avantaj necuvenit, în ceea ce privește eligibilitatea, selecția proiectului sau obținerea unei intensități suplimentare a sprijinului, iar în cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și, după caz, se procedează la recuperarea sprijinului financiar”, potrivit proiectului Cadrului Național de Implementare a PNDR, versiunea ianuarie 2015.

Solicitanții ai căror asociați/acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub-măsuri, pentru același tip de investiție. În acest caz poate fi eligibilă cererea de finanțare depusă de o singură întreprindere, care are în comun cu alte întreprinderi același acționar majoritar.

La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/contractorilor/beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale. Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

PNDR 2020: gradul de finanțare nerambursabilă poate ajunge la 90%

Ministerul Agriculturii a mai deschis două linii de finanțare din fonduri europene prin noul PNDR anul acesta, dar fermierii nu s-au înghesuit să acceseze fondurile, întrucât, în cadrul noilor sesiuni, gradul de finanțare nerambursabilă va fi mult mai mare.

Daniel Constantin a arătat că principiul de bază al noului PNDR este integrarea producției și scurtarea lanțului de la producător la consumatorul final, accentul fiind pus pe ferma de familie, ceea ce înseamnă că micii producători care nu vor solicita fonduri europene nerambursabile pentru agricultura doar pentru dezvoltarea producției, ci și pentru procesarea acesteia vor obține mai mulți bani. Spre exemplu, cei care vor solicita fonduri europene nerambursabile pentru agricultura doar pentru zona de producție vor putea obține 50% din valoarea proiectului, jumătate din valoarea acestuia urmând să fie asigurată din buzunarul propriu sau prin credite.

În schimb, cei care vor cere fonduri europene nerambursabile pentru agricultura atât pentru dezvoltarea producției, cât și pentru procesarea ei vor primi încă 20% din valoarea proiectului, astfel încât gradul de finanțare europeană nerambursabilă va ajunge la 70%. Procesarea poate însemna înființarea unui centru de procesare a cerealelor pentru obținerea de furaje, a unei linii de abatorizare sau de fabricare a dulcețurilor.

În plus, dacă proprietarul unei ferme de familie se asociază cu alți mici producători, vor mai obține încă 20%, ceea ce înseamnă că vor putea acoperi din fonduri europene nerambursabile pentru agricultura până la 90% din valoarea proiectului.

50.000 de euro nerambursabili pentru tinerii fermieri din fonduri europene 2015

Tot în februarie 2015 va fi deschisă sesiunea pentru tinerii fermieri, care vor putea obține până la 50.000 de euro nerambursabili din fonduri europene pentru a dezvolta afaceri la țară.

„O altă măsură pe care o avem în vedere este cea care ne va permite să contribuim la întinerirea forței de muncă din agricultura, respectiv măsura pentru tinerii fermieri, prin care aceștia vor beneficia de fonduri europene nerambursabile în valoare de 50.000 de euro nerambursabili”, a declarat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Romanian AgriBusiness Forum 2014.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar de fonduri europene nerambursabile acordate prin vechea Măsură 112 erau fermierii în vârstă de până la 40 de ani neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare, persoane fizice sau juridice, care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă are o dimensiune economică cuprinsa între 6 și 40 UDE.

Condiții mai stricte pentru băncile care vor o felie din noul PNDR

Cum pentru mulți fermieri acoperirea cofinanțării este dificil de realizat, ministrul Agriculturii Daniel Constantin a anunțat că băncile care vor dori să intre în proiecte cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultura prin PNR vor trebui să își schimbe atitudinea.

„Principala problemă este partea de cofinanțare. Pentru viitorul PNDR, trebuie să identificăm noi facilități de finanțare din fonduri europene pentru fermieri. Cred că vom fi mai stricți din 2015, când vom deschide noile sesiuni și cred că vom da posibilitatea și IFN-urilor să elibereze acele scrisori de confort”, a declarat recent ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Șeful de la Agricultură a precizat că foarte numeroase bănci au eliberat scrisori de confort beneficiarilor PNDR, însă nu au mai acordat și creditele necesare cofinanțării proiectelor derulate cu fonduri europene, deși se semnaseră contractele de finanțare nerambursabilă din fonduri europene. În acest context, MADR are în vedere înăsprirea condițiilor de acceptare a instituțiilor de credit care doresc să încheie acorduri cu agențiile de finanțare, astfel încât acestea să fie obligate nu doar să elibereze scrisorile de confort, dar să dea și creditele aferente cofinanțării.

În plus, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Valoarea cumulată a împrumutului este de 300 milioane de euro, bani ce vor fi folosiți pentru cofinanțarea proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Finanțarea BEI va fi disponibilizată în cel mult 15 tranșe, până la 24 decembrie 2016, în baza cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate

Totodată, noul PNDR vine într-o formă simplificată. Spre exemplu, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală din fonduri europene. Prin aceasta, AFIR facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la informații, în același timp, simplificând procedura de achiziție. Astfel, elementele care se regăsesc în această Bază de date, vor putea fi achiziționate de către beneficiarii PNDR, în mod direct, fără a mai parcurge nici o altă procedură de achiziție.

Baza de Date cu Prețuri de Referință cuprinde, în această fază, numai informații și date privind mașini, utilaje și echipamente specializate. Centralizarea și înscrierea altor informații și date transmise de către producători/ importatori/ dealeri, privind servicii, lucrări sau alte bunuri în afară celor menționate, se vor realiza într-o etapă ulterioară, care va fi comunicată în mod explicit de către AFIR.

Prețurile de referință sunt centralizate în Baza de date care se completează cu informațiile comunicate de către furnizorii de mașini, utilaje și echipamente, în conformitate cu ANUNȚUL în atenția producătorilor/ importatorilor/ distribuitorilor de mașini, utilaje și echipamente specializate. Pentru înscrierea în Baza de date, AFIR pune la dispoziția tuturor furnizorilor de mașini, utilaje și echipamente specializate, formularele tip care trebuie completate și transmise pe adresa de e-mail bazapreturi@ apdrp.ro.

Puteți consulta AICI Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate.

Pomicultura, în prim-plan în noul PNDR

Pomicultorii pot accesa fonduri europene în valoare de aproximativ 260 de milioane de euro, disponibile prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, având ca suport „Ghidul tehnic și economic – Pomi, arbusti fructiferi, capsun”, realizat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura (ICDP) Pitești-Mărăcineni.

„ICDP Pitești-Mărăcineni a finalizat și înaintat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) „Ghidul tehnic și economic – Pomi, arbusti fructiferi, capsun”. Acesta a fost transmis Direcţiilor Agricole și Oficiilor de Consultanță din fiecare județ, rolul lui fiind să ajute la proiectarea viitoarelor exploatații pomicole. Urmează ca, până la sfârșitul anului, Institutul să editeze și să transmită la MADR și alte lucrări necesare elaborării caietului de sarcini privind restructurarea în pomicultura: zonarea speciilor, menținerea categoriilor biologice superioare, tehnici de pepinieristică, resursă genetică pomicola”, a declarat dr. ing. Mihail Coman, directorul general al ICDP Pitești-Mărăcineni, pentru stiriagricole.ro.

Pe lista speciilor pomicole incluse în „Ghidul tehnic și economic – Pomi, arbusti fructiferi, capsun” se află mărul, părul, gutuiul, prunul, cireșul, vișinul, caisul, piersicul, nucul, alunul, migdalul, castanul comestibil, zmeurul, căpșunul, murul, coacăzul, cătina, afinul, măceșul, agrișul, lonicera, cornul, scorușul negru (aronia), socul sau trandafirul pentru dulceață. Pomicultorii vor putea afla din „Ghidul tehnic și economic – Pomi, arbuști fructiferi, căpșun”, realizat de ICDP Pitești-Mărăcineni, toate informațiile necesare cu privire la factorii de mediu, soiuri, portaltoi, boli și dăunători și tehnologii de combatere, tehnologii de întreținere a plantațiilor după intrarea pe rod, de la sisteme de întreținere a solului și tehnica fertilizării plantațiilor, la recoltarea fructelor.

În noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este alocată o sumă de 220 de milioane de euro pentru modernizarea și reconversia plantațiilor pomicole și alte 40 de milioane de euro pentru prelucrarea și comercializarea produselor obținute. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, prin sub-programul de pomicultura vor putea fi reabilitate în jur de 35.000 de hectare de plantații pomicole, iar obiectivul instituției este ca, până în anul 2020, România să atingă o suprafață de 200.000 de hectare cu livezi, de la circa 140.000 hectare în prezent, din care 60.000 de hectare sunt în declin.

Pomicultorii care vor depune proiecte care vor prevedea integrarea producției cu procesarea sau comercializarea, precum și cei care vor forma asociații sau cooperative agricole, vor primi un punctaj mai mare comparativ cu cei care vor depune proiecte care vor viza doar partea de producție. De asemenea, vor primi un punctaj mai mare proiectele care vor folosi genetică românească, respectiv material săditor produs în România.

În plus, fermele de familie vor avea prioritate la finanțările nerambursabile din fondurile europene. În plus, fermierii care vor investi în genetică românească, fie că vorbim despre animale de rasă sau de puieți sau semințe, vor primi punctaj mai mare la evaluarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultura prin PNDR față de cei care vor achiziționa animale ori material săditor din import.

De asemenea, vor fi elaborate proiecte tip pentru fermele de familie și pentru alte tipuri de investiții, cum sunt fermele de creștere a animalelor. O oportunitate o reprezintă investițiile în agricultura ecologica, întrucât cererea de carne ecologica este în creștere iar România nu are în prezent nicio linie de producție completă certificată ecologic, care să includă ferma propriu-zisă, linia de abatorizare și cea de procesare.

200 de milioane de euro pentru agricultura ecologică

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, MADR va susține producatorii ecologici, mai ales că pe piața internă se constată creșterea continuă a cererii de alimente organice.

„Toți cei care vor depune proiecte pe agricultura ecologica vor avea prioritate la absorbtia de fonduri europene 2015. Vom acorda punctaje suplimentare pentru fermierii care se orientează către agricultura ecologica și integrează producția, astfel încât să ne atingem obiectivul ca produsele organice românești să fie din ce în ce mai prezente pe rafturile marilor magazine, iar România să exporte mai ales produse procesate, cu valoare adăugată mare”, a precizat Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, într-o conferință ce a avut loc la finele lunii octombrie.

Fondurile europene alocate prin PNDR pentru fermierii ecologici se ridică la circa 200 de milioane de euro.

370 milioane euro pentru irigații prin noul PNDR

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi alocată suma de 370 milioane euro pentru refacerea întregului sistem secundar de irigații. Programul de reabilitare a început în 2012 și va fi încheiat în 2016.

Asociațiile de udători vor putea accesa fonduri europene nerambursabile pentru a acoperi 100% din valoarea proiectelor, indiferent de valoarea acestora.

Totodată, prin noul PNDR 2014-2020, Stațiunile de Cercetare-Dezvoltare vor putea accesa fonduri europene pentru investiții în modernizare.

„Stațiunile de Cercetare-Dezvoltare vor putea accesa fonduri europene prin intermediul PNDR 2014-2020. Am primit observațiile Comisiei Europene privind PNDR. Până la sfârșitul lunii (n.r., octombrie) vom discuta cu oficialii europeni aceste observații care sunt de formă, nu de fond ”, a declarat, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, aflat în vizită de lucru la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificație Pietroasa, din județul Buzău.

Fermierul activ are nevoie de cadastru și intabulare

Ca să poată beneficia de acordarea de plăţi directe, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen și să își intabuleze proprietatea.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de Ordonanță pentru aprobarea schemelor de plăţi directe care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

„La Agenția de Plăți trebuie să urmărim beneficiarul, astfel încât să ne asigurăm că plățile sunt realizate în sistem corect și, atunci când cineva de la Comisie vine și verifică, să aibă o lejeritate mai mare în acest lucru. Fermierul trebuie să demonstreze că este fermier activ dacă primește plăți mai mari de 5.000 de euro din fonduri europene. Ca atare, dacă primește o formă de sprijin mai mare de 5.000 de euro, trebuie să se înregistreze sub o formă juridică”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la emisiunea Viața Satului.

În ceea ce privește intabularea terenurilor agricole, pentru a putea primi subvenția pe suprafață sau alte forme de sprijin pentru agricultură, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a explicat că se discută dacă măsura să devină obligatorie din 2018 sau 2019.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE