Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Facebook
Twitter

AFIR a publicat recent pe propriul site varianta consultativa a Ghidului solicitantului 2016 pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, din cadrul PNDR 2014-2020. Noile ghiduri, potrivit MADR, simplifica procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

Sprijinul acordat prin Submasura 7.2 vizeaza investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa / apa uzata in localitatile rurale din aglomerarile umane intre 2.000 – 10 000 l.e., investitii in infrastructura educationala si sociala.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica sunt:

 • Comunele si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare.
 • ONG-uri-pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after-school).

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului prin Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa respecte valoarea totala/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin pe toata perioada de programare 2014-2020
 • Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura
 • Investitia trebuie sa se realizeze in spatiul rural
 • Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/regionala/ judeteana/ locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii
 • Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General
 • Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia
 • Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 – 10.000 l.e.
 • Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apa/apa uzata.
 • Proiectul de investitii in infrastructura de apa apa uzata trebuie sa detina avizul Operatorului Regional ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de functionare.
 • Se va verifica documentul eliberat de Operatorului Regional
 • Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / apa uzata
 • Pentru proiectele de infrastructura educationala / sociala

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie de bunuri.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se vor deconta proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca:

 • a) sunt realizate efectiv dupa data semnarii contractului de finantare si sunt in legatura cu indeplinirea obiectivelor investitiei;
 • b) sunt efectuate pentru realizarea investitiei cu respectarea rezonabilitatii costurilor;
 • c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finantare semnat cu AFIR;
 • d) sunt inregistrate in evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si sunt sustinute de originalele documentelor justificative, in conditiile legii.

Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica:

 • Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane sub 2.000 l.e.
 • Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu sau POIM;
 • Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane peste 10.000 l.e.
 • Gradinitele, cresele si infrastructura de tip “after-school” din incinta scolilor din mediul rural.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;
 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica este:

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei sub-masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, de pâna la 100% in cazul proiectelor de apa / apa uzata, sub rezerva aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303 / 2013 si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
 • 2.500.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 Euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
 • 4.000.000 Euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima / comuna / tip de sprijin.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE