Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 4.3 – Investitii pentru modernizarea infrastructurii de irigatii

Facebook
Twitter

AFIR a publicat recent pe propriul site varianta consultativa a Ghidului solicitantului 2016 pentru Submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii), din cadrul PNDR 2014-2020. Noile ghiduri, potrivit MADR, simplifica procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

Prin proiectele depuse in cadrul masurii 4.3 vor fi finantate investitii în modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Beneficiarii eligibili pentru submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii) sunt Organizatii/ Federatii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei în vigoare.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in cadrul submasurii 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii) sunt:

 • Investitia trebuie sa se încadreze în cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura.
 • Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislatia în vigoare, mentionata în cap. 8.1 din PNDR.
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si întretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata.
 • Investitia este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul.
 • Investitia prevede contorizarea apei.
 • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila în Strategia investitiilor în sectorul irigatiilor;
 • Solicitantul (OUAI/FOUAI) sa faca dovada detinerii în folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
 • Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala.

Tipurile de investitii si cheltuielile eligibile pentru submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii) sunt:

 • Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute în legislatia nationala.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobarii finantarii, sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
 • Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru întocmirea dosarului cererii de finantare, care se pot deconta integral în cadrul primei transe de plata.

Solicitanti neeligibili pentru Submăsura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii):

 • a) solicitantii/ beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, pană la achitarea integrală a datoriei fată de AFIR, inclusiv a dobanzilor si majorărilor de intarziere;
 • b) beneficiarii care au contracte de finantare pentru proiecte nerealizate incetate din proprie initiativă, după incasarea avansului sau cel putin a unei cereri de plată, pentru 1 an de la data rezilierii, cu exceptia contractelor incheiate in cadrul submăsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, denumită in continuare sM 19.1, reziliate la initiativa beneficiarului din motivul nerespectării componentei teritoriului si a criteriilor de eligibilitate si selectie privind parteneriatul si contractelor incheiate cu Grupurile de Actiune Locală in cadrul Măsurii 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare” aferentă Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, denumit in continuare PNDR 2007 – 2013, precum si beneficiarii care au contracte de finantare incetate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale din initiativa AFIR, pentru 1 an de la data rezilierii, cu exceptia contractelor incheiate in cadrul sM 19.1, reziliate din motivul nerespectării componentei teritoriului si a criteriilor de eligibilitate si selectie privind parteneriatul, pentru ambele situatii sub conditia stingerii debitelor.”
 • c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantării FEADR, care se află in situatii litigioase cu AFIR, pană la pronuntarea definitivă si irevocabilă a instantei de judecată in litigiul dedus judecătii;
 • d) solicitantii care s-au angajat prin declaratie la depunerea cererii de finantare că vor depune dovada cofinantării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic si nu prezintă documentele la data prevăzută in notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.

Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile pentru Submăsura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii):

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobandă sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; achizitionarea de terenuri neconstruite si construite; taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Costurile cu intretinerea, reparatiile si exploatarea investitiei realizate;
 • Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
 • Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (componenta – infrastructura de irigatii) va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune (SPP);
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE