PNDR 2014-2020: fonduri europene nerambursabile de 50.000 de euro pentru tinerii fermieri

Facebook
Twitter

Prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi sau conducători unici ai unei exploataţii agricole.

În procesul de instalare, tânărul fermier trebuie să aibă în vedere următorii paşi:

 • Înregistrarea tânărului fermier ca microîntreprindere sau întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;
 • Elaborarea unui plan de afaceri pentru înfiinţarea unei exploataţii agricole care va demonstra că exploataţia va atinge o dimensiune economică de cel puţin 12 000 S.O., pe care tânărul fermier urmează să se instaleze;
 • Depunerea cererii de finanţare împreună cu planul de afaceri, documente doveditoare privind baza materială cu bunuri imobile deţinute la momentul depunerii cererii de finanţare şi angajamentul ca în termen de maximum 9 luni de la momentul deciziei de finanţare va demara implementarea planului de afaceri;
 • Îndeplinirea în maxim trei ani a obiectivelor propuse în planul de afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice (SO) propuse, reprezentând momentul instalării tânărului fermier.

Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației.

Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploatației.

Intervenția prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii, care au caracter informative. Ghidul solicitantului va fi publicat după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2014-2020.

Gradul de îmbătrânire al forţei de muncă în sector, cât şi declinul demografic înregistrat în spaţiul rural, arată nevoia creşterii interesului tinerilor pentru zonele rurale, iar în contextual nevoii de creştere a performanţei exploataţiilor agricole, sunt necesare valori ale sprijinului suficiente încât să stimuleze tinerii pentru accesarea sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se urmăreşte încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Beneficiarii sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

 • tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alţi tineri fermieri şi care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective.

Costuri eligibile:

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Criterii de eligibilitate aplicabile tuturor beneficiarilor sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploatația;
 • Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primei tranșe de plată (condiţia se verifica în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (condiţia se verifică în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în anexa II a Subprogramului pomicol;
 • Solicitantul nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității territorial-dministrative în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
 • Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: fie a efectuat studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară, fie are cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire.

Astfel, fie tânărul fermier trebuie să ajungă la nivelul minim de calificare, care impune efectuarea a 360 de ore de cursuri specifice, conform celor stipulate în OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specific, fie dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Perioada de grație în care tânărul fermier dobândeşte competențele profesionale adecvate este de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Principii de evaluare a proiectelor:

 • Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 • Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 • Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material săditor, pomicultura și producere de sămânţă).
 • Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 • Principiul raselor/soiurilor autohtone.

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

Valoarea fondurilor europene nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil este acordat pe o perioadă de 5 ani, cea de-a doua tranşă de plată acordându-se sub condiţia îndeplinirii corecte a planului de afaceri, de până la acel moment, după maximum trei ani de la contractare. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:

 1. 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 2. 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă, de până la acel moment, a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri pe primii trei ani, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele nerealizate.

Pragul inferior și superior care permite unei exploatații agricole să acceseze sprijin prin această submăsură este cuprins între 12.000 SO (valoare producţie standard) și 50.000 SO.

Conținutul planului de afaceri – elemente minime:

 • situația economică inițială a exploatației agricole (ex.: datele solicitantului, obiectul de activitate, forma juridică a solicitantului, competențe profesionale, istoricul activităţii întreprinderii agricole, baze de producţie, dotări ale exploataţiei);
 • etapele și obiectivele propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (ex.: obiectivul general, obiective operaţionale – grafic de implementare, respectarea normelor comunitare legate de protecția muncii, mediului și sanitar-veterinare, riscuri în implementare, bilanţ cheltuieli-venituri);
 • detaliile privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (ex.: îmbunătățirea performanțelor economice ale exploatației, apelarea la servicii de formare sau consiliere pentru obținerea unei eficiențe optime a fermei, restructurarea și diversificarea activităților agricole, evaluarea riscurilor de mediu şi programul de implementare).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE