utilaje agricole

Conditiile de accesare a fondurilor europene PNDR, modificate

Facebook
Twitter

Hotararea Guvernului nr. 226/2015 stabileste cadrul general privind depunerea, evaluarea, selectia, contractarea, achizitiile publice, plata, controlul si monitorizarea, aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, denumit In continuare FEADR, si de la bugetul de stat, prin Programul National de Dezvoltare Rurala, denumit In continuare PNDR 2014-2020, se arata intr-un proiect de act normativ postat pe site-ul MADR.

In prezent, H.G. nr. 226/2015 reglementeaza la art. 4 alin. (1) termenele In care potentialii beneficiari au obligatia depunerii proiectului tehnic si a tuturor documentelor necesare pentru Incheierea contractului de finantare pentru proiectele selectate care prevad constructii-montaj, respectiv 3 luni ca regula si 6 luni In cazul exceptional al depunerii de contestatii sau deschiderii de litigii privind achizitia publica a serviciului de proiectare.

Conform modificarilor esentiale aduse In luna mai a anului curent, prin Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, respectiv celor din iunie aduse si prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, pentru proiectele de investitii cu constructiimontaj eligibile In cadrul masurilor PNDR 2014-2020, ce fac parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie integrata, atribuirea contractului de achizitie trebuie realizata In mod global, In conditiile art. 17, alin. (4), lit. b) din H.G. nr.395/2016, prin Insumarea valorilor estimate ale tuturor obiectivelor de investitii care fac parte din respectivul proiect/strategie integrat/a, indiferent de natura acestora (apa, canalizare, reabilitari strazi, reabilitari cladiri, etc.).

In ceea ce priveste obtinerea acordului de mediu sau a avizului Natura 2000, este necesara reformularea textuala a alineatului (5) al art. 7 pentru expunerea clara a celor trei situatii existente In practica verificarilor ce au loc pentru emiterea acordului de mediu sau a avizului Natura 2000. Totodata, este necesara corelarea Intre dispozitiile art. 4 si art. 7 astfel Incat depunerea proiectului tehnic si a tuturor documentelor necesare pentru
Incheierea contractului de finantare sa se faca o singura data de catre solicitantul notificat, acesta beneficiind de termenul cel mai mare, dupa caz.”

In prezent, prin art. 162 sunt stabilite termenele referitoare la durata de monitorizarea a masurilor din PNDR 2014-2020, pentru care se acorda sprijin forfetar, lansate In sesiunile anterioare – 2014-2015. Avand In vedere faptul ca In sesiunea 2016 se intentioneaza lansarea unor noi masuri de acelasi tip de sprijin financiar, respectiv submasurile sM6.5 si 16.4 si 16.4a apare necesara stabilirea duratei de monitorizare specifice acestor masuri, respectiv completarea In acest sens a dispozitiei art. 162

Totodata, este oportuna edificarea aspectului ca proiectele din cadrul submasurilor sM9.1 – “Infiintarea grupurilor de producatori In sectorul agricol” si sM9.1a – “Infiintarea grupurilor de producatori In sectorul pomicol” nu au stabilita In fisa de masura perioada de monitorizare si In consecinta, valabilitatea contractului de finantare Inceteaza odata cu efectuarea platii aferente ultimei transe de plata.

De asemenea, este necesara stabilirea duratei de monitorizare aferenta proiectelor din cadrul submasurii 19.2 care au ca tip de sprijin suma forfetara, conform masurilor de baza din PNDR 2014-2020, astfel cum este stabilita la art. 162, calculata de la data efectuarii platii transei a doua de plata/ultimei plati, dupa caz, prin introducerea unei noi reglementari In cadrul dispozitiilor art. 24.

Prezentul proiect de act normativ vizeaza urmatoarele schimbari:

1. In cazul proiectelor selectate ale solicitantilor atat entitati juridice publice cat si private s-au semnalat si constatat In practica multiple impedimente care au condus la neIncadrarea In termenele specifice de depunere a proiectul tehnic si celorlalte documente necesare pentru Incheierea contractului de finantare, precum:

  • procesul de eliberare a actelor necesare sustinerii cererii de finantare de catre institutii publice si private emitente (institutii financiar-bancare, ISU, ISC, societatile care aproba si verifica racordarea la reteaua electrica si de gaz).
  • modificarile esentiale suferite de legislatia In materia achizitiilor publice, respectiv prin Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016.

Avand in vedere sanctiunea drastica ce este prevazuta In situatia depasirii termenelor maximale stipulate la art. 4 si art.7 din actuala forma a Hotararii Guvernului – neIncheierea contractului de finantare, devin necesare o serie de masuri precum: majorarea termenelor In cauza si posibilitatea de suspendare/prelungire a acestora In cazuri fortuite. Pentru o mai buna gestiune a acestui context, este necesara eliminarea temenelor din prevederile hotararii de guvern In vigoare si reglementarea acestora la nivel procedurilor specifice fiecarei masuri aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

2. Reformularea textuala a alineatului (5) al art. 7 pentru expunerea clara a celor trei situatii existente In practica verificarilor ce au loc pentru emiterea acordului de mediu sau a avizului Natura 2000.

3. Completarea art. 162 prin stabilirea duratei de monitorizare pentru submasurile sM6.5, 16.4 si 16.4a, ca masuri pentru care perioada de monitorizare este de 5 ani de calculata de la data efectuarii platii transei a doua de plata/ultimei plati, dupa caz

4. Completarea art. 162 prin precizarea aspectului ca proiectele din cadrul submasurilor sM9.1 – “Infiintarea grupurilor de producatori In sectorul agricol” si sM9.1a – “Infiintarea grupurilor de producatori In sectorul pomicol” nu au stabilita In fisa de masura perioada de monitorizare si In consecinta, valabilitatea contractului de finantare Inceteaza odata cu efectuarea platii aferente ultimei transe de plata.

5. Completarea art. 24, prin stabilirea duratei de monitorizare aferenta proiectelor din cadrul submasurii 19.2 care au ca tip de sprijin suma forfetara, conform masurilor de baza din PNDR 2014-2020, astfel cum este stabilita la art. 162, calculata de la data efectuarii platii transei a doua de plata/ultimei plati, dupa caz.

6. Introducerea unor dispozitii tranzitorii – In sensul aplicarii dispozitiilor prezentului proiect act normativ si proiectelor aflate In etapa de evaluare/selectare, pentru care nu s-a emis de catre AFIR notificarea cu privire la selectarea proiectelor si pentru care nu s-au semnat contractele de finantare, In scopul de a beneficia de prevederile noilor dispozitii si potentialii beneficiari care au depus cereri de finantare In sesiunile organizate In cursul anului 2016. Solutia legislativa tranzitorie este propusa Intrucat prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare, dar care Isi produc In Intregime efectele dupa data intrarii In vigoare a noii reglementari. Masura este luata In vederea implementarii corespunzatoare si eficiente a proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020, respectiv In scopul concret al evitarii situatiei de discriminare ce va fi creata in cursul anului 2017 prin ultraactivarea actualei forme a Hotararii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE