Autoritatile schimba procedura de introducere sau redare in circuitul agricol a terenurilor

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de Ordin privind modificarea procedurii de introducere sau redare in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor.

Conform documentului, procedura privind introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan se aplica pentru:

a)terenurile agricole pentru care a fost emisa decizia de aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol;

b)terenurile agricole pentru care a fost emisa decizia de scoatere definitiva din circuitul agricol prevazute la art. 93 alin. (5) din lege;

c)terenurile cu destinatie speciala prevazute la art. 93 alin. (6) din lege;

d) terenurile situate in perimetrul rezervatiilor ocupate cu amenajari piscicole prevazute la art. 93 alin.(8) din lege;

e)terenurile ocupate cu amenajari piscicole prevazute la art. 93 alin.(9) din lege;

f)terenurile ocupate cu amenajari piscicole detinute de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, prevazute la art. 93 alin.(10) din lege;

g)terenurile agricole afectate de lucrarile prevazute la art. 2 lit. k) din Legea nr. 185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale, pentru care a fost aprobata scoaterea temporara.

Introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se aproba dupa cum urmeaza:

a) prin decizia directorului structurii subordonate de la nivelul judetului unde se afla amplasat terenul ce face obiectul cererii de redare, pentru terenurile prevazute la art. 3 lit. a) si lit. b);

b) prin decizia directorului directiei de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale, pentru terenurile prevazute la art. 3 lit. c)-f);
(2) Redarea terenurilor prevazute la art. 93 alin. (7) se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de autoritatea publica centrala la propunerea structurii subordonate, in baza solicitarii beneficiarului.

In cazul terenurilor prevazute la art. 3 lit. g) redarea se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate in extravilan se face in termenul prevazut la art. 93 alin. (3) din lege. Termenul de un an se calculeaza de la data expirarii perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol prevazuta in decizia de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol sau in decizia de prelungire a perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate in extravilan se poate face inainte de expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol aprobata, cu respectarea dispozitiilor art. 93 alin. (3) din lege.

Constatarea executarii/neexecutarii lucrarilor necesare pentru aducerea terenului la categoria de folosinta avuta anterior aprobarii, in vederea redarii in circuitul agricol, se face de catre reprezentantii structurilor subordonate, prin incheierea procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.

Procesul-verbal de constatare a situatiei din teren, in cazul constatarii neexecutarii lucrarilor prevazute la alin. (3) se transmite, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acestuia, catre structurile din cadrul directiilor pentru agricultura judetene cu atributii privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

Modelul procesului verbal de constatare a situatiei din teren este prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta procedura.

In cazul in care, la expirarea termenului prevazut la art. 6 alin. (1), beneficiarul deciziei de aprobare a scoaterii temporare nu a indeplinit obligatiile prevazute de lege si in actele de aprobare privind scoaterea din circuitul agricol, in baza procesului-verbal de constatare a situatiei din teren si a studiului pedologic si agrochimic, se aplica prevederile art. 112, art. 113 si art. 114 alin. (2), dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 114 alin. (1) din lege.

Dispozitiile prevazute la art. 6 alin. (1)-(3) nu se aplica in cazul in care, la solicitarea beneficiarului, se emite decizia de aprobare a scoaterii definitive pentru suprafata de teren in temeiul art. 93 alin. (2) din lege.

In cazul in care se constata ca beneficiarul nu a redat terenurile in circuitul agricol in termenul si conditiile prevazute la art. 93 alin (3) din lege, directorul structurii subordonate dispune executarea lucrarilor de redare, cu suportarea cheltuielilor din tariful depus.

Pentru executarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor, in cazul prevazut la alin. (1), directorul structurii subordonate dispune contractarea lucrarilor de redare in circuitul agricol conform legislatiei in vigoare, iar inceperea executarii lucrarilor de redare in circuitul agricol se dispune prin decizie.

Lucrarile de redare a terenurilor scoase din circuitul agricol prevazute la alin. (1) se executa in termen de 1 an de la data comunicarii deciziei prevazuta la alin. (2).

Pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor prevazute la alin. (1) directorul structurii subordonate dispune contractarea serviciilor pentru realizarea studiului pedologic si agrochimic, intocmit de oficiul de studii pedologice si agrochimice cu privire la clasa de calitate cu respectarea legislatiei aplicabila utilizarii resurselor financiare din Fondului de ameliorare a fondului funciar.

Constatarea executarii lucrarilor de redare a terenurilor la clasa de calitate si categoria de folosinta avuta anterior scoaterii temporare din circuitul agricol se face de catre reprezentantii structurii subordonate prin verificarea situatiei de fapt, in termen de 10 zile de la finalizarea
lucrarilor, prin intocmirea procesului-verbal de constatare a situatiei din teren.

Aprobarea redarii in circuitul agricol a terenurilor pentru care au fost eliberate aprobari de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol se emite in baza unei documentatii care va cuprinde:

a) cererea beneficiarului adresata structurii subordonate in raza careia se afla situat terenul, cu specificarea suprafetei solicitate pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor, insotita de CI/BI/certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;

b) acordul proprietarului pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor, in cazul in care solicitarea se face de catre alta persoana indreptatita, dupa caz;

c) copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul beneficiarului persoana juridica;

d) in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

e) decizia/hotararea Guvernului privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului agricol, dupa caz;

f) planul de situatie al intregului imobil, actualizat, pe care se evidentiaza atat suprafata scoasa din circuitul agricol, cat si suprafata solicitata pentru redarea in circuitul agricol si care se vizeaza spre neschimbare de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;

g) extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii documentatiei;

h) studiul pedologic si agrochimic, intocmit de oficiul de studii pedologice si agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

i) procesul-verbal de constatare a situatiei din teren, pentru terenurile prevazute la art. 3 lit. a) – f).

j) avizul emis de catre Ministerul Apararii Nationale, in cazul terenurilor cu destinatie speciala prevazute la art. 3 lit. c);

k)hotararea consiliului judetean in raza caruia se afla amenajarea piscicola, in cazul terenurilor prevazute la art. 3 lit. d);

l)acordul administratorului rezervatiei ocupate cu amenajari piscicole, emis in conditiile legii, in cazul terenurilor prevazute la art. 3 lit. d);

m) avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in cazul terenurilor prevazute la art. 3 lit. e) si lit. f).

Autoritatea publica centrala si/sau structurile subordonate care au competenta de aprobare a introducerii sau redarii in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan pot solicita, prin nota de completare, alte documente necesare aprobarii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE