Ajutor financiar de 10.000 euro pentru crescatorii de suine

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de ordonanta prin care se stabilesc detaliile programului de sprijinire a fermelor zootehnice de suine.

Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv implementarea Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, prin care se acorda ajutoare de stat destinate depasirii dificultatilor din sector, in sensul dezvoltarii activitatii de crestere a porcinelor si al mentinerii cel putin a nivelului actual de productie

Ajutorul de stat prevazut la alin.(1) se acorda potrivit dispozitiilor punctului 30 din Orientarile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr.204 din 1 iulie 2014, denumite in continuare Orientarile UE.

Schema de ajutor de stat se aplica pe intreg teritoriul Romaniei pentru perioada 2017 – 2020.

Criterii de eligibilitate

Ajutorul de stat prevazut la art.2 se acorda producatorilor de carne de porc organizati ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) detin exploatatii inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) au livrat si au clasificat porci grasi in abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, producatorii de carne de porc trebuie sa livreze si sa clasifice in abatoare autorizate, minimum 600 si maximum 100.000 capete de porci grasi/an per exploatatie. Exploatatiile care detin mai mult de 100.000 de capete intra in program numai cu maxim 100.000 porci grasi livrati la abator si clasificati.

Se acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate.

In cadrul Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, un producator de carne de porc poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum 1 si maximum 250 pachete de sprijin/an.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiarii prevazuti la art. 5, depun, anual, la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale, o cerere de inscriere in Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, denumita in continuare cerere, al carei model este prevazut in anexa nr.1, prin care solicita inregistrarea in Registrul unic al Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, insotita de urmatoarele documente:

  • a) imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  • b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;
  • c) dovada cont activ banca/trezorerie.

Cererea prevazuta la alin.(1) trebuie sa cuprinda efectivul de porci grasi maxim estimat a se livra si clasifica in abatoare autorizate, in anul de cerere.

Gestionarea Registrului unic prevazut la alin (4) se asigura de catre un functionar din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numit prin decizie a directorului executiv.

Dupa inscrierea in Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, in termen de 5 zile lucratoare, beneficiarii anunta reprezentantul DAJ, ca detine in exploatatie purcei cu o greutate de maxim 30 kg, in vederea efectuarii controlului la fata locului, si depune urmatoarele documente:

  • a) copie a cardului de exploatatie sau documentul eliberat de DSVSA la inregistrarea exploatatiei in RNE care contine codul exploatatiei si datele proprietarului exploatatiei, asa cum este definit in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • b) documentul de intrare a porcilor in exploatatie care sa ateste greutatea de maxim 30 kg/cap, respectiv formular de miscare/document de achizitie.

Pe parcursul Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, in termen de 5 zile lucratoare de la orice populare cu purcei cu o greutate de maxim 30 kg, beneficiarii anunta reprezentantul DAJ, in vederea efectuarii controlului la fata locului, si depune in completarea documentatiei documentul prevazut la alin.(1) lit.b)

Controlul la fata locului prevazut la alin.(1) si alin.(2) se efectueaza in termen de maximum 15 zile de la anuntul beneficiarului.

Dupa inscrierea in Registrul unic al Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro si efectuarea primului control la fata locului, beneficiarii ajutorului de stat, in termen de 10 zile, marcheaza exploatatia de porcine, cu o placa indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime si 200 cm latime, confectionata din material rezistent, amplasata intr-un loc in care este usor vizibil, pe care se inscriptioneaza „exploatatie beneficiara a „Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro”.

Reprezentantii directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, avand in vedere cererea de inscriere in program si in baza comunicarii beneficiarilor, verifica in cadrul controlului la fata locului existenta purceilor cu o greutate de maxim 30 kg, potrivit fiselor prevazute in anexa nr.4a si 4b.

Ajutorul de stat prevazut la art.6 alin.(2) se acorda in functie de pragul de livrari la care se incadreaza producatorul de carne de porc, conform cererii prevazute la art.7 alin.(1), fiecarui prag fiindu-i corespunzator un numar de pachete de sprijin, astfel cum sunt prevazute in anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Livrarea si clasificarea porcilor grasi se fac in doua sesiuni reprezentand cate un semestru prevazute in anexa nr.2, respectiv pana in 30 iunie a anului pentru sesiunea I, pana in 27 decembrie a anului pentru sesiunea II.

Pentru plata ajutorului de stat aferent sesiunii I, DAJ va determina numarul de pachete ce vor fi aprobate la plata.

Pentru plata ajutorului de stat aferent sesiunii II, se monitorizeaza numarul de carcase ramase neachitate in prima sesiune, adaugandu-se numarul de carcase obtinute in aceasta sesiune

Calcularea numarului de pachete se face dupa formula: numarul de carcase inmultit cu echivalentul a 25 euro/carcasa, impartit la echivalentul a 10000 euro.

Pentru sesiunea I a anului, plata ajutorului de stat se face la nivelul unui numar de pachete intregi, iar fractiile, indiferent de valoarea lor, nu intra in calcul si se reporteaza pentru sesiunea II a aceluiasi an, dupa acelasi algoritm. Fractiile neplatite pentru sesiunea II se reporteaza pentru sesiunea I a anului urmator, dupa acelasi algoritm.

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Pentru obtinerea ajutoarelor financiare prevazute la art. 2, producatorii de carne de porc depun in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii, la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti unde s-au inscris in Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, cererea de plata, conform anexei nr. 5, insotita de copii de pe facturi/avize de insotire si rapoartele de clasificare, care sa ateste livrarea si clasificarea porcilor in abatoare autorizate.

In vederea platii ajutoarelor de stat, DAJ transmite inspectorilor zonali de clasificare a carcaselor, lista beneficiarilor care au depus cereri de inscriere si documente justificative ale efectuarii livrarii si clasificarii porcilor aferenti fiecarei sesiuni, iar acestia verifica in baza lor de date si comunica DAJ rezultatul acestor verificari, in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc situatia centralizatoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, pe care o transmit Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Directia generala buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare.

Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de sprijin, sume stabilite potrivit art. 11 alin (3) si aplica prevederile art.3 lit.d), in ceea ce priveste publicarea beneficiarilor.

Registrele unice judetene ale Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, de evidenta a beneficiarilor de ajutor de stat, acordat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc Lista cuprinzand beneficiarii ajutoarelor de stat si sumele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Lista se publica pe site-ul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti si se transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al institutiei.

Durata de aplicare si bugetul schemei de ajutor de stat

Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro se desfasoara pe perioada 2017 – 2020

Ajutorul de stat se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2017 este echivalentul a 86 milioane euro, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Schema de ajutor de stat prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta se implementeaza dupa primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE